1986

№4

İçindəkilər
Respublika kommunistlərinin ali məclisi və vəzifələrimiz
səh.2-8
View: PDF
 

AZƏRBAYCAN KP XXXI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Dövrün yüksək tələbləri səviyyəsində
A.Təhmasib 
səh. 9-11
View: PDF
 
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
V.İ.Lenin idrak prosesinin elmi nəaliyyəti haqqında
M.Nəcəfov 
səh. 12-16
View: PDF


Dərsdə problem situasiyası və şagirdlərin idrak fəallığının inkişafı
S.Zeynalov 
səh.16-19
View: PDF


Tərbiyə işində uşaq kollektivinin rolu 
T.Dadaşova, S.Allahverdiyev 
səh.19-23
View: PDF


“AILƏ HƏYATININ ETIKA VƏ PSIXOLOGIYASI”KURSUNUN TƏDRISI
Gələcək nəsillərin xoşbəxtliyi naminə
İ.Mollayev 
səh.24-25
View: PDF


İlk mülahizələr 
S.Babayev 
səh.26-28
View: PDF


Yeni fənn müvəfəqiyyətlə öyrədilir
S.Bədiyev 
səh. 28-30
View: PDF
 
 
XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Məktəbin və tədris kabinetlərinin əyani – bədii tərtibinə dair
V.Xəlilov
səh.30-33
View: PDF
 
 
Məktəbli iaşəsinin yaxşılaşdırılmasına diqqəti artırmalı 
M.Mirzəliyev , N.Maleyev 
səh.34-37
View: PDF


MƏKTƏB ICTIMAI TƏŞKILATLARI
Doğma işimiz 
Z.Abışov
səh. 37-40
View: PDF
 
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovların qarşılıqlı əlaqəsində humanism
N.Kazımov 
səh.41-45
View: PDF
 
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Məktəbli gənclərdə meyl və qabiliyyətlərin formalaşdırılması 
T.Mustafayev,M.Məmmədov  
səh.46-49 
View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
S.M.KIROV – 100
S.M.Kirov və Azərbaycan xalq maarifi
H.Bayramov 
səh.50-55
View: PDF

 
XARICDƏ MAARIF VƏ MƏKTƏB
İraq respublikasında təhsil sistemi
S.Əliyeva 
səh.55-59
View: PDF
 
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“XIX əsr Azərbaycan məktəbi
M.Həsənov 
səh.60-64
View: PDF


№5

İçindəkilər
Mühüm vəzifələr
səh.2-9
View: PDF


Sürətləndirmə xəttinə dönmədən əməl edəcəyik
Nadir Əhmədov
səh.10-15
View: PDF


Təlim-tərbiyə məsələləri
EHM-in məktəbdə tətbiqinin sosial-iqtisadi əsasları
Nurəddin Kazımov
səh.16-22
View: PDF


Dərsin təkmilləşdirilməsi həyatın tələbidir
Yusif Talıbov
səh.22-26
View: PDF


Ərəb dili dərslərinin təşkili təcrübəsindən
Sevda Mehdiyeva
səh.26-28
View: PDF


Məktəblərdə burjua ideologiyasına və əxlaqına qarşı barışmazlıq tərbiyəsi
Kamil Quliyev,Raqub Kərimov
səh.29-32
View: PDF


Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi,təlimi və peşəyönümünü məktəb islahatının tələbləri səviyyəsinə qaldırmalı
İbrahim Mayılov
səh.33-37
View: PDF


Müəllim kadrları:hazırlanması və təkmilləşdirilməsi
Kadr hazırlığını təkmilləşdirməyin mühüm amili
Afat Qurbanov
səh.38-41
View: PDF


Pedaqoji kadrların hazırlanması və onlarla aparılan işin təkmilləşdirilməsinə dair
Nəcəf Nəcəfov
səh.41-47
View: PDF


Rəsmi şöbə
Məktəb işinin göstəriciləri haqqında
səh.48-49
View: PDF


Məktəbin fəaliyyətinin öyrənilməsi metodikası haqqında
səh.49-53
View: PDF

1905-1907-ci illər burjua-demokratik inqilabının 80 illiyi
Birinci rus inqilabı dövründə Azərbaycanda demokratik hərəkat
səh.54-60
View: PDF


Redaksiyamızın poçtundan
səh.61-63
View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top