1991

№1

İçindəki
Diskussiyaların təşkilinə dair
B.Əhmədov
Səh. 1-7
View: PDF


Ailə tərbiyəsinin bəzi məsələləri
S.Şəfiyev
Səh. 7-12
View: PDF


Şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələri və qanunauyğunluqları
İ.Musayev
Səh. 12-15
View: PDF


Pedaqoji ünsiyyət mədəniyyətinin bəzi problemləri
X.İbrahimov
Səh. 16-21
View: PDF


Muasir dövürdə baş verən hadisələri nəzərə almağın zəruriliyi
O.Abbasov
Səh. 22-26
View: PDF


Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə dair
M.Rüstəmbəyli
Səh. 27-30
View: PDF


Məktəblilərin peşəyönümünə diqqəti artırmalı
B.Abbaszadə
Səh. 31-36
View: PDF


Muasir məktəbi idarəetmədə kollektivçilik prinsipi
N.Əhmədov
Səh. 37-42
View: PDF


Məktəbə qayğı beləmi olar?
Səh. 42-43
View: PDF


Musahibimiz Mikayıl Abdullayevdir
Səh. 44-48
View: PDF


Qəlbi nisgilli şəhid balalar, ilinizə gəlmişik
V.Qurban
Səh. 49-50
View: PDF


Talış dili öyrənilir
Y.Əliyev
Səh. 51-54
View: PDF


Məktəb, təhsil, problemlər
A.Allahverdiyev
Səh. 55-57
View: PDF


O, həm pedaqoq, həm də şair idi
Səh. 58-60
View: PDF


"Azərbaycan məktəbi" oxucularla məsləhətləşir
Səh. 61-64
View: PDF№2-3

İçindəki
Cəsarət həqiqətə söykənməli
Səh. 1-7

View: PDF


Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının imkan və şərtləri
Ə.Kəlbəliyev
Səh. 8-12

View: PDF


Şagirdlərdə idrak marağının inkişaf etdirilməsinin səmərəli yolları
S.Sadıqov
O.Məmmədov
Səh. 13-16
View: PDF


Təhsilin yeniləşməsi məktəbdə əməli fəaliyyət roqramıdır
R.Cabbarov
Səh. 17-22
View: PDF


Söz qüdrətli tərbiyə vasitəsidir
S.Zeynalov 
Səh. 22-25
View: PDF


Məktəbdə kollektiv rəyin idarəedilmə potensialını necə yüksəltməli
A.C.Polyakova
Səh. 26-33
View: PDF


Diqqət, musabiqə keçirilir!
Səh. 34-35
View: PDF


Ürəklərimiz bir vurur
S.Nəcəfova
Səh. 36-39
View: PDF


Konsepsiya layihəsi haqqında mulahizələri davam etdiririk
Səh. 40-43
View: PDF


Ulyanovlar ailəsində tərbiyə prinsipləri
N.Kazımov
Səh. 44-50
View: PDF


Tarixi faktlara munasibət haqqında
Ə.Ağayev
Səh. 51-53
View: PDF


Milli maarifimizin qaranquşların
F.Rüstəmov
Səh. 54-60
View: PDF


Mirzə Abbasın dərslikləri
M.A.Abbaszadə
M.Əhmədov
Səh. 61-64
View: PDF№4-5

İçindəki

Siyasi çoxsəslilik şəraitində
Y.Mixaylova
Səh. 2-10
View: PDF


Təhsil sisteminin bəzi sosial-iqtisadi problemləri
Səh. 11-19
View: PDF


İqtisadi tərbiyənin vəzifələri və həyata keçirilməsi yolları
Ə.Həşimov
Səh. 20-23
View: PDF


İntizam tərbiyəsində rejimin rolu
S.Axundov
Səh. 24-28
View: PDF


Uşaqlar bu günümüz, gələcəyimizdir
Y.Talıbov
Səh. 29-33
View: PDF


Məktəblərimizin inkişaf yolu əməkdaşlıq yoludur
V.Qurbanov
Səh. 33-37
View: PDF
 

Məktəb şurasının problemləri
Səh. 38-47
View: PDF


Muzakirələr nə göstərdi
Səh. 48-50
View: PDF


Coğrafiya fənnindən gənc ulduzlar axtarırıq
B.Budaqov
Səh. 51-54
View: PDF


Məktəbdə mənəvi-psixoloji iqlim və onunyaradılması yolları
A.Quliyev
M.Məmmədov
Səh. 55-59
View: PDF


Rus-müsəlman məktəbləri
Q.İlkin
Səh. 60-62
View: PDF


Məhəmməd peyğəmbərin bəşəri amalı və insan insan ömrünün xoşbəxtlik sukanı
S.Salahov
Səh. 63-64
View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top