1985

№1

İçindəkilər
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Məktəblə istehsalatın birgə işinin tənzim edən sənəd
səh. 3-8

View: PDF


İlk addımlar
Musayev S
səh.8-11

View: PDF


TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏRI
Təlimi məhsuldar əməklə birləşdirməyin formaları 
Həşimov Ə
səh.12-17

View: PDF


Şagirdlərə təhsil əməyinin səmərəli priyomlarının öyrədilməsinə dair
İsmixanov M
səh.17-24

View: PDF


Məktəblilərin qənaətçilik və qayğıkeşlik tərbiyəsi 
Xəlilov N,Abbasov B
səh.24-29

View: PDF


XARICI DILLƏRIN TƏDRISI
İngilis dili şəxs əvəzliklərində cins kateqoriyasının tədrisi
Səfiyev Ə
Səh.29-31

View: PDF
 
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlarda müstəqilliyin , təşəbbüskarlıq və yaradıcılığın inkişaf etdirilməsi
Kazımov. N
səh.32-36

View: PDF
 

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Q.B.Zakirin bədii irsində tərbiyəvi fikirlər
Hüseynov S
səh. 37-40

View: PDF
 


XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan pedaqoji fikrində əmək tərbiyəsi 
Bəşirov B
səh. 41-44
 
View: PDF

 
XARICDƏ MAARIF VƏ MƏKTƏB 
Yəmən Ərəb Respublikasında maarif 
Mehdiyev A
səh. 44-47

View: PDF
 
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Əmək tərbiyəsi və təliminin kökündən yaxşılaşdırılması , gənclərin ümumi peşə hazırlığına keçilməsi 
Qaralov Z
səh.48-53

View: PDF


QƏLƏBƏ - 40
Azərbaycan müəllimləri Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində
Ağayev M 
səh. 54-59

View: PDF
 

İKI CƏBHƏNIN VETERANLARI
Döyüş və əmək yolu 
Poladova Z
səh. 59-61

View: PDF
 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Şəxsiyyətin tədqiqi haqqında qiymətli əsər 
Ağayev Ə
səh. 62-64

View: PDF№4

İçindəkilər
Azərbaycanın tarixində əsaslı dönüş
İbrahim Müslümov
səh.3-8

View: PDF


Məktəb islahatı yollarında
Məktəb islahatı və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri
Yusif Talıbov
səh.9-12

View: PDF


Şagirdlərin peşəyönümündə sinif rəhbərinin rolu
S.S.Qrinşpun
səh.13-17

View: PDF


Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatında şagirdlərin əmək hazırlığı və peşəyönümü üzrə iş təcrübəsindən
Şamil Əlibəyov
səh.17-20

View: PDF


Təlim-tərbiyə məsələləri
Məktəbli gənclərin elmi-ateizm tərbiyəsinin forma və metodları
Mikayıl Məmmədov
səh.21-24

View: PDF


Şagirdlərin mütaliə mədəniyyəti haqqında 
Camal Əhmədov
səh.25-28

View: PDF


Təlimin əyanilik prinsipi 
Allahverdi Eminov
səh.28-32

View: PDF


Müzakirə edirik
Günün vacib məsələsi
Aliyə Təhmasib
səh.33-35

View: PDF


Nəsillərə nümunə
Təlimdə və elmi fəaliyyətdə Ulyanovların qarşılıqlı köməyi
Nurəddin Kazımov
səh.36-40

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
S.Ə.Şirvaninin müəllimlik fəaliyyəti
Xeyrulla Məmmədov
səh.41-47

View: PDF


Yubilyar məktəblərimiz
Xaçmaz və Padar kənd məktəbləri inkişaf yollarında 
Atəş Abdullayev
səh.47-49

View: PDF


Partiya təhsilinə kömək
SSRİ-də xalq maarifini idarəetməni təkmilləşdirməyin aktual problemləri
Nazim Əhmədov
səh.50-55

View: PDF


Qələbə-40
Üzeyir Hacıbəyovun Böyük Vətən müharibəsi illərindəki yaradıcılığına dair 
Ələkbər Məmmədov
səh.56-60

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
Səslərin işığı
Flora Xəlilzadə
səh.61-62

View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top