2018

2018 - Volume 684, Azerbaijan Journal of Educational Studies


Nizami Cəfərov 
Azərbayсan Xalq Сümhuriyyətinin yüz illik yubileyi azərbayсançılıq ideologiyasının təntənəsidir
100-летняя годовщина Азербайджанской Народной Республики. Триумф идеологии азербайджанства
The 100th anniversary of the Azerbaijani People's Republic. Triumph of the ideology of Azerbaijanism.
pp.6-12, View: PDF 

Əziz Məmmədov, İsa ismayılov
Təbii elmi-biliklər sistemində simmetriyanın yeri və rolu
Роль и место симметрии в системе естествен- нонаучных знаний
The role and place of symmetry in the knowledge framework for the natural-sciences
pp.12-22, View: PDF 

Gülşən Orucova
Təhsil prosesinin humanistləşdirilməsinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы гуманизации учебного процесса.
Some issues of humanization of the educational process
pp.33-41, View: PDF 

Şəhla Əliyeva; Ərəstun Baxşəliyev; Qəribə Rəhimova; Simnarə Heydərova
İstedadlı uşaqların psixopedaqoji xüsusiyyətləri
Azerbaijan Journal of Educational Studies (Azərbaycan məktəbi), Volume 683, Issue 1, 2018 pp.42-48
Full PDF download 
View: PDF 

Elxan Bəylərov; Bahar Ələkbərova; Həlimə Bəylərova
Məktəbəqədər və ibtidai təhsil pillələri arasında varislik təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amil kimi
Ступени между дошкольным и начальным образованием, как наследственный фактор,влияющий на качество образования
Steps between preschool and primary education, as a hereditary factor, affecting the quality of education
pp.49-53, View: PDF 

Hüseyn Əhmədov
Rəşidbəy Əfəndiyevin irsində qadın təhsili məsələləri
Г.Ахмедов, Вопросы образования женщин в наследии Рашидбей Эфендиева
H.Akhmedov, The issues of women's education in the heritage of Rashidbey Efendiyev
pp.54-60, View: PDF 

Rüfət Hüseynzadə
İrəvan maarifçiliyi
pp.61-69, View: PDF 

Hümeyir Əhmədov
Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyalarına həsr olunmuş layiqli töhfə
pp.72-76, View: PDF 

Elnarə Məmmədova
Azərbaycanda pedaqoji fikrin formalaşmasının ilk mərhələsində jurnallarımızda tərbiyə məsələləri (1920-30-cu illər)
pp.77-85, View: PDF 

Akif Xalıqov
Ümumtəhsil məktəbinin idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi
Усовершенствование управления общеобразовательной школы
Improvement of the management of the general education school
pp.86-90, View: PDF Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 2, Sayı 683

Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 2, Sayı 683
İÇİNDƏKİLƏR 

Redaksiyadan
səh. 9—10 | Full text PDF pdf icon

TƏHSİL   SİYASƏTİ
İlham Əhmədov
Azərbaycan Respublikasında insan kapitalının inkişafı təhsil strategiyasının əsas hədəfidir
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.01  
səh. 11—18 | Full text PDFpdf icon 

PEDAQOGİKA
Afət Süleymanova
Pedaqoji təhsilin məzmun və səviyyəsinə qoyulan minimum tələblərin kadr hazırlığının təşkilində nəzərə alınması
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.02  
səh. 19—39 | Full text PDFpdf icon 

METODİKA
Nigar Zeynalova
Ali məktəb tələbələrində kreativliyin inkişaf etdirilməsi üçün təlim metodları
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.03 
 
səh. 41—50 | Full text PDFpdf icon 

Yelena Sidenko
Pedaqoq fəaliyyətinin motivasiyası və tədris metodlarının seçimi arasındakı qarşılıqlı əlaqələr haqqında
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.04  
səh. 51—60 | Full text PDFpdf icon 

Sahil Cəfərov
Şagird şəxsiyyətinin sosiallaşması prosesində müasir təlim metodlarının rotasiyası
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.05  
səh. 61—74 | Full text PDFpdf icon 

KURİKULUM
Ülviyyə Mikayılova
İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə «Həyat bilgisi» kurikulumunun müqayisəli təhlili
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.06  
səh. 75—88 | Full text PDFpdf icon 

PSİXOLOGİYA
Ahmet Alkayış
Psikolojik açıdan sınav kaygısı ve baş etme yolları
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.07  
səh. 89—106 | Full text PDFpdf icon 

TƏHSİL   TARİXİMİZDƏN
Əkbər N.Nəcəf
Orta əsrlər Azərbaycanında təhsil anlayışı, strukturu, metodologiyası və tədris vasitələri (X-XVI əsrlər)
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.08  
səh. 107—123 | Full text PDFpdf icon 

Vasif Qafarov
Təhsil və mədəniyyət sahəsində Azərbaycan-Osmanlı əməkdaşlığı (1918-ci il)
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.09  
səh. 125—137 | Full text PDFpdf icon 

BEYNƏLXALQ  TƏCRÜBƏ
Neriman Martı Emel
1980’den günümüze Türk eğitim sisteminde yeniden yapılandırma girişimleri
səh. 139—150
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.10  
Abstract HTML | Full text PDFpdf icon 

Ceyla Nəsibova 
Beynəlxalq məktəblərdə Qlobal Vətəndaşliq Təhsilinin liberal perspektivləri
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.11  
səh. 151—156 | Full text PDFpdf icon 

TƏHSİL   TEXNOLOGİYALARI
Firuddin Həsənov
Fəlsəfi kontekstdə oyun nəzəriyyəsi və tədris prosesində oyun texnologiyalarının tətbiqi
doi:10.32906/AJES/683.2018.02.12  
səh.157—166 | Full text PDFpdf icon 

Müəlliflərin nəzərinə: «Azərbaycan məktəbi» jurnalında dərc ediləcək məqalələr üçün texniki tələblər 
Abstract HTML | Full text PDFpdf icon  
Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 3, Sayı 684

The scientific and practical importance of teaching STEM lessons in the secondary schools 
Liseylərdə STEM dərslərin tədris olunmasının elmi və praktik əhəmiyyəti
Qalib Şərifov
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.14,  pp. 9–18
Galib Sharifov  || Download PDF 

 
Striving for excellence: An explanatory study on determinants of poor University performance of ADA University students 
Akademik mükəmməlliyə doğru: ADA Universitetinin zəif nəticə göstərən bəzi tələbələri arasında aparılan tədqiqat
Günel Kərimova
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.16; səh. 19–36
Gunel Karimova   || Download PDF
 
 
Xaos və təhsil: təhsilə fərqli yanaşma metodları, yaxud təhsildə «kəpənək effekti» necə yaranır? 
Kaos ve eğitim: eğitime farklı yaklaşım yahut eğitimde «kelebek etkisi» nasıl oluşuyor? 
Vesile Akmansoy
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.17; pp. 37–57
«Azərbaycan məktəbi». № 3 (684), səh. 37–57
Akmansoy V. (2018) Chaos and education: different approach to education or how does ‘butterfly effect’ in education. Azerbaijan Journal of  
 || Download PDF
 

Ali məktəb tələbələrinin ekspert fəaliyyətinə hazırlanmasının elmi-pedaqoji və təcrübi əsasları 
Scientific, pedagogical and practical bases for the preparation of high school students for expert activities
Nigar Muradova
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.13; pp. 59–69  || Download PDF 
 

Description of Science Process Skills for Physics Teacher’s Candidate 
Fizika müəllimliyinə namizədin qazandığı elmi bilik və bacarıqları tədris prosesində tətbiq etməsi
Dwi Agus Kurniawan; Dr. Darmaji; Astalini; Peni Sefiah I. 
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.18
pp. 71–85  || Download PDF
 
The effect of the National Plan (2010–2020) on the development of vocational education in China 
Çində peşə təhsilinin inkişafına «2010-2020 Milli Planı»nın təsiri: Layihədən əvvəlki və 7 il sonrakı vəziyyət, proqramın təhlili
Ahmed Alduais; Meng Deng 
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.24              
ORCID: 0000-0003-0837-4915
pp. 87–108  || Download PDF
   
Müəllim işinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmalar 
Modern Approaches to Teacher Performance Assessment
 
Temnyatkina Olqa Vladimirovna; Tokmeninova Darya Valyerevna
«Azərbaycan məktəbi». № 3 (684), səh. 109–117
Mənbə: Темняткина О.В., Токменинова Д.В. «Современные подходы к оценке эффективности работы учителей». «Вопросы образования», 2018. № 3.
Olga Temnyatkina; Daria Tokmeninova
Modern Approaches to Teacher Performance Assessment An Overview of Foreign Publications. Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow. 2018. No 3, pp. 180–195
 || Download PDF
 

Управление проектами личностного развития учеников на облачном сервисе «Универсал-онлайн» 
Management of projects of personal development of the disciples on the cloud service «Universal-online»
«Universal-onlayn» xidməti əsasında şagird şəxsiyyətinin inkişafı layihəsinin idarə edilməsi
Kiriçuk Valeriy Aleksandroviç,
 
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.15;  pp. 119–138
 || Download PDF
  

Actual problems of formation of the content of the modern education 
Müasir təhsilin məzmununun formalaşdırılmasının aktual problemləri
İntiqam Cəbrayılov
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.19;  pp. 139–150 
 || Download PDF
 

The rising of modern education: Philosophy of the Jean Jacques Rousseau in the scope of “the reality and freedom” concepts 
Jean Jacques Rousseau’nun eğitim felsefesi, «hakikat ve özgürlük» kavramları kapsamında
Murat Korkmaz; Gönül Öktem,  
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.23,  pp. 151–165
 || Download PDF
 

Establihsing of National school and native language teaching issues at the beginning of the 20th century 
XX əsrin əvvəllərində milli məktəb quruculuğu və ana dilinin tədrisi məsələləri
Sevinc Kərimova 
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.20; pp. 167–176 
 || Download PDF
 

Eşitmə qüsurlu uşaqlarla məktəblərdə aparılan işlərin öyrənilməsi metodları 
Methods of the studies in schools with hearing impaired children
Dilarə Dostuzadə, 
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.21; pp. 177–186
 || Download PDF
 

Instilling the healthy lifestyle to the pupils and students 
Şagird və tələbələrə sağlam həyat mədəniyyətinin aşılanması
Həqiqət Hacıyeva, 
Sevinc Axundova, 

DOI: http://dx.doi.org/10.32906/AJES/683.2018.02.22 // «Azərbaycan məktəbi». № 3 (684), səh. 187–195
Hagigat Hajiyeva, 
Sevinj Akhundova,
Azerbaijan Journal of Educational Studies. Vol. 684, Issue III, pp. 187–195
 || Download PDF

Author Guidelines // Müəlliflərin nəzərinə 


Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 4, Sayı 685

İÇİNDƏKİLƏR


REDAKTOR SÖZÜ
Gələcək zaman inkişaf etmiş texnologiyalar çağıdır
səh.9-10 
View: PDF
 


SOSİOLOGİYA

Burcu Gündüz, Əbülfəz Süleymanov
Türkiyədə məktəblilərlə sosial işin tətbiqi sahəsinin qiymətləndirilməsi: yeni üfüqlər və proqnozlar
Evaluation of School Social Work Application Area: Further Expansions and Insights
səh.11 - 25 
View: PDFMETODİKA

Sofiya Qaponova, İrina Revina
Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçiminə hazırlığı məqsədilə keçirilən təlim metodları
Training form of preprofile preparation works within high school students
səh.27-40 
View: PDF
 


İMTAHAN və QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Nəzakət Mehdiyeva
Ümumi təhsil məktəblərində aparılan summativ qiymətləndirmələrin xüsusiyyətləri
Opportunities to use the results of assessments in the secondary schools
səh.41-53 
View: PDFTƏHSİL TEXNOLOGİYALARI

Oksana Soroka
Təhsildə və praktikada «müasir texnologiya» konsepti
The concept of «modern technology» in educational science and practice
səh.55-76 
View: PDF

 

PSİXOLOGİYA

Kamilə Əliyeva, Rəşid Cabbarov, İranə Məmmədli, Turanə Əliyeva
Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri
Contemporary values and psychological functions of its formation summary
səh.77-84 
View: PDFAlev Elmas
İnkişaf geriliyi olan uşaqların valideynləri ilə aparılan psixoloji təlimin nəticələrinin təhlili: sistematik baxış
The Result of the Investigations about the Effects of Mindfulness Based Stress Reduction Training on Parents whose Children Developmental Delay: a Sistematic Overview

səh.85-94 
View: PDF

 

NƏŞRLƏR

Misir Mərdanov, Aynur Həsənova
Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə hazırlamağın yolları
How to write a scientific article for prestigious academic journals
səh.95-106 
View: PDF

 

TƏHSİL TARİXİ

Sevinc Rəsulova
Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri)
Russian and European writer’s works on children in Azerbaijan language and their role in the development of national, enlightened children’s literature (The second half of the 19th century — beginning of the 20th century)
səh.107-121 
View: PDF


Əkbər Nəcəf
Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və
ən qədim təhsil anlayışı

The first teacher’s daybook in history: On the life of Sumerian Ludingirra and the mean of the oldest educational system
səh.123-132 
View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top