2015

№1

İÇİNDƏKİLƏR

"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası"nın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı
Səh.5-21

View: PDFDilimiz mənəviyyatımızdır
Язык-наша духовность
Mother tongue is our spirituality

Tofiq Hacıyev
Səh.22-25

View: PDFPEDAQOGİKA
Karl Rocersin didaktik ideyaları(humanist  pedaqogika)
Дидактические идеи Карла Роджерса(гуманистическая педагогика)
Carl Rogers didactic thoughts(humanitarian pedagogy)

Fərrux Rüstəmov
Səh.26-35

View: PDFTƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİMİZDƏ
95 yaşlı kollec
95-летний колледж
95 year old college

Nurlana Əliyeva
Səh.36-40

View: PDFTəhsil daim inkişafdadır
Образование на пути развития
Education always development

Tünzalə Yusifova
Səh.41-45

View: PDFİlisuda bir məktəb var
Илисуинская школа
About a school in Ilisu

Xanpəri Muradova 
Səh.46-48

View: PDFKURİKULUM
Müəllim hazırlığında fizikadan fənlərarası inteqrasiya problemi
Проблема межпредметной связи по физике в подготовке учителей
The problem of interdisciplinary inteqration on physics in teacher training

Rövşən Əliyev
Səh.49-55

View: PDFƏdəbiyyat fənninin tədrisində inteqrasiyadan istifadə
Использования интеграции на уроках литературы
Applying integration in teaching literature

Asya Bəkirova
Səh.56-59

View: PDFMotivasiyanın zəruriliyi
Мотивация необходима
Motivation is importance

Lalə Lətifova
Səh.60-63

View: PDFDİL TARİXİMİZDƏN
Qərbi Azərbaycan şivələrində qədim sözlər
Древние слова в западно-азербайджанских говорах
Ancient words in the western Azerbaijan dialects

İbrahim Bayramov
Səh.64-68

View: PDFTƏHSİL FƏLSƏFƏSİ
Yeni elmlərarası istiqamət(sinergetika)
Новое межнаучное направление(синергетика)
New inter scientifie direction(synergetic)

Əziz Məmmədov
Səh.69-75

View: PDFTəhsil fəlsəfəsinin elmi bilik sahəsi kimi təşəkkülü
Философия образования как с формированная область на основе научных знаний
Establishment of education philosophy as a field of science

Şelementyeva Tatyana Valeryevna
Səh.76-80

View: PDFTƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsilalanlarla tərbiyə işinin təşkili texnologiyaları
Технология организации воспитательной работы с обучающимися 
Organizational 
technologies of students training 
Şəhla Cəlilzadə
Səh.81-85

View: PDFPSİXOLOGİYA
Qabiliyyətin inkişafına fərdi yanaşma
Индивидуальный подход к развитию способности
Individual approach to intelligences

Səlahət Əsədova
Səh.86-92

View: PDFİNNOVASİYALAR
Об инновационной парадигме национальной идеи
Milli ideyanın innovasiya paradiqması haqqında
On the innovation paradigm of the national idea

Лачин Гасанова
Səh.93-96

View: PDFTəhsildə innovativ fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi 
Особенности усовершенствования инновационной деятельности в образовании
Improving features of innovative activity in education

İntiqam Cəbrayılov
Səh.97-102

View: PDFBƏXTİYAR VAHABZADƏ-90
O həm də böyük pedaqoq idi.

Buludxan Xəlilov
Səh.103-108

View: PDFMaarif fədailərindən biri:Əfsun Əfəndiyev
Nəcəf Nəcəfov
Səh.109-111

View: PDFBizə yazarlar
Səh.112

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top