1987

№3

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Dərsin ideya – nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi yenidənqurmanın mühüm tələbidir
N.Kazımov
Səh.2-7
View: PDF

 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA 
TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şagirdlərin özünütəhsilə hazırlanması
M.İsmixanov
Səh.8-13
View: PDF


Şagirdlərin kollektivçilik ruhunda tərbiyəsi 
S.Axundov
Səh.14-17
View: PDF


Müəllim –şagird münasibətlərində demoqrafik təhlillərin nəzərə alınması. H.Əlizadə 
Səh.17-21
View: PDF


Məktəb pioner və komsomol təşkilatlarının iş sistemində şagirdlərin estetik tərbiyəsi
F.Sadıqov,S.Quluyeva      
Səh.22-24
View: PDF

 
HƏR BIR ISTEHSALATÇI GƏNCƏ ORTA TƏHSIL
İstehsalatçı gənclərin təhsilinə qayğı ilə yanaşmalı
F.Zeynalov
Səh. 25-28
View: PDF


XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Hamılıqla peşə təhsili və məktəb rəhbərlərinin vəzifələri 
N.Əhmədov, B.Yeqanov 
Səh.28-31
View: PDF


ADIN ŞƏRƏFLIDIR SƏNIN , EY QADIN!
Yeni vəzifələr qarşısında
Ə.Cəfərzadə
səh.32-34
View: PDF

 
ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBININ NIZAMNAMƏ LAYIHƏSINI MÜZAKIRƏ EDIRIK
Rəylər,mülahizələr,təkliflər
səh.35-37
View: PDF

 
QURULTAYDAN,QURULTAYA
Əməkçi gənclər yetişdiririk
H.Şikar
səh.38-39
View: PDF

 
Nailiyyətləri artıracağıq.
M.Talışlı
Səh.40-41
View: PDF

 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Elm,texnika və sosial praktikanın inkişafının təsiri ilə təhsilin məzmununun yeniləşməsi
Z.Qaralov 
Səh.42-47
View: PDF


Əmək tərbiyəsi,gənclərin ümumi peşə təhsilinə keçilməsinin prespektivləri və şəraiti  
P.Atutov,V.Polyakov        
Səh.47-55
View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Məktəbin şanlı əlli illiyi
R.Quluyev, M. Ocaqverdiyev 
Səh.56-59
View: PDF

 
RƏSMI ŞÖBƏ
“Ailə həyatının etika və psixologiyası” kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyyələr
Səh.59-63
View: PDF
№5

İçindəkilər


SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Uşaqların və gənclərin texniki yaradıcılığı inkişaf etdirilməlidir
Qaralov Z 
Səh.2
 
TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə təlimə maraq tərbiyəsi haqqında bəzi mülahizələr
Dadaşova T
Səh.7-12

Axşam və qiyabi məktəblərdə metodik işin təşkili
Cabbarov R 
Səh.12-21 
 
“İSTEHSALATIN ƏSASLARI . PEŞƏSEÇMƏ” KURSUNUN TƏDRISI
Məktəbliləri istehsalatın əsasları ilə tanış etməyə dair
Axundov N
Səh. 21-25 

Pedaqoji kadrların ixtisasartırma sistemində yenidənqurma 
Məmmədzadə R
Səh.25-32
 
DANIŞIR AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİ VII QURULTAYININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ
Axtarışların vahid məqsədi.
Mehdiyeva R
Səh.32-35
 
ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİNİN NİZAMNAMƏ LAYİHƏSİNİ MÜZAKİRƏ EDİRİK
Təklif edirəm ki
Şöyübov Z
Səh. 35-36

Düzəlişə ehtiyac var.
Əhmədov İ
Səh.36-38
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Sov.İKP sovet cəmiyyəti inkişafının sürətləndirilməsinin həyata keçirilməsinin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısıdır
Haqverdiyev Ş
Səh. 38-46
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Təlim materialının mənimsədilməsində operativ hafizənin rolu
Səmədov C
Səh.46
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişaf
istiqamətləri
.
Ağayev Ə
Səh.50-56
 
BIZIM SƏLƏFLƏRIMIZ
S.M.Qənizadənin maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji fikirlərinə dair
Tapdıqova Z
Səh. 56-60
 
BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Müəllim – bəstəkar.
Bədəlova Ə,Əzimova M
Səh. 60-63 
 
XƏBƏRLƏR,MƏLUMATLAR
Oxucularla görüş
Səh. 63


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top