2017

№1

İÇİNDƏKİLƏR

Azərbaycanşünaslığın predmeti
Nizami Cəfərov, Səh.5-7 / 
View: PDF


PEDAQOGİKA,PSİXOLOGİYA
Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti
Профессионально педагогической култура педагога

Teacher’s pedagogical profession culture
Müseyib İlyasov, Səh.8-14 / 
View: PDF

 
Fizika idrakda formallaşdırma və onun idrakı funksiyaları
Формализация в физическом познании и её когнитивные функции
Formalization in physical cognition and her cognition functions

Əziz Məmmədov,Fuad Məmmədov. Səh.15-21 /
View: PDF


Fantaziya yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirir
Фантазия развивает творческое воображение
Fantasy develops creative imagination

Əjdər Ağayev, Səh.22-26 / 
View: PDF


Qabiliyyətin əsas komponentləri və tədris prossesində onların inkişaf etdirilməsi
Основные компоненты способности и их развитие в учебном процессе
Key components of intelligences and their improvement in the educational process

Talib Mahmudov, Səh.27-31 / 
View: PDF


MƏKTƏB VƏ TƏHSİL TARİXİMİZ
Maarifçilikdən başlanmış ömür boyu
Жизненный путь, начинающийся с просвещенства
A lifetime dedicated to enlightenment

Alxan Bayramoğlu, Səh.32-38 / 
View: PDF


Hüseyn Cavidin pedoqoji görüşləri
Педагогические мировоззрения Гусейна Джавида
Hussein Javid’s pedagogical thoughts

İsgəndər Orucəliyev, Səh.39-44 / 
View: PDF


Qərbi Azərbaycan milli məktəb tarixindən
О национальной истории школы западного Азербайджана
On the history of national schools of Western Azerbaijan

Əli Adıgözəlov,Şəlalə Adıgözəlova, Səh.45-48 / 
View: PDF


"Azərbaycan məktəbi" jurnalının ilk nömrəsi
Первый номер журнала “Азербайджан мектеби”
The first number of “The Azerbaijani School” journal

Elnarə Məmmədova, Səh.49-54 / 
View: PDF


ARXİVİMİZDƏN
Təvazökar müəllim

Əli Vəliyev, Səh.55 / 
View: PDF


Natiqlik haqqında fraqmental düşüncələrimiz
Фрагментарные мысли о риторике
Fragmented thoughts about rhetoric

Vaqif Qurbanov. Səh.56-60 / 
View: PDF


70 il pedoqoji elmin keşiyində
Fərrux Rüstəmov, Səh.61-68 / 
View: PDF


Fədakar alim,peşəkar pedaqoq
Vaqif Şadlinski, Səh.69-72 / 
View: PDF


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Keyfiyyətli təhsil ölkənin dinamik inkişafını təmin eden əsas göstəricilərdən biridir
Качественное образование является одним из основных показателей,динамического роста страны
Education of high guality is one of the main sign of dynamic development of the country

Şəkər Abdullayeva, Səh.73-77 / 
View: PDF


Dərsin səmərəliliyinin artırılmasıüsulları
Методы увеличения рациональности урока
Methods to improve lesson efficiency

Nəsrəddin Musayev, Səh.78-81 /
View: PDF


Yeni təlim metodlarından istifadə zamanı müəllimin fəaliyyəti
Деятельность учителей в области применения новых методов обучения
Teachers’ activity in the application of new teaching methods

Pəri Paşayeva, Səh.82-84 / 
View: PDF


Tədrisdə kommunikativ bacarıqların formalaşmasına dair
О формировании коммуникативных способностей в учёбе
On the improvement of communicative skills in education

Fəridə Hüseynova, Səh.85-89 /
View: PDF


Summativ qiymətləndirmənin mahiyyəti və məzmunu
Характера и содержания суммативными оценками
The essence and content of the summative assessment

Arzu Baxşəliyeva, Səh.90-93 /
View: PDF


SƏHİYYƏ MAARİFİMİZ
İzafi bədən kütləsi və onun müayinəsi
Лишний вес и его диогностикa
Obesity and its diagnosis

Hidayət İsayev,Aybəniz Cəfərova, Səh.94-98 / 
View: PDF


TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Müasir ali təhsil və tələbə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri
Некоторые проблемы современного высшего образования и формирование личности студента
Some problems dealing with the formation of modern education and student personality

İntiqam Cəbrayılov, Səh.99-104 / 
View: PDF


XARİCDƏ TƏHSİL
Компетентностный подход в обучении предметным дисциплинам будущих специалистов
Competency-based approaching in teaching chemisrty-related disciplines of future specialists

Рева Татьяна Дмитриевна, Səh.105-111 /
View: PDF


Творческий конкурс "добропримечательности алматы"
Шамшия Курпебаева
Səh.112

View: PDF
№2
İÇİNDƏKİLƏR

PEDAQOGİKA,PSİXOLOGİYA
Pedaqogikaşünaslıq-yeni mərhələdə

Əjdər Ağayev
Səh.5-10

View: PDFÜmimi təhsil pedaqoji mülahizələr müstəvisində 
Общее образование в контексте педагогического рассмотрения
General education in the context of pedagogical consideration

Ənvər Abbasov
Səh.11-18

View: PDFMəntiqi təfəkkürün pedaqoji və psixoloji səciyyəsi
Психологическая характеристика логического мышление
Psychological peculiarity of logical thinking

Sahil Cəfərov
Səh.19-23

View: PDFElmilik əsas kriteriyadır
Hаучность oсновнoе критерия
Scientific proof as the main criteria

Ədalət Abbasov
Səh.24-27

View: PDFAzərbaycanda ali pedaqoji təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
Направления улучшение содержания высшего педагогического образование в Азербайджане
Directions to improve the content of higher pedagogical education in Azerbaijan

Şiruyə Azadəliyeva
Səh.28-33

View: PDFARXİVİMİZDƏN
Havizənin tərbiyə edilməsi
Əhməd Zəkuzadə
Səh.34-39

View: PDFTƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının mütərəqqi ənənələri
Прогрессивные традиции формирования экологической культуры
Traditions of ecological awarenesses

Rauf Sultanov
Səh.40-43

View: PDFŞagirdlərdə vətənə məhəbbət hisslərinin tərbiyəsi 
Воспитния любви к Родине у учащихся
Teaching patriotic feeling at schools

Sevil Abdinova
Səh.44-48

View: PDFİSLAM HƏMRƏYLİYİ İLİ
Mənəvi dəyərlər tərbiyə işinin tərkib hissəsidir

Xədicə  Əliyeva
Səh.49-52

View: PDFƏnənələr yaşayır
Традиции живы
Traditions live

Gülcahan Dəmirçiyeva
Səh.53-55

View: PDFPEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Milli pedaqoji irsimizdən səhifələr
Страницы из национально-педагогического наследия
From the study of national pedagogy

Mehriban Şirzadova
Səh.56-60

View: PDFAzərbaycan uşaq mətbuatının tarixindən
Из истории детской прессы
From the history of children’ press

Fərqanə Məlikova
Səh.61-65

View: PDFXX əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda orta ixtisas təhsilli müəllim kadrları hazırlığının əsas istiqamətləri
Vüsalə Qurbanova
Səh.66-72

View: PDFTədris prossesində yeni yanaşmalara dair
Новые подходы в учебном процессе
New approaches to teaching process

Sveta Behbudova
Səh.73-77

View: PDFYeni yaradıcı metodların köməyi ilə dərslərin qurulması
Cоздание уроков при помощи новой методикии
Constructing of the lessons with the help of the new creative methods in the primary education

Gülşən Qurbanova
Səh.78-80

View: PDFÜmumtəhsil məktəblərində metodbirləşmələrin fəaliyyət istiqamətləri
Деятельности организации методического объединения
Organization of methodological unification

Aynurə Mahmudova
Səh.81-85

View: PDFİDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ümumi təhsil müəssisələrində idarəetmənin modernləşdirilməsi
Модернизация управленияв общеобразовательных учреждений
Мodernization governance of general education institutions

Yəhya Abbasov
Səh.86-91

View: PDFTəhsilin keyfiyyəti təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
Заместитель директора по качеству образования и учебно-воспитательной работе
The quality of education and deputy director on training

Xalidə Hüseynova
Səh.92-95

View: PDFİNNOVASİYALAR
Təlimin optimallaşdırılması və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
Информационно-коммуникационных технологий в оптимизации обучения
Of information and communication technologies in optimation of education

Tofiq Məmmədov,Vüsalə Mikayılova
Səh.96-100

View: PDFSinifdənxaric oxu dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadəyə dair dərs nümunəsi
Elnur Əliyev
Səh.101-102

View: PDFYeni təlim metod,texnologiyaları və ikt-dən istifadə
Новые методы обучения, технологии и использвование ИКТ
New methods of teaching, technology and using ICT

Sədaqət Camıyeva
Səh.103-105

View: PDFBizə yazırlar
Səh.106-107

View: PDFXARİCDƏ TƏHSİL
Об использовании инновационных педагогических технологий на занятиях по узбекскому языку
Özbək dili dərslərində yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə haqqında
On the use of innovative pedagogical technologies in classes in the Uzbek language

Саодат Мухамедова
Səh.108-112

View: PDF

№3İÇİNDƏKİLƏR


Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Səh.5-6

View: PDF
Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilinin milliləşdirilməsi strategiyası
Cəfər Cəfərov
Səh.7-11

View: PDFBizim universitetdə kollokviumlar yeni təlim səviyyəsinin təminatıdır
Коллоквиумы гарантия нового обучения в нашем университете 
Colloquiums ensure new training levels in university

Xalıq Yahudov,Eldar Qocayev,Naxçıvan Səfərov
Səh.12-19

View: PDFPEDAQOGİKA,PSİXOLOGİYA
Musiqi və cəmiyyət
Музыка и обшества
Music and society

Elxan Bəylərov,Bahar Ələkbərova
Səh.20-30

View: PDFTədqiqatçılıq motivasiya yaradır
Исследование способствует мотивации
Research leads motivation

Səbinə Ağayeva
Səh.31-36

View: PDFİstedadlı şagirdlərin formalaşmasında fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması
Учитывание персонально-психологических особенностей в формировании одаренных учащихся
Consideration individual-psychological features in formation talented pupils 

Nahidə Cəfərova
Səh.37-45

View: PDFYƏHYA KƏRİMOV-90
Professor Yəhya Kərimovun tərbiyəyə dair fikirləri
Мысли о воспитании профессора Я.Керимова
Professor Yahya Karimov`s  thoughts on upbringing

Akif Abbasov
Səh.46-49

View: PDFTƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Nitq mədəniyyəti insanlara məxsus mədəniyyətin tərkib hissəsidir
Культура речи-часть культуры человечества
Speech culture is a part of peoples`culture

Nəsrəddin Musayev
Səh.50-54 

View: PDFŞagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında dərsin imkanlarından istifadə təcrübəsindən
Использованиевозможностей предмета для формировании личности у студентов
From the experience of formation student personality

Nazlı İsmayılova
Səh.55-57

View: PDFОсобенности младших школьников с рас и педагогические подходы к взаимодействию с ними в средней специальной музыкальной школе
Autistik spektr pozuntulu kiçikyaşlı məktəblilərin xüsusiyyətləri və Orta ixtisas musiqi məktəbində onlarla əməkdaşlıq yolları
Feature primary school children with ASD,ways to cooperate with them in the secondary music school 

Наджабат Гасанова
Səh.58-64 

View: PDFMƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİMİZ(ARXİVİMİZDƏN)
Seyid Əzimin pedaqoji görüşləri
Səh.65-68

View: PDFAzərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafında "Azərbaycan məktəbi"jurnalına əlavələrin rolu
Роль приложений к "Азербайджан мектеби"в развитии педагогической мысли Азербайджана
The Role of appendices to the "Azerbaijan School" in the development of pedagogical thoughts in Azerbaijan 

Elnarə Məmmədova
Səh.69-80

View: PDFİNNOVASİYALAR
Vizual resurslar-zehni xəritələrin təlim prosesində yeri və əhəmiyyəti
Визуальные ресурсы:место и важность в процессе обучения умственных карт
The place and importance of visual resources-mint map in the learning process

Nərminə Məmmədova
Səh.81-85

View: PDFDərslərin müasir təlim metodları ilə təşkilinə dair
Организация уроков с помощью новых методов обучения
Organizing lessons by new teaching methods 

Orxan Soltanov
Səh.86-89 

View: PDFİnformasiya texnalogiyaları tətbiqinin müasir vəziyyəti
Современное состояние применения информационных технологий
The current state of the use of information technologies

Samir Həsənov
Səh.90-93

View: PDFMəktəbəqədər hazırlıq qrupları təhsil üçün töhvədir 
Группа дошкольного обучения,вклад в образование 
Preschool training groups contribute to education

Tünzalə Bağırova
Səh.94-96

View: PDFŞagirdlərin idrak fəallığının artmasında İKT-nin rolu 
Роль ИКТ в увеличении познавательных способностей у учащихся
The role of ICT in developing students`cognitive activity

Ülviyyə Ələkbərova
Səh.97-99

View: PDFMETODİKA,QABAQCIL TƏHSİL
Məktəbdə metodiki işlərin təşkili
Организация и управление методических работ
Organization and management of methodical work


View: PDF

View: PDF

Səh.98-102


ARXİVİMİZDƏN
Maarif tariximizi vərəqlərkən

Məmməd Bəktaşi
Səh.103-106

View: PDFAzərbaycan maarifinin güzgüsü
Zahid Qaralov

Səh.107-108

View: PDFBizə yazarlar
Səfər Əhmədbəyli
Səh.109-112

View: PDF
№4


İÇİNDƏKİLƏR

ALİ TƏHSİL
Ali təhsil sistemində yeni dəyərlər yaradaq

Ədalət Muradov,Elşən Bağırzadə
Səh.5-12

View: PDFAli təhsilin inteqrasiya hədəfləri:Yeni nəsil universitetlərin yaranması gerçəkliyi
Inteqration goals of higher education:Reality of emergence of new generation universities

Cəsarət Valehov
Səh.13-23

View: PDFPEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA
Müəllimin təlim-təhsil fəaliyyəti və onun təşkili texnologiyaları
Обучающая и образовательная деятельность учителя и технологии ее организации
Education-training activity of teacher and its technigue of organizing

Müseyib İlyasov
Səh.24-29

View: PDFNeyrolinqvistik proqramlaşdırma:təxəyyül məktəbinə keçid
Нейролингвистическое программирование:переход к школе воображения
Neurological programming:transition to imagination school

Elxan Bəylərov,Raziyə Quliyeva
Səh.30-34

View: PDFHumanitar təhsilin problemləri
Проблемы гуманитарного образования
Problems of humanitarian education

Vidadi Orucov
Səh.35-41

View: PDFİSLAM HƏMRƏYLİYİ 
İslami dəyərlər:Müasir dərki və tədrisi problemləri 
Исламские ценности:современное понимание и проблемы преподавания
Islamic values:the problems in its contemprorary understanding and teaching

Təyyar Salamoğlu 
Səh.42-48

View: PDFTƏHSİLİN KEYFİYYƏTİ
"Açıq dərs" və "Ustad dərsi" müasir təhsil strategiyası kimi
"Открытый урок" и "Мастер класс",как современная стратегия в образовании
"Open lesson" and "Master lesson" like modern educational strategy

Vaqif Qurbanov,Ənvər İmanov
Səh.49-53

View: PDFTəhsilin keyfiyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayırıq 
Качество образования все время в центре внимания
We keep the quality of education in the center of attention
Rəsmiyyə Məmmədova

Səh.54-56

View: PDFİNNOVASİYALAR
Texnalogiya fənninin tədrisində inteqrativ əlaqələrin idarə olunması 
Интеграция в процессе преподавания технологии 
Integration in teaching of subject of technology 

Məmməd Kazımov
Səh.57-62

View: PDF

  

Yeniləşən cəmiyyətdə müəllim peşəsinə verilən tələblər və müasir pedaqoqun portret cizgiləri
Требования к профессии учителя в современном обществе,черты портрета современного педагога
Requirements for a teacher profession in a renewed society and the portrait of a modern educator  

Məlahət Nuriyeva
Səh.63-72

View: PDFTəlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair mülahizələr 
Суждения о повышении качества образования
The arguments are on the increase of quality of education

Tofiq Məmmədov,Vüsalə Mikayılova
Səh.73-77

View: PDFMİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
Görkəmli bəstəkar,dirijor,musiqi pedaqoqu,ictimai xadim

Nazim Kazımov
Səh.78-80

View: PDFMilli-mənəvi dəyərlərimizi qoruyaq
Сбережем духовно-национальные ценности
Let`s safeguard our moral values

Nuranə Mirzəyeva
Səh.81-84

View: PDFPEDAQOGİK ALƏMİNDƏ
Учитель,педагог,ученый...

Гусейн Ахмедов,Мисир Марданов,Гумеир Ахмедов
Səh.85-89

View: PDFARXİVİMİZDƏN
Alimin yolu

Məmmədəli Əliyev
Səh.90-95

View: PDFPedoqoji mərifət haqqında
Professor M.Muradxanov
Səh.96-105

View: PDFUNUTSAQ,UNUDULARIQ
Ənənələr davam edir

Vəfa Eyvazova
Səh.106-108

View: PDFTəhsil tariximizin unudulmaz səhifəsi
Sona Xankişiyeva
Səh.109

View: PDFUşinskinin vəsiyyətlərindən
Səh.110

View: PDF


Bizə yazarlar
Səh.111-112

View: PDF№5

İÇİNDƏKİLƏR

Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun çıxışı
Səh.5-8

View: PDF2017-2018-ci dərs ilinin "Ümumi təhsildə keyfiyyət ili" elan edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmri
Mikayıl Cabbarov
Səh.9-10

View: PDF
 


Təhsildə dəyərlər ilindən keyfiyyət ilinə doğru
Məhəbbət Vəliyeva
Səh.11-19

View: PDFELM XADİMLƏRİMİZ
Ziyalı fədakarlığına nümunə

İsa Həbibbəyli
Səh.20-26

View: PDFAzərbaycanda təhsil və pedoqogika elminin cəfakeş alimi
Humeyr Əhmədov
Səh.27-34

View: PDFPEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA
Humanist pedaqogika,yoxsa pedaqogikada humanizm?
Гуманистическая педагогика или гуманизм в педагогике
Humanistic pedagogy or humanism in pedagogy

Fərrux Rüstəmov
Səh.35-48

View: PDFHumanizm tərbiyəsinin sosial-psixoloji problemləri
Социально психологические проблемы гуманистического воспитания
Socio-psychological problems of humanism education 

Ramiz Əliyev
Səh.49-58 

View: PDFTƏHSİLİN FƏLSƏFƏSİ
Elmi idrakda və mənəvi dəyərlər sistemində insan həyatının mənası problemi
Проблема человеческой жизни в научном познании и в системе нравственных ценностей
The problem of human life in scientific cognition and moral values system

Əziz Məmmədov,Siyavuş Talışlı
Səh.59-67

View: PDFTƏHSİLİMİZ BU GÜN
Təhsildə keyfiyyət əsas devizimizdir
Качество образования-наш главный девиз
Quality of education is our main motto

Nizami Namazov
Səh.68-70

View: PDFNailiyyətlərimiz bizi arxayınlaşdırmır
Наши достижения не делают нас самоуверенными
Our achievement does not make us self-confident 

Əjdər Kərimov
Səh.71-75

View: PDFQarşıda bizi mühüm işlər gözləyir
Впереди нас ждут важные дела
Important things are waiting for us

Oqtay Abdullayev
Səh.76-79

View: PDFƏJDƏR AĞAYEV-80
Əjdər Ağayev və "Azərbaycan məktəbi"
Аждара Агаева и "Азербайджан мектеби"
Ajdar Agayev and "Azerbaijan mektebi" 

Nəcəf Nəcəfov,Elnarə Məmmədova
Səh.80-87

View: PDFELMİ-MƏDƏNİ İRSİMİZDƏN
Böyük alim və tətqiqatçı
Великий ученый и исследователь
Great scientist and researcher

Nəsrəddin Musayev
Səh.88-91

View: PDFİNNOVASİYALAR
Təlimdə fəaliyyətin aktual məsələləri
Актуальные вопросы обучения
Topical issues of training

Şharza Agayev,Samir Mehdizadə
Səh.92-96

View: PDFTəhsildə İKT-nin pedaqoji-psixoloji imkanları 
Возможности педагогического и психологического образования с помощью ИКТ
Education with ICT`s pedagogical-psychological capabilities

Ruhiyyə Mehdiyeva
Səh.97-102 

View: PDFTədrisdə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi
Современные технологии обучения в преподавание
Modern technologies of teaching in study

Elnur Əliyev
Səh.103-104  

View: PDFARXİVİMİZDƏN
Uşinskinin didaktik görüşləri

Əhməd Seyidov
Səh.105-107

View: PDFARXİVİMİZDƏN
"Azərbaycan məktəbi" jurnalı redaksiyasına AÇIQ MƏKTUB

Yaşar Qarayev
Səh.108-110

View: PDFBizə yazarlar
Səh.111-112

View: PDF№6

İÇİNDƏKİLƏR

Azərbaycan Respublikasının Dövlət dil komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Səh.5-7

View: PDFELM XADİMLƏRİMİZ
Fədakar alim,ziyalı pedaqoq
Преданный ученый,интеллигентный педагог
Devoted scientist,intelligent pedagogue 

Əyyub Əzimov,Firuzə Nadir
Səh.8-13

View: PDFPEDAQOGİKA
Humanist pedaqogika:mahiyyət,prinsiplər,istiqamətlər
Гуманистическая педагогика:сущность принципы,направления
Humanist pedagogy:essence,principles,directions

Museyib İlyasov
Səh.14-22

View: PDFTəlimdə tətbiqi məqsədin ayrılmasının zəruriliyi və pedaqoji baxımdan əsaslandırılması
Цели применения учебной программы на курсах преподавания математики в школе,а также ее обоснование с педагогической точки зрения
The objectives of the curriculum application in the courses of teaching mathematics in the school,as weel as its justification from the pedagogical point of view

Azadxan Adıgözəlov
Səh.23-28

View: PDFİnsanın sosiallaşmasının pedaqoji və psixoloji parametrləri
Психологические и педагогические параметры социализаций человека

Psychological and pedagogical parametres of socialization of a human
Sahil Cəfərov
Səh.29-38

View: PDFPedaqoji qiymətləndirmə pedaqoji texnologiyalardan biri kimi
Педагогическое оценивание как одна из педагогических технологий
Educational assessment as an educational technology

Sevda Heydərova
Səh.39-46

View: PDFTƏRBİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələləri
Вопросы формирования культуры интеллектуальной собственности
Issues of formation of intellectual property culture

İntiqam Cəbrayılov,Könül Mikayılova
Səh.47-54

View: PDFSinifdənxaric tədbirlər və şagird şəxsiyyətinin formalaşması məsələləri
Внеклассные мероприятия и вопросы формирования личности ученика
Extra-curricular activities and questions of student`s personality formation

Tünzalə Bağırova
Səh.55-57

View: PDFFənnin tədrisində praktik metodların tətbiqi
Применение практических методов в преподавании предмета
The application of practical methods in teaching subject

Aynur Zülfüqarova
Səh.58-61

View: PDFİlk peşə ixtisas təhsili:təşəkkülü və inkişaf perspektivləri
Начальное специальное профессиональное образование:становление и перспективы развития
Inital special vocational education:formation and prospects of development

Həsən Bayramov
Səh.62-69

View: PDFDİLİMİZ-MİLLİ VARLIĞIMIZ
Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti fənnində Mirzə Ələkbər Sabir kursu
Курс М.А.Сабира по предмету "Культура речи и ораторское искусство"
M.A.Sabir course on "Speech culture and speech art" subject

Vaqif Qurbanov,Xaqani İbrahimov
Səh.70-74  

View: PDFNitq fəaliyyəti zəminində tədrisdə dinləmə mətnləri mühüm komponent kimi 
Аудио тексты-как важный компонент,на почве речевой деятельности

Audio texts-as an important component,on the basis of speech activity
Nərgiz Ramizzadə
Səh.75-82

View: PDFPEDAQOJİ AXTARIŞLAR
Y.A.Komenskinin "Ana qucağı məktəbi" və onun əsas ideyaları
Основы идеи "Материнская школа" Я.А.Коменского
The basis ideas of Mothers school by Y.A.Comensky

Mehriban Hüseyn qızı
Səh.83-90

View: PDFОбразование как важнейший компонент обеспечения безопасности Азербайджанской Республики в контексте интеграции в мировое образовательное пространство
Гумеир Ахмедов
Səh.91-94

View: PDFЛовушки на пути совершенствования человека 
İnsanın təkmilləşdirilməsi yolunda cəhdlər
How to awoid predicaments in human improvement

Гасан Гусейнов
Səh.95-101

View: PDFARXİVİMİZDƏN
A.Səhhətin təlim və tərbiyə haqqıhda fikirləri

İbrahim İsayev
Səh.102-106

View: PDFYENİ NƏŞRLƏR
Görkəmli pedaqoqun biblioqrafiyası nəşr olunmuşdur

Nəcəf Nəcəfov
Səh.107-109

View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top