1984

№1

İçindəkilər
Sov.İKP MK-nin Baş Katibi, SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Y.V.Andropovun bəyanatı
səh.3-5

View: PDF


Xalq maarifinin inkişafında yeni üfüqlər
Maqsud Hacıyev
səh.6-9

View: PDF


Təlim tərbiyə məsələləri
Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi nəzəriyyə və praktikasının yetkin sosializm dövründə yeni tərəqqisi haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.10-15

View: PDF


Təlim metodları və şagirdlərin müstəqilliyi
Məcid İsmixanov
səh.16-21

View: PDF


Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Sağlam və möhkəm ailə naminə 
Əbülfəz Məmmədov,Oruc İsmayılov
səh.21-25

View: PDF


Məktəb kitabxanası
Dərslik fondundan səmərəli istifadə edilməlidir
Esmira Şıxəliyeva
səh.25-29

View: PDF


Pedaqoji ustalığın təkmilləşdirilməsi
Müəllim əməyinin elmi təşkili
Aben Kərimov
səh.30-35

View: PDF


Partiya təhsilinə kömək
Əxlaq tərbiyəsinin məzmunu və formaları
Fuad Qasımzadə
səh.36-40

View: PDF


Nəsillərə nümunə
Ulyanovlar ailəsində mütaliə tərbiyəsi
Nurəddin Kazımov
səh.41-45

View: PDF


Xalq maarifinə rəhbərlik
"Ümutəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları"nın tətbiqi metodikasına dair
M.Potnov,P.Xudominski
səh.46-53

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Bizim sələflərimiz
Xalq maarifimizin ilk təşkilatçılarından biri
Rasim Tağıyev
səh.54-57

View: PDF


Xaricdə maarif və məktəb
Cənubi azərbaycan şəhərlərində Üsuli Cədid məktəblərinin təsisi tarixindən 
Məhəmməd Şəmsi
səh.58-62

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Bizə yazırlar
Dostluq əlaqələri möhkəmlənir
Əlləz Məmmədov
səh.63-64

View: PDF
№2

İçindəkilər
Məktəb islahatı:mülahizələr.təkliflər
Məcid İsmixanov
səh.3-13

View: PDF

Təlim tərbiyə məsələləri
Təlim keyfiyyətinin yüksəltməyin bəzi yolları
Bəşir Əhmədov
səh.14-17

View: PDF

Təlimdə texniki vasitələrin rolu
İbrahim Hacıyev
səh.17-19

View: PDF


Mərdlik və vətənpərvərlik nümunəsi
Marqarita Jukova
səh.20-23

View: PDF


Gənclərin çağırışa hazırlanmasına dair
Xəlil Fətəliyev
səh.23-26

View: PDF


Xarici dillərin tədrisi 
İngilis dili dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Afət Əfəndiyeva
səh.27-28

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Şagird komitəsi və onun fəaliyyətinin bəzi məsələləri
Sabir Şəfiyev
səh.29-31

View: PDF


Partiya təhsilinə kömək
Məktəblilərin ateist tərbiyəsi 
İsmayıl Eyyubov
səh.32-37

View: PDF


NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində mütaliə tərbiyəsi
Nurəddin Kazımov
səh.38-42

View: PDF


XALQ MAARIFINƏ RƏHBƏRLIK
"Ümutəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları"nın tətbiqi metodikasına dair
M.Potnov,P.Xudominski
səh.43-51

View: PDF

 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Pedaqoji irsimizin tədqiqinə qayğı ilə yanaşaq
Əliheydər Həşimov
səh.52-54

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Müəllimlikdən alimliyədək
Şəmistan Mikayılov
səh.55-57

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Jurnalın oxucular konfransı
Rafiq Rəhmanov
səh.58-59

View: PDF


Məktəbin yubileyi
Zahid Əfəndiyev
səh.59

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
"Məktəblilərin kommunist tərbiyəsinin nəzəriəsasları"
səh.60-62

View: PDF


"A.O.Çernyayevskinin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti"
Mircəfər Həsənov
səh.62-64

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top