1983

№1

İçindəkilər
SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Komsomol təşkilatlarımızın vəzifələri
O.Salamov
Səh. 3-6
View: PDF


SSRİ-nin 60 illiyi və Azərbaycanda pedaqoji elmlərin inkişafı haqqında
M.Mehdizadə
Səh. 7-13 
View: PDF


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında mikromühitin rolu
N.Mikayılov
M.Bayramov
Səh. 14-17
View: PDF


Xarici dil üzrə şifahi nitqi inkişaf etdirən dərsdənkənar fərdi işlərin təşkili
F.Kərimov
Səh. 18-20 
View: PDF


PEDAQOJİ USTALIĞIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Dərs və dərs tipləri haqqında 
Ə.Həşimov
Səh. 21-27 
View: PDF


İctimai elmlər üzrə muhazirəyə verilən bəzi məntiqi tələblər
M.Nəcəfov
Səh. 27-30 
View: PDF


PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
V.İ. Leninin ideya-nəzəri irsində tərbiyə və təlimin vəhdəti problemi
Y.Talıbov 
Səh. 31-37 
View: PDF


NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovların həyat və fəaliyyət yolunu dərindən öyrənək
N.Kazımov Səh. 38-42
View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Mirzə Fətəli Axundov ana dili məktəbi  uğrunda mübarizədə
H.Əhmədov
Səh. 43-48 
View: PDF


Təbrizdə Üsuli-Cədid məktəblərinin təsisi tarixindən
M.Şəmsi
Səh. 49-55
View: PDFMULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizmin fəlsəfi mahiyyəti, onun təlim-tərbiyə sistemində ziyanı
F.Qasımzadə
Səh. 55-62 
View: PDF


XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Ümumtəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteryaları
Səh. 62-64 
View: PDF№2

İçindəkilər
SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Məktəb komsomol təşkilatlarımızın nailiyyətləri və vəzifələri
H.Mövsumov
Səh. 3-6

View: PDF


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin tədris fəaliyyətini fəallaşdırmaq haqqında
S.Zeynalov
Səh. 7-10
View: PDF


Olimpiadalar ciddi hazırlıq tələb edir
Z.Svirelşikova
Səh. 11-14
View: PDF


IV sinifdə ingilis dərsləri 
S.Əsgərova
Səh. 15-16 
View: PDF


İşləyən gənclərin təhsilinə həmkarlar təşkilatının qayğısı
İ.K.Mironenko
Səh. 17-19
View: PDF


Ailədə uşaqların sözəbaxımlıq tərbiyəsi
Q.Qulamov
Səh. 19-23
View: PDF


Fars dili proqramı ilə işin xususiyyətləri haqqında 
T.Seyidov
Səh. 23-28
View: PDF


PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK  
Sov.İKP XXV və XXVI qurultayları ideya-siyasi, əmək, mənəvi tərbiyənin vəhdəti, tərbiyəyə kompleks yanaşma haqqında
N.Kazımov
Səh. 28-36 
View: PDF


PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə temperament tərbiyəsinin xususiyyətləri 
K.Kərimov
Səh. 36-39
View: PDF


QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Müəllimlərlə aparılan metodik işin təşkili təcrübəsindən 
F.Şükürov
Səh. 40-44
View: PDF


Qabaqcıl pedaqoji təcrübə təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində əsas amildir
N.Xəlilov
Səh. 44-49 
View: PDF


Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yayılması üzrə institumuzun iş sistemi
Q.Umanskaya
Səh. 50-54 
View: PDF


MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizm yaradıcı fəaliyyətin qarşısını alır
Y.Kərimov
Səh. 54-60 
View: PDF


XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Şagirdlərin pedaqoji peşələrə istiqamətləndirilməsi üzrə ümumtəhsil məktəblərinin işini yaxşılaşdırmaq haqqında
Səh. 61-64
View: PDF№3

İçindəkilər
Beynəlmiləl tərbiyə sahəsində mühüm vəzifələr
Səh.3-5
View: PDF


SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Ərzaq proqramının yerinə yetirilməsində iştirakı
X.Xəlilova
Səh. 6-14
View: PDFTƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə estetik mədəniyyətin yaradılması yolları
V.Xəlilov
Səh. 15-20
View: PDF


Yeniyetmələrin əxlaqi şuuru ilə ictimai-faydaları fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi
Z.Yeqanova
Səh. 21-23
View: PDF


Qiyabi məktəblərdə təlimin sessiyaları formasının təşkili və aparılması haqqında
L.Vəliyev
Səh. 23-28
View: PDF


Ailədə pedaqoji biliklərin təbliği yolları
S.Quliyev
Səh. 28-33
View: PDF


PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK 
Böyüməkdə olan nəslin tərbiyə və təlimi prosesində marksist-leninçi dünyagörüşünün formalaşdırılması
Ə.Ağayev
Səh. 33-38
View: PDF


Təlim və tərbiyə prosesində biliklər sisteminin formalaşdırılması. Fənlərarası və fəndaxili əlaqələr tərbiyə və təlimin vahidliyini həyata keçirməyin mühüm amilidir
B.Əhmədov
Səh. 39-44
View: PDF


NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ata və tərbiyəçi kimi İlya Nikolayeviç Ulyanovun şəxsi xususiyyətləri
N.Kazımov
Səh. 44-54
View: PDF


RƏHBƏR MAARİF İŞİ
Məktəb rahatlıq deməkdir
Q.F.Fedorets
Səh. 54-59
View: PDF


MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Bilikdə formalizm, qiymətdə formalizm və onları aradan qaldırmağın yolları
İ.Nağıyev
Səh. 59-64
View: PDF№5

İçindəkilər
Məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik  tərbiyəsi 
V.V.Rasyayev
Səh. 3-6
View: PDF


SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Sov.İKP inkişaf etmiş sosializm şəraitində gənclərin kommunist tərbiyəsi haqqında
Səh. 7-14

View: PDF


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gənc nəslin ilk ideya-siyasi tərbiyə məktəbi
Səh. 15-20
View: PDF


Qəhrəmanlığa və dostluğa səsləyən muzeydə
R.Zeynalov
Səh. 21-23
View: PDF


Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərin təkmilləşdirilmiş proqramları haqqında 
F.Zeynalov
R.Cabbarov
Səh. 23-26
View: PDF


QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir
M.Musayev
Səh. 26-31
View: PDF


Bu günün və sabahın məktəbi
Z.Şöyubov
Səh. 31-34
View: PDF


NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində ideya tərbiyəsi 
N.Kazımov
Səh. 34-40
View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİKA TARİXİ
A. C. Makarenko müəllim kimi
N.N.Oksa
Səh. 40-44
View: PDF


MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizmlə geniş miqyasda mübarizə aparmalı 
C.Əhmədov
Səh. 45-48
View: PDF


Bilik obyektiv qiymətləndirlməlidir
C.Məmmədov
P.Ələkbərova
Səh. 48-50
View: PDF


Rus dili müəllimlərinin yaxın köməkçisi
L.Babayeva
Səh. 50-55

View: PDF


Dəyərli tədqiqat əsəri
H.Əhmədov
Ə.Əlizadə
Səh. 55-62
View: PDF


Ağsaqqal pedaqoq
S.Sadıqov
Səh. 62-64
View: PDF№6

İçindəkilər
Yeni tipli partiyanın yaradılması
A.Rəsulov
S.Allahverdiyev
Səh. 3-7
View: PDF


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə tədqiqat metodlarından istifadə
B.Əhmədov
Səh. 8-12
View: PDF


Mətnin linqvistikası və ingilis dilində qrammatik materialın tədrisi
A.Tahirov
A.Hüseynov
Səh. 13-16
View: PDF


Kommunist əqidəsinin formalaşmasında mühüm amil
R.Mustafayeva
Səh. 17-19
View: PDF


Şagirdlərin hüquq təhsili və tərbiyəsi işinin qarşılıqlı əlaqəsi
A.Kərimov
Səh. 19-22
View: PDF


Məktəblilərin pedaqoji peşələrə istiqamətləndirilməsi
A.Qurbanov
Səh. 23-28
View: PDF


Məktəb komsomol təşkilatı və gənclərin kommunist tərbiyəsi
S.Şəfiyev
Səh. 28-32
View: PDF


Məktəbin baza müəssisəsi ilə əlaqə
Səh. 32-35
View: PDF


QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyinin təşkili
Q.Rəfiyev
Səh. 36-39
View: PDF


Şagirdlərin qənaətçillik tərbiyəsi təcrübəsindən
A.T.Şpak
Səh. 39-43
View: PDF


PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK  
V.İ. Lenin burjua və sosialist ideologiyasının barışmazlığı haqqında
N.Mikayılov 
M.Bayramov
Səh. 44-47
View: PDF


MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Faydalı muzakirə
H.İsababayeva
Ə.İsmayılov
U.Orduxanov
R.Quliyev
Səh. 48-50
View: PDF


RƏHBƏR MAARİF İŞİ
Məktəb direktoru və gənc müəllim
K.Q.Boqomolov
Səh. 51-57
View: PDF


BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Həmişə axtarışda, həmişə xidmətdə
N.Kazımov
Səh. 58-60
View: PDF


XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Oxucu konfransları
Y.Əliyev
Səh. 61-62
View: PDF


Pedaqoji terminlərin izahı
Səh. 63-64
View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top