95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (2008) İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə

(2008) İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə

18 iyun 2019, Çərşənbə axşamı
32
№1

Kurrikulum islahatı təhsilimizin əsasıdır
Səh. 4-5

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBİYƏ VƏ TƏLİM
Məktəbəqədər təhsil və kadr problemi
M.Şirzadova
Səh. 6-10

Uşaq baxçasında ekoloji tərbiyəsnin təşkili 
B.Yüzbaşova
Səh. 10-13

Uşaqların əməyə alışmalarında yaşlıların əməyi ilə tanışlığın rolu
Z.Vəliyeva, K.Quliyeva
Səh. 13-17

Ailədə uşaqların ətraf aləmlə tanış edilməsi
R.Mirzəzadə
Səh. 18-22

Məktəbəqədər təlimlə ibtidaitəhsil arasında varislik günün tələbidir
Z.Əsədova
Səh. 22-25

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ VƏ QABAQCIL TƏCRÜBƏ 
Dərsdə fəal təlim metodlarından istifadə 
S.Əliyeva
Səh. 26-31

II sinifdə həyat bilgisinin fənlərarası əlaqə imkanları
S.Axundova
Səh. 31-34

İbtidai siniflərdə həndəsi anlayışların öyrədilməsinə dair
A.Məcidova
Səh. 35-38

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə təsir göstərən amillər
A.Şirinova
Səh. 38-42

Kiçikyaşlı uşaqlara ekoloji biliklərin aşılanmasına dair
Ə.Həmzəyev
Səh. 43-45

I sinifdə kəmiyyətlərin öyrədilməsinə dair
L.Kərimova
Səh. 45-47

TƏLİM TEXNOLOGİYALARI
Təlim texnologiyalarının mahiyyəti barədə
S.Bədiyev
Səh. 48-51

Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi təhsil islahatının tələbidir
R.Əliyeva 
V.Əliyeva
Səh. 51-53

İbtidai siniflərdə interaktiv təlim metodları
S.Məhərrəmova
Səh. 54-58

PSİXOLOGİYA, FZİOLOGİYA DEFEKTOLOGİYA
Şagirdlərin yaradıcı fəallağının psixolojiəsaslarlı
T.Cahangirova
Səh. 59-62

Şagirdlərə tibbi-gigiyenikanlayışların öyrədilməsi
H.Hacıyeva
Səh. 63-66

Zəifeşidən və sonradan karıaşmış uşaqların təhsilinin elmi əsasları
D.Dostuzadə
Səh. 66-70

Sağlamlığı məhdud uşaqların təlim-tərbiyəsində əməyin rolu
A.Əliyeva
Səh. 70-71

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə ekoloji təfəkkürün inkişafı 
P.Piruz
Səh. 72-75

Təsviri incəsənət dəsrlərində şagirdlərin estetik tərbiyəsinin imkanları
Ş.Vəliyeva
Səh. 75-79

Uşaqların mənəvi tərbiyəsində Azərbaycan xalq oyunlarının rolu
Ş.Əliyeva
Səh. 79-83

Kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyəsində təsviri incəsənətin rolu
N.Əliyeva
Səh. 84-86

DƏRSLİKLƏR HAQQINDA
Təlimdə şagirdlərin müstəqil işi baxımından ibtidai sinif dərsliklərinin təhlili
M.İsmixanov
Səh. 87-91

I sinif üçün "İnformatika" dərsliyi və onunla işləməyin bəzi məsələləri
N.Bəşirov
Səh. 91-94

TƏHSİLİMİZİN TARİXİNDƏN
"Vətən dili"-125
Səh. 95-97

Şamaxıda üsuli cədid məktəbləri
T.Qurbanova
Səh. 97-99

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Ömrünü şagirdlərinə həsr edən müəllim 
Ş.Əhmədova
Səh. 100

Şərəfli həyat yolu 
V.Abbasova
Səh. 101

Bahar bayramı
Səh. 102-106

№4

MİRCƏLAL-100
Əsərlərində milli və bəşəri dəyərləri təbliğ edən yazıçı 
P.Əliyev
Səh. 4-7

Kurrikulum fəaliyyətdə
Səh. 8

TƏLİMDƏ YENİ TEXNOLOGİYALAR
Müəllimlərin ixtisasartırma təhsilində pedaqoji texnologiyaların tətbiqi yolları
N.Rəcəbova
Səh. 9-12

Müəllim hazırlığında yeni texnologiyalardan istifadənin pratik cəhəti 
E.Kərimova
Səh. 12-16

Fəndaxili əlaqənin reallaşdırılması üçün təlim metodlarını seçmə prinsipi
Z.Əliyeva
Səh. 17-19

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ VƏ QABAQCIL TƏCRÜBƏ 
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəallığının inkişafında müstəqil işlərin rolu
H.Vəkilova
Səh. 20-22

III sinifdə həyat bilgisinin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi
S.Axundova
Səh. 22-25

Məsələ həlli təliminin ümumpedaqoji məsələləri 
Ə.Verdiyeva
Səh. 25-28

Qeyri-standart dərslər
S.V.Savinova, E.E.Ququçkina
Səh. 28-33

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBİYƏ VƏ TƏLİM
Uşaqların tərbiyəsində ailə və bağçanın birgə fəaliyyəti 
G.Əlixanova, R.Əlizadə 
Səh. 34-38

Məktəbəqədər və ibtidai təhsil vahid xətt üzrə inkişaf edir
Z.Əsədova 
Səh. 38-41

Uşaq fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin əlaqələndirilməsi yolları 
S.Rəhimova
Səh. 41-45

Körpələrə qayğı və sevgi ilə
A.Məmmədova
Səh. 45-47

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim prosesində mənəvi tərbiyə üzrə işin imkanları
Ş.Baxışova
Səh. 48-51

Nitq mədəniyyəti ünsiyyət mədəniyyətinin əsasıdır
S.Əliyeva
Səh. 52-55

PSİXOLOGİYA VƏ FİZİOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ 
Praktik psixoloqun fəaliyyəti
L.Əmrahlı
Səh. 56-62

Şagirdlərin yaradıcıfəallığının təşkili 
T.Cahangirova
Səh. 62-66

Tez-tez xəstələnmə sindromu olan şagirdlərin sağlamlığına tibbi nəzarətin təşkili
R.Rəhmanov
Səh. 66-70

Proqram materiallarının planlaşdırılması
Səh. 71-75

III sinif oxu
Səh. 76-80

IV sinif oxu
Səh. 81-86

Riyaziyyat 2 ci sinif
Səh. 87-51
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar