2016

№1

İÇİNDƏKİLƏR
2014/2015-Cİ tədris ilində keçirilmiş “ƏN YAXŞI MüƏLLİM” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında  Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
səh.5-6 
View: PDF


Mikayıl  Cabbarovun ANS-in “HESABAT” verlişinə müsahibəsi 
Səh.7-15 
View: PDF


TƏHSİL FƏLSFƏSİ
EKSPERİMENT: Məntiqi-qneseoloji aspektlərin və idraki yükü

Эксперимент: логико-гносеологиче- ские аспекты и бремя познания 
Experiment: logical-epistemological aspects and the burden of knowledge 
Əziz Məmmədov,Fuad Məmmədov, Səh.16-24 
View: PDF


PEDAQOGİKA,PSİXOLOGİYA
Cəmiyyətin mədəni inkişafına əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təsiri  
Роль формирования моральнонрав- ственных ценностей в культурном развитии общества
A.Aliyev The influence of moral values on the cul- tural development of society 
Aqif Əliyev, Səh.25-31
View: PDF


Şagird kollektivinin psixoloji iqlimi- yeniyetmələrin formalaşmasında mühüm amil kimi
Коллектив учащихся в формировании личности подростка как важнейший условия
Students’  psychological climate as a great factor in teenagers’  formation 
Arzu Məmmədova, Səh.32-37 
View: PDF


Xarakterin inkişafı və hər bir şagirdin şəxsiyyət kimi nəzərə alınması
Характер учащегося и некоторые моменты в его развитии 
Character development and treating students as individuals 
Tünzalə Bağırova, Səh.38-40
View: PDF


Elmdə və təhsildə varislik problemi
Проблема преемственность  в науке и в образовании 
Inheritance problem in science and education 
Adil Balıyev, Səh.41-44
View: PDF


Əqli fəaliyyətin formalaşması
Формирование умственной активности
The formation of intellectual activity 
Samir Həsənov, Səh.45-46
View: PDF


İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbin idarə edilməsi məsələləri
Некоторые вопросы управления школой 
The issues of school management
Nərminə Gündüzlü, Səh.47-50 
View: PDF


KURİKULUM
Təhsildə fəndaxili inteqrasiya anlayışının inkişaf yolu
Пути развития понятия внутридис- циплинарной интеграции в образовании 
The development of concept of intra-subject integration 
Əli Hüsynov,Sevinç Mehdiyeva, Səh.51-56, 
View: PDF


Təhsil prosesinin istiqamətləndiricisi və koordinatoru
Организатор и координатор процесса образования 
Guide and coordinator of educational process 
Firidə Mustafayeva, Səh.57-59, 
View: PDF


TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şəxsiyyət və onun formalaşması problemi
Проблемы личности и ее формирования 
Challenges of personality formation 
İntiqam Cəbrayılov, Səh.60-63, 
View: PDF


Ailədə uşaqlarla aparılan vətəndaşlıq tərbiyəsinin xüsusiyyətləri 
О воспитательной работе с детьми в семье 
The features of children‘s civic education in the family
Hamlet İlyasov, səh.64-67, 
View: PDF


CEYHUN HACIBƏYLİ
Hacıbəylilərin mühacir qardaşı
Иммигрантская жизнь братьев Гаджибейли 
The Hajibeylis’ immigrant brother 
Leyla Vəzirova ,Nəcəf Nəcəfov, Səh.68-75, 
View: PDF


TƏHSİL TARİXİMİZDƏN
Elmi-pedaqoji irsimizdən bir səhifə
Об одном научно-педагогическом наследии отечества
A page from our scientific-pedagogical heritage 
Alxan Bayramoğlu, Səh.76-83, 
View: PDF


İlk Azərbaycan dili müəllimlərindən biri
Один из преподавателей азербайджанского языка 
One of the first teachers of Azerbaijanilanguage
Vahid Rzayev, Səh.84-87, 
View: PDFŞagirdlərin estetik tərbiyəsinə təsir edən amillər
Факторы, влияющие на эстетическое воспитаниеучащихся 
Factors affecting the aesthetic upbringing of students 
Vidadi Xəlilov, Səh.88-93, 
View: PDFElmi-pedaqoji əlaqələr
Azərbaycan-Almaniya elmi-pedaqoji əlaqələr tarixinə bir nəzər

Об историю и научно-педагогических связей между Азербайджаном и Германией 
A glance at the history of Azerbaijan- German scientific –pedagogical relations 
Hüseyn Əhmədov, Səh.94-99, 
View: PDF


XARİCDƏ TƏHSİL
Qərb ölkələrində inklüziv təhsil

Развитие инклюзивного образования в Европе 
Inclusive education in western countries
Fərid Süleymanov, Səh.100-108, 
View: PDF


YENİ TƏDQİQATLAR
Axtarışların uğurlu nəticələri
Удачные результаты исследований
Successful results of researches 
Fikrət Aslanov
Səh.109-112

View: PDF

№2

İÇİNDƏKİLƏR
TÜRKOLOJİ QURULTAY-90
Türk xalqlari tarixində ən parlaq hadisə
Самое яркое событие в истории тюркских народов Резюме 
A.Babayev The most striking event in the history of turkic peoples
Adil Babayev
Səh.5-10

View: PDFPEDAQOGİKA,PSİXOLOGİYA
Müasir təhsil müasir şagird kontekstində
Современное образование в контексте современного ученика
Modern education in the context of modern student 
Elxan Bəylərov
Səh.11-15

View: PDFŞagird təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi dair
Opазвитие ученического мышления Резюме 
About the development of student thinking 

İsa İsmayılov 
Səh.16-21

View: PDFAilədaxili münasibətlərin formalaşmasına verilən sosial,pedaqoji və psixoloji tələblər
Социально-психологические и педагoгические требования, даюшиеся формированию внутри семейных отношений  
Social, pedagogical ahd psychological demands given to the formation of perso- nality in the  system of interfamily attitude
 
Sahil Cəfərov 
Səh.22-27

View: PDF


TƏHSİL FƏLSƏFƏSİ
Modelləşdirmə  və onun elmi idrakda rolu
Моделирования и её роль в научном познании 
Modeling and its role in scientificknowledge 

Əziz Məmmədov,Rüxsarə Səmədova
Səh.28-36

View: PDFBilik iqtisadiyyatı spektrində innovasiya keyfiyyəti 
Качество инновации в спектре экономики знаний 
Innovation quality in the spectrum of knowledge 

Cəsarət Valehov 
Səh.37-41

View: PDFMULTİKULTURALİZM   
Azərbaycan multikulturalizmi milli sərvətimizdir.
Азербайджанский мультикултурализм –наше национальное достояние 
Azerbaijani multiculturalism is national wealth 

İlahə Həmidova
Səh.42-45

View: PDFƏdəbiyyatımızda multikultural münasibətlərə dair 
Мультикультуральные отношения в литературе 
Multicultural relations in literature 

Ramin Əhmədov 
Səh.46-50

View: PDFMETODİKA, FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Tədris avadanlıqları və resurslarının məzmununun dəyişməsini zəruri edən amillər
Факторы, делающие необходимыми изменения содержания учебных оборудований и ресурсов 
Reforms brought innovation to education sector

Nərminə Məmmədova 
Səh.51-56

View: PDFFənlərarası inteqrativ əlaqələrin yaranmasında kreditli təlimin rolu
Роль кредитного обучения в создании межпредметных интегративных связей
The role  of  credit  education in formati- on of  interdisciplinary integrative relations
 
Məmməd Kazımov 
Səh.57-63

View: PDFОрганизация групповой формы работы на уроках
Dərslərdə qruplarla iş formasının təşkili 
Organization of the group forms of work on the  lessons 

Аида Гасымова
Səh.64-68

View: PDFDərs prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı
Развитие творческого мышления во время учебного процесса  
Developing students' creative thinking     
         
Vaqif Süleymanov 
Səh.69-72

View: PDFİDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Yolumuz çevik idarəetmə yoludur
Нашпутькгибкомууправлению 
The way of flexible management
 
Narınc Mehdiyeva
Səh.73-75

View: PDFMüəllim və onun şəxsiyyətinə verilən tələblər haqqında
Учитель и требования, предъявляе- мые его личности 
The teacher and  the requirements for his personality 

Tamilla Vahabova
Səh.76-81

View: PDFXARİCDƏ TƏHSİL
İnnovativ məktəbə akademik başçılıq edir
Академик руководит инновативной школой 
The innovative school is headed by an academician

Afaq Əliyeva 
Səh.82-88

View: PDFMƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ
İnteqrativ təlimin təşkili və onun əsas prinsipləri
Oрганизации интегративный обучения  и ее oсновные принципы 
Organization of integrative teaching and its basic principles 

Laləzar Cəfərova 
İlahə Qafarova 
Səh.89-95

View: PDFTƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdənkənar işin pedaqoji əsasları
Педагогические основы внешкольной работы 
Pedagogical essentials of extracurricular activities 

Fatma Təhməzova
Səh.96-98

View: PDFMilli-mənəvi tərbiyənin təşəkkülündə humanitar fənlərin imkanları
Возможности гуманитарных предметов в формировании национально- духовное  воспитания 
Opportunities offered by social subjects in the establishment of national virtues

Aybəniz Muxtarova
Səh.99-103

View: PDFUşaq-gənclərin idman məktəblərinin idarə edilməsinin pedaqoji-metodik təminatı modeli
Модель педагогического методического обеспечения управления детско- юношеских спортивных щкол 
Pedagogical-methodical service model in management of child-youth sport schools 

Hicran Şərifov
Səh.104-108

View: PDFBİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Azərbaycanın ilk qadın pedaqoji elmlər doktoru 

Səh.109-111

View: PDFARXİVDƏN
Azərbaycan Pedaqoji Unstitutununun ilk məzunlarına N.Nərimanovun təbriki

Səh.112

View: PDF

 


№4

İÇİNDƏKİLƏR

40 yaşlı ali təhsil ocağı
Gülçöhrə Məmmədova
Səh.5-12

View: PDFPEDAQOGİKA,PSİXOLOGİYA
Təhsilin inkişaf istiqamətləri pedaqoji müstəvidə
Направленияразвития образования на педагогической плоскости 
Development trends of pedagogical education
 
Ənvər Abbasov 
Səh.13-21

View: PDFAzərbaycan pedaqoji fikrində milli demokratik təhsil ideyaları
Идеи национального демократического образования в азербайджанской педагогической науке
National democratic educational ideas in Azerbaijani pedagogical thoughts
 
Vidadi Bəşirov 
Səh.22-28

View: PDFTənqidi təfəkkürü inkişaf etdirən metod və üsullardan istifadə
Методоы и техники обучения критическому мышлению
Methods and techniques for teaching critical thinking
 
Səlahət Əsədova
Səh.29-33

View: PDF


MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ  
Keyfiyyətin idarəedilməsinin qiymətləndirilməsi mexanizmləri
Механизмы оценивания   управления  качеством 
Assessment mechanisms of quality management 

Afət Süleymanova
Səh.34-42

View: PDFŞagird biliyinin diaqnostik qiymətləndirilməsi
Диагностическое оценивание учащихся 
Diagnostic assessment of students

Əlişah Gərayev 
Səh.43-46

View: PDFTƏHSİL İSLAHATI HƏYATA KEÇİRİLİR
Azərbaycanda müəllimlər təhsil islahatları kontekstində öz peşəkarlıqlarını necə dərk edirlər
Как учителя воспринимают свое профессиональное развитие в контексте реформы образования в Азербайджане
Teachers as reflective learners: teacher perception of professional development in the context of Azerbaijan’s curriculum reform

Ülviyyə Mikayılova,Elmina Kazımzadə
Səh.47-56

View: PDFİNNOVASİYALAR
İnnovasiyalar və kreativ düşüncənin formalaşdırılması
Инновации и формирование креативного мышления
Innovation and formation of creative thinking 

Sevinc Niftiyeva
Səh.57-59

View: PDFPedaqoji texnologiyaların təhsil sistemində rolu
Роль педагогических технологий в системе образования
The role of pedagogical technologies in the educational system 

Şəfa Kazımova 
Səh.60-62

View: PDFTəlimin keyfiyyəti və pedaqoji texnologiyalar 
Качество обучения и педагогические технологии 
The quality of training and pedagogical technologies 

Zülfiyyə Vəliyeva
Səh.63-66

View: PDFFənlərin tədrisində müasir yanasmalar 
Современные подходы в преподавании предметов 
Modern approaches to teaching the subjects 

Xəyalə Əhmədova
Səh.67-69

View: PDFMULTİKULTURALİZM
Multikulturalizm-həyat tərzimizdir
Мультикультурализм- образ жизни 
Multiculturalism is a way of life

Elmira Qasımova
Səh.70-74

View: PDF
Multikulturalizmin metodiki aspektləri
Методические аспекты мультикултурализма 
Methodical aspects of multiculturalism 

Kəmalə Həşimova 
Səh.75-77

View: PDFMAARİFÇİLİK TARİXİMİZDƏN
Maarifçi pedaqoq
Педагог-просветитель 

Enlightenment рedagogue
Alxan Bayramoğlu
Səh.78-84

View: PDFTüRKOLOJİ QURULTAY-90
Türkoloji qurultay:Özbəkistanda yeni əlifba məsələsi
Тюркологический съезд: задача нового алфавита в Узбекистане
Turkish Congress: the issue of new alphabet in Uzbekistan 

Səxavət Ociyev
Səh.85-90

View: PDF


Türk dünyasının sönməz günəşi
Вечное солнце тюркского мира
Inextinguishable sun of the turkish world

Nəcəf Nəcəfov
Səh.91-97

View: PDFTƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Milli-mənəvi dəyərlərə yazıçı münasibeti
Писательское отношение к национально-духовным ценностям
Writer’s attitude to the national-moral virtue
s
Yeganə Qasımova
Səh.98-104

View: PDFTədrisdə şagird şəxsiyyətinin formalaşması formalaşması yolları
Пути формирования личности
учащихся в процессе обучения
The ways of formation

Mehparə Süleymanlı
Səh.105-109
student personality
View: PDFTərbiyədə tükənməz mənbələr
Неисчерпаемые источники в воспитании
Inexhaustible sources of discipline

Rəsmiyyə Allahverdiyeva
Səh.110-112

View: PDF
№5

İÇİNDƏKİLƏR

Təhsildə yeni keyfiyyət mərhələsi başlayır
Səh.5-14

View: PDF


Müəllim hazırlığı:məqsədlərimiz,strateji hədəflərimiz
Cəfər Cəfərov
Səh.15-24

View: PDFTƏHSİL FƏLSƏFƏSİ
Fiziki idrakda ideallaşdırma və ideal obyekt
Идеализация и идеальный объект в физическом познании

The idealization and ideal object in the physical knowledge
Əziz Məmmədov,Siyavuş Talışlı
Səh.25-32

View: PDFTəhsildə sinergetik yanaşma 
Синергетический подход в образовании
Synergetic approa
ch in education
Mirzəli Murquzov
Səh.33-42

View: PDFTələbə auditoriyasının idareolunması üzre işin fəlsəfi əsasları
Философские основы работы пo управлению студенческой аудиторией
Philosophical foundations work on thestudent audience management

Sahib Məmmədov
Səh.43-49

View: PDFİDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Dövlət qayğısı cavabsız qalmır
Государственная забота не остается без ответной
State care doesn’t remain without respond

Mədinə Nurməmmədova
Səh.50-55

View: PDFMüsbet Dinamikaya Doğru
К положенительной динамике
The positive dynamics

İxtiyar Hüseynov
Səh.56-59

View: PDFPEDOQOGİKA PSİXOLOGİYA
О педагогической культурологии
Pedaqoji kulturologiya haqqında
About pedagogical culturology

Лачин Гасанова
Səh.60-66

View: PDFMilli təhsilimizdə prioritet sahə
Приоритетная область национального образования
Priority area in national education

Şəmistan Mikayılov
Asya Bəkirova

Səh.67-70

View: PDFMüasir pedoqoji prosesin bəzi aspektləri
Некоторые аспекты педагогического процесса
Some aspects of modern pedagogical process

Məlahət Nuriyeva
Səh.71-75

View: PDFMilli pedoqogikanın patriarxı
Vidadi Bəşirov
Səh.76-79

View: PDFElm fədaisi,görkəmli pedaqoq
Vaqif Şadlinski
Səh.80-81

View: PDFŞəhriyar yaradıcılığı milli-mənəvi dəyərlər kontekstində
Творчество Шахрияр в контексте духовно-национальных ценностей
Shahriyar’s literary activity in the context of national values

Elman Quliyev
Səh.82-87

View: PDFTÜRKOLOJİ QURULTAY-90
Xalqın milli varlığının aynası
Отражение национального существования
The mirror of the national existence

Aida Salahova,Safura Gözəlova
Səh.88-92

View: PDFİNNOVASİYALAR VƏ İKT
Kompüter texnologiyasına qoyulan tələblər
Требования к компьютерной технике
Requirements for computer technology

Samir Həsənov
Səh.93-95

View: PDFŞagirdlərin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına dair
О формировании информационной культуры учащихся
Analysis of formation of information culture of pupils

Almaz Həsrət
Səh.96-102

View: PDFŞagirdlərin dinləmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin həlli yolları
Пути решения развития умения слушать у учеников
Solutions to improve students’ listening skills

Aysel Xəlilova
Səh.103-106

View: PDFDərslərdə kompüter texnologiyalarından istifadənin səmərəliliyi
Рациональное использование компьютерной технологии на уроках
The efficiency using of computer technology in the lessons

Aytac Rzayeva
Səh.107-111

View: PDFAzərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun yeni nəşrləri
Səh.112

View: PDF
№6

İÇİNDƏKİLƏR

Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun çıxışı
Səh.5-9

View: PDFTƏHSİLİMİZ BU GÜN
Məktəbəqədər təhsil bu gün
Дошкольное образование сегодня
Pre-school education today

Nərminə Alnagıyeva
Səh.10-13

View: PDFTəhsildə dəyərlər
Образовательные ценности
Values in education

Telman Qardaşov
Səh.14-16

View: PDFİNNOVASİYALAR
İnnovasiyalar həlləri:istinad olunmuş təcrübə prizmasında
Инновационные решения: сквозь призму ссылаемого опыта
Innovative solutions: through the prism of referred experience

Cəsarət Valehov
Səh.17-23

View: PDFTəhsilin modelləşdirilməsinə dair
О моделировании образования
About the modeling of education

Tofiq Məmmədov,Ayxan Hüseynli
Səh.24-27

View: PDFModelləmə üsulu və onun tədrisdə tətbiqi
Модели и подходы в современном обучении
Models and approaches in modern teaching

Səbinə Ağayeva,Elnarə Məmmədova
Səh.28-34

View: PDFMONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Tədris resurslarından istifadə zamanı qarşıya çıxan problemlər haqqında
О проблемах возникающих при использовании учебных ресурсов
The problems arisin
from the use of educational resources
Nərminə Məmmədova
Səh.35-40

View: PDFİlk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən mühəndis-pedaqoji heyətin monitorinqi məsələləri 
Задачи мониторинга инженерно-педaгогического состава, действующих первых профессионально-технических образовательных учреждениях
The issues of monitoring of engineering-pedagogical staff teaching at initial vocational education institutions

Rəsul Əsgərov,Malik Qurbanov 
Səh.41-45

View: PDFMƏNƏVİ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Mənəvi təkamülün türk qaynaqları
Турецкие начала духовного происхождения
Turkish sources of moral evolution

Buludxan Xəlilov
Səh.46-52

View: PDFPEDAQOGİKA-PSİXOLOGİYA
Психолого-педагогические аспекты метода суггестии в практико-ориентированном подходе
Praktiki-oriyentativ yanaşmada suqqestiv metodun psixoloji-pedaqoji aspektləri
Psycho-pedagogical aspects method of suggestion in a practice-oriented approach

Гумейр Ахмедов,Наталья Наумова
Səh.53-59

View: PDFMƏKTƏB VƏ PEDOQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Məktəbin estetik funksiyasının bədii əksi
Художественное отражение эстетической функции школы
The reflection of aesthetic function of the school

Təyyar Salamoğlu
Səh.60-65

View: PDFLənkəran təhsili müstəqillik illərində
Ленкоранское образование в годах независимости
Education in Lenkoran during the years of independence

Güloğlan Bağırov
Səh.66-68

View: PDFGörkəmli pedaqoq F.Köçərli və məktəb dərslikləri
Выдающийся педагог Ф.Кочарли и школьные учебники
Outstanding educator F.Kocharly and his school textbooks


View: PDF

Səh.69-73


Dəyərli pedaqoq,ustad bəstəkar
Бесценный педагог,великий композитор
Dear pedagogue, master composer

Ağahüseyn Anatolluoğlu
Səh.74-77

View: PDFMETODİKA,QABAQCIL TƏCRUBƏ
İqtisadi biliklərin tədrisinə dair
О преподавании экономических знаний
About teaching economy

Lalə Qurbanova
Səh.78-81

View: PDFDərsdə həyati suallar
Жизненные вопросы на уроке
The lesson about life issues

Böyükağa Mikayıllı
Səh.82-85

View: PDFBİRİNCİ TÜRKOLOJİ QURULTAY
Qazaxıstan təmsilçiləri birinci türkoloji qurultayda
На первом тюркологическом сьезде представители из Казахыстана
The representatives of Kazakhstan in the first turkic congress

Ağahüseyn Şükürov
Səh.86-92

View: PDFTürk dünyasının parlaq ulduzu
Яркая звезда Тюркского мира
The shining star of Turkish world

Nəcəf Nəcəfov
Səh.93-99

View: PDFMOTİVASİYA VƏ İKT
Kompüter texnologiyalarının tətbiqinə dair
О применении компьютерных технологий
Applying computer technologies

İlham Əhmədov,Nigar Məmmədova
Səh.100-104

View: PDFTətqiqatçılıq həyati bacarıqlara yiyələnməyin əsas şərtlərindən biri kimi
Исследование одно из основных условий овладения жизненными навыками
The study is one of the main conditions of mastering life skills

Zeynəb Məmmədova
Səh.105-107 

View: PDFTədrisdə motivasiya və ikt-dən istifadənin əhəmiyyəti
Мотивация в обучении и польза от применения ИКТ
The importance of motivation and İCT in education

Gözəl Mustafayeva
Səh.108-109

View: PDFTəlimdə şəxsiyyətyönümlü mühitin yaradılması 
Cоздание среды личности в обучении
Creating personality environment in training

Aygün Cavadova
Səh.110-112

View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top