1982

№1

İçindəkilər
Məktəbdaxili nəzarətə verilən tələblər və onların məktəb təcrübəsində nəzərə alınması
N.Əhmədov
səh.3-9

View: PDF


Təlim-tərbiyə məsələləri
Bədii ədəbiyyat və məktəbləri kommunist tərbiyəsi 
M.Baharlı
səh.10-16

View: PDF


Qrup nəzarət qurğusu və onun didaktik imkanları
H.Məmmədov
səh.17-21

View: PDF


Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Musiqi və təsviri incəsənət təliminin yeni məzmunu
V.Xəlilov,O.Rəcəbov
səh.21-27

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbdə pedaqoji əməyin elmi təşkili
İ.Hacıyev
səh.28-33

View: PDF


Sininf rəhbərinin işi
Sinfə rəhbərlik təcrübəsindən
M.Nəzərov
səh.34-38

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
İşləyən gənclərin təhsilinə komsomol qayğısı
S.Ələkbərov
səh.38-41

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərdə əməyə kommunist münasibətin tərbiyəsi
A.Teymurov
səh.42-45

View: PDF


Ali məktəb həyatı
Tələbələri müstəqil təlim işinə cəlb etməkdə fərdi yanaşmanın rolu
S.Axundov
səh.45-49

View: PDF


Müəllimin şəxsi təhsili
Pedaqoji terminlərin izahı
səh.50-52

View: PDF


Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Gənc nəslin tərbiyəsində muzeylərin rolu
T.Əhmədova
səh.52-55

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda "rus-müsəlman" məktəbləri
Ə.Tağıyev
səh.55-59

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Pedaqoji sənətin mahir ustası
Ə.İmaməliyev
səh.59-63

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
"Şagirdlərdə yaradıcı fantaziya tərbiyəsi"
S.Əliyev
səh.63-64

View: PDF


№2

İçindəkilər
Sovetlər və məktəb
M.Məmmədov
səh.3-8

View: PDF


Sovet xalqlarının dostluq qalası
Ş.Sadıqov
səh.9-17

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Günüuzadılmış qruplarda V.İ.Leninin nəzəri irsinin və Sov.İKP sənədlərinin öyrənilməsi təcrübəsindən
A.İsmayılov
səh.18-22

View: PDF


Məktəbdə musiqi təliminin aktual problemləri
L.Atakişeyava
səh.23-27

View: PDF


"Göyərçin" qonağımızdır
Məktəb və "Göyərçin" jurnalı
T.Mahmud
səh.27-32

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Sov.İKP XXVI qurultayı və məktəb komsomol təşkilatları
səh.32-36

View: PDF


Pionerlərin hərbi bilik,bacarıq və vərdişlərlə silahlandırılması yolları
X.Fətəliyev
səh.37-42

View: PDF


Psixologiya məsələləri
Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin öyrənilməsinə kompleks yanaşma haqqında 
M.Həmzəyev
səh.42-47

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Attestasiya və müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi
Vaqif Xəlilov
səh.47-50

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Azərbaycan maarifçiləri şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai mühitin rolu haqqında
Rəhilə İbrahimova
səh.50-55

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Müəllimlərin yanvar konfranslarında
səh.55-60

View: PDF


Pedaqoji mətbuatımızın sələfləri
Y.Əliyev
səh.61-64

View: PDF


№3

İçindəkilər
SSR xalqlarının dostluq və qardaşlıq bayramlarını layiqincə qarşılayaq
səh.3-6

View: PDF


Partiya işinin,xalq işinin ayrılmaz hissəsi 
N.Abbasov
səh.8-16

View: PDF


V.İ.Leninin həyatı,fəaliyyəti və əsərlərinin öyrənilməsi üzrə iş təcrübəsi,onun daha da təkmilləşdirilməsi yolları
Zahid Zaralov
səh.17-25

View: PDF


Yaxşı oxutmalı və yaxşı da  tərbiyə etməli
Y.Talıbov
səh.26-30

View: PDF


Bilik və onun idrakda yeri
Allahverdi Eminov
səh.31-36

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbdə tədris məşğələləri təşkilinin kabinet sistemi
İbrahim Hacıyev
səh.36-39

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Hər bir məktəbliyə isti yemək
Nikolay Maleyev,Məmməd Mirzəliyev
səh.40-44

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Ziyalı qadınlarımızın görüşü
səh.44

View: PDF


Məktəb kitabxanası
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində məktəb kitabxanalarının rolu
Yusif Əliyev
səh.45-50

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
A.O.Çernyayevski nəzəriyyəçi pedaqoqdur
Nurəddin Kazımov
səh.51-55

View: PDF


Azərbaycanın maarifpərvər qadınları
Sabir Gəncəli
səh.55-62

View: PDF


Həkim məsləhəti
Dişlərin sağlamlığı insanın sağlamlığıdır
Teymur Babayev,Rafiq Əliyev
səh.62-64

View: PDF№4

İçindəkilər
İşləyən gənclərin təlimini daha da təkmilləşdirməli
V.V.Rasyayev
səh.3-9

View: PDF


Beynəlmiləlçilik borcumuzdur
Hacı Muxtarov
səh.10-14

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
"Xatirələr"tükənməz tərbiyə mənbəyidir
Tamilla Dadaşova
səh.14-18

View: PDF


Şagirdlərin təlimdə müstəqil işinin fəlsəfi əsasları
Məcid İsmixanov
səh.19-25

View: PDF


Dərsdinləmə funksiyalarını əlaqələndirməyin optimal yolları
Əhməd Kəlbəliyev
səh.25-28

View: PDF


Tədrisin səmərəliliyinin yüksəldilməsində müasir texnikivasitələrin rolu
İsa İsmayılov
səh.29-32

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi
Şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasında sinif rəhbərinin rolu
Qənirə Mehdiyeva
səh.33-36

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Tədris prosesinə nəzarətin bəzi məsələləri
Rüxsarə Məmmədova
səh.37-42

View: PDF


Təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair
Ramiz Novruzov
səh.42-47

View: PDF


Psixologiya məsələləri
Yeniyetmələrin davranışında neqativ  halların psixoloji əsasları və onların aradan qaldırılması yolları
Əkbər Bayramov
səh.47-53

View: PDF


Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Pedaqoji kollektivin yaxın köməkçiləri
Zemfira Poladova
səh.53-55

View: PDF


Səid Rza Əlizadənin anadan olmasının 95 illiyi
Səid Rza Əlizadənin elmi-pedaqoji fəaliyyəti
Şəmistan Mikayılov
səh.56-60

View: PDF


Səid Rza Əlizadənin inqilabi fəaliyyəti
Səid Camal Mircəfərov
səh.60-62

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Bədən tərbiyəsi və idman diqqqət mərkəzindədir
səh.63

View: PDF


Böyük inqilabçı və maarifçiyə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
səh.63-64

View: PDF


№5

İçindəkilər
Məktəbdə bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyini yüksəldək
E.M.Qafarova
səh.3-11

View: PDF


Ümumtəhsil məktəb şagirdləri ilə ideoloji işin,siyasi tərbiyə işinin aktual vəzifələri
V.N.Yaqodkin
səh.11-20

View: PDF


Qardaş xalqlar ailəsində
S.T.Haxumyan
səh.20-26

View: PDF


9 May- Qələbə günü
Əsl həyat məktəbi
Ənvər Sadıqov
səh.26-29

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İnternat tipli məktəblərdə asudə vaxt və onun səmərəli təşkili haqqında
Yunis Yusifov
səh.29-33

View: PDF


Şagirdlərin sosialist beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinə dair
Arzu Axundova
səh.33-36

View: PDF


MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Məktəbdə sağlam mənəvi-psixoloji iqlim bütün nailiyyətlərin rəhnidir
Yusif Talıbov,Tomas İsmayılov
səh.37-41

View: PDF


Pedaqoji şuranın işinin təkmilləşdirilməsi
Əsail Ağayev
səh.41-45

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
"Evdə məktəb"
Kərim Məmmədov
səh.45-50

View: PDF


Müəllimin şəxsi təhsili
Kapitalist ölkələri kommunist partiyalarının tərbiyənin marksist nəzəriyyəsinin burjua saxtalaşdırıcıları ilə mübarizəsinin əsas istiqamətləri
Qədriyyə Səlimova
səh.50-57

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Pioner təşkilatına komsomol rəhbərliyi
Sabir Şəfiyev
səh.57-62

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Psixologiyada müasir şəxsiyyyət problemi
Tamilla Dadaşova
səh.62-64 

View: PDF
 


№6

İçindəkilər
SSRİ Həmkarlar İttifaqlarının XVII qurultayı ilə əlaqədar vəzifələrimiz
Ədilə Heydərova
səh.3-7

View: PDF


Gənclər arasında hüquq pozuntularının qarşısını almağın elmi-pedaqoji əsasları haqqında
Nurəddin Kazımov
səh.7-13

View: PDF


Böyük oktyabr günəşi altında
S.Şirmühəmmədov
səh.13-19

View: PDF


Təlim-tərbiyə məsələləri
Təlim metodlarının düzgün seçilməsi və tətbiqi məsələləri
Ə.Kəlbəliyev
səh.20-24

View: PDF


Azərbaycan rəngkarlıq sənəti nümunələri vasitəsi ilə şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Hacı Məmmədov
səh.24-27

View: PDF


Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Xarici dillər üzrə təkmilləşdirilmiş proqramlar haqqında
Sahib Məcidov
səh.27-32

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Orta məktəb direktorlarının ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri
Nazim Əhmədov
səh.33-39

View: PDF


Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Pedaqoji kollektivə hamilik köməyi
Adil Məmmədov
səh.39-42

View: PDF


Mülahizələr,təkliflər
Formalizmlə mübarizə günün başlıca vəzifəsidir
Bəşir Əhmədov
səh.42-48

View: PDF


Psixologiya məsələləri
Əqli cəhətdən geridə qalan şagirdlərdə vaxt təsəvvür və anlayışlarının inkişafı
Mansur Abbasov
səh.48-53

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Mirzə İbrahimovun təlim-tərbiyəyə aid fikirlərinə dair
Əjdər Ağayev
səh.54-59

View: PDF


Ali məktəb həyatı
Qiyabi ali təhsilin təkmilləşdirilməsi məsələləri
Ələddin Qədirov
səh.59-64

View: PDF№7

İçindəkilər
Fiziki tərbiyə işinin təşkili diqqət mərkəzindədir
Solmaz Əfəndiyeva
səh.3-7

View: PDF


Xalqların monolit birliyinin özəyi
Dilrubə Camalova
səh.8-14

View: PDF


Təlim-tərbiyə məsələləri
Təlimin elmilik prinsipi
Allahverdi Eminov
səh.15-19

View: PDF


Şagirdlərin politexnik görüş dairəsinin genişləndirilməsinə dair
Səkinə Qasımova
səh.20-22

View: PDF


İngilis dilində bəzi çoxmənalı sözlərin məcazi mənalarının tədrisinə dair
Natella Poladzadə
səh.22-24

View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
"Русская школа" jurnalı və Azərbaycan maarifinin bəzi məsələləri
Camal Əhmədov
səh.25-29

View: PDF


Yerevan müəllimlər seminariyası
Nurəddin İbrahimov
səh.29-32

View: PDF


H.Cavidin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
H.Cavidin fəaliyyətində maarif və məktəb məsələləri
İbrahim Mollayev
səh.32-37

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil 
İstehsalatçı gənclərin orta təhsilində stimul və maraq
Rəşid Cabbarov
səh.37-42

View: PDF


Axşam (növbəli) və qiyabi məktəb şagirdlərində əməyə kommunist münasibəti tərbiyəsi təcrübəsindən
Ənvər İmanov
səh.43-46

View: PDF


Ali məktəb həyatı
İnstitutun ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqəsinə dair
Zemfira Verdiyeva
səh.46-51

View: PDF


Mülahizələr,təkliflər
Məktəbdə formalizm hallarının aradan qaldırılması yolları haqqında
Əbdül Əlizadə
səh.51-59

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Pedaqoji institutlar üçün ilk "Fars dili" dərsliyi
Tofiq Seyidov
səh.59-60

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Jurnalın oxucu konfransı
Y.Əliyev
səh.60-62

View: PDF


Bizə yazırlar
Vacib məsələ
M.İbrahimov
səh.62-63

View: PDF№8

İçindəkilər
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi yollarında
Yusif Əliyev
səh.3-11

View: PDF


Yüksəliş illəri
İslam Salahov
səh.11-14

View: PDF


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Xarici dillərin tədrisində problemli yanaşma
Vera Boqdanova
səh.14-17

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Məktəblərdə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və təbliği yolları
Məhbubə Həsənəliyeva
səh.17-21

View: PDF


Məktəb rəhbərinin qiyabi seminarı
Məktəbin idarə edilməsində planlaşdırmanın rolu
Nazim Əhmədov
səh.22-29

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
C.Məmmədquluzadənin məktəb və müəllim haqqında  fikirlərinə dair
Zemfira Mehrəliyeva
səh.30-35

View: PDF


M.F.Axundovun anadan olmasının 170 illiyi qarşısında
Yazıçı,filosof,ictimai xadim
Ənvər Əhmədov,Nurəli İsayev
səh.35-40

View: PDF


Mülahizələr,təkliflər
Təlimdə formalizmə qarşı
Əfşan Rəhimova
səh.40-43

View: PDF


Bizim sələflərimiz
Sovet Azərbaycanının böyük pedaqoqu
İsa Musayev
səh.44-47

View: PDF


Həkim məsləhəti
Öskürək həyəcan siqnalıdır
Yuri Petrunin
səh.47-50

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair elmi-praktik konfrans
səh.50-53

View: PDF


Oxucu konfransları
səh.54-55

View: PDF


Qəribə oğlan (hekayə)
Yuri Vyazemski
səh.56-64

View: PDF


№9

İçindəkilər
Komsomol mənafeyinə qayğı komsomolun şərəf işidir
UİLKGİ XIX qurultayında L.İ.Brejnev yoldaşın nitqi
səh.3-8

View: PDF1990-cı ilədək olan dövr üçün SSRİ-nin ərzaq proqramının Layihəsi haqqında Sov.İKP MK plenimunun qərarı
səh.9-10

View: PDF


Şagirdlərin təlim-tərbiyəsi və əməyə hazırlanması üzrə iş təcrübəsi,onun Sov.İKP XXVI qurultayının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi yolları
Zahid Qaralov
səh.11-19

View: PDF


Gürcüstan xalq maarifi 60 ildə
Otar Dolidze
səh.20-24

View: PDF


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə problemli yanaşmanın metodik xüsusiyyətləri haqqında
Abbas Əliyev
səh.25-28

View: PDF


MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Pedaqoji biliklərin təbliğində xalq universitetlərinin rolu
Georgi Rusanov
səh.28-34

View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Şagird şəxsiyyətinin ahəngdar və hərtərəfli inkişafı haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.35-44

View: PDF


Yubilyar məktəblərimiz
Şəkidə ilk dünyəvi təhsil məktəbi
Hüseyn Əhmədov,Sabir Əfəndiyev
səh.45-52

View: PDF


Müəllimin şəxsi təhsili
Müəllim ədalətlilik rəmzidir
Yusif Talıbov
səh.52-57

View: PDF


Mülahizələr,təkliflər
Formalizmlə mübarizənin üç əsas istiqaməti
Məhəmməd Baharlı
səh.57-60

View: PDF


Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Lovğalıq ciddi əxlaqi qüsurdur
Soltansəlim Axundov
səh.60-64

View: PDF№10

İçindəkilər
Gənclərin əmək,əxlaq və ideya-siyasi tərbiyəsini hər vasitə ilə gücləndirməli
səh.3-39

View: PDF


Sovet maarifi SSRİ-nin 60 illiyi qarşısında
M.A.Prokofyev
səh.40-48

View: PDF


Yubilyar məktəblərimiz
Əsr yarım xalqın xidmətində
Əjdər Ağayev
səh.49-56

View: PDF


125 yaşlı məktəb
Natiq Kələntərov
səh.57-60

View: PDF


Bizim təqvim
Görkəmli partiya və maarif xadimi
səh.60-63

View: PDF


Böyük bayram
Afət Əliyeva
səh.63

View: PDF


Yüksək qiymət
Diləfruz Axundova
səh.63

View: PDF


Bura mənə doğmadır
Firəngiz Şabanova
səh.64

View: PDF№11

İçindəkilər
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin,SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin,SSRİ Nazirlər Sovetinin Kommunist Partiyasına sovet xalqına müraciəti
səh.3-4

View: PDF


Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu haqqında məlumat
səh.5-6

View: PDF


Y.V.Andropov yoldaşın nitqi
səh.6-7

View: PDF


K.U.Çernenko yoldaşın nitqi
səh.8-9

View: PDF


Yuri Vladimiroviç Andropov
səh.10

View: PDF


Əla təhsillə,ruh yüksəkliyi ilə,ilhamla xalqa xidmət etməli.H.Əliyev yoldaşın nitqi
səh.11-24

View: PDF


Oktyabr yolu kommunizmə aparır
səh.25-30

View: PDF


Ərzaq proqramı və məktəb
Vaqif Səmədov
səh.31-35

View: PDF


Vahid ailədə
Meredgül Əliyeva
səh.36-39

View: PDF


Beynəlmiləlçilik tərbiyəsi:ən mühüm pedaqoji iş
Məhəmməd Baharlı
səh.39-47

View: PDF


Beynəlmiləl dostluq telləri
Abdulla Abdullayev
səh.47-50

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Metodkabinetlərin mühüm vəzifəsi
Tapdıq Abdullayev
səh.51-54

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına dair təlimin elmi əsaslarda təşəkkülü haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.55-62

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Zaqafqaziya respublikaları jurnalistlərinin görüşü
səh.63-64

View: PDF


№12

İçindəkilər
SSRİ xalqlarının mehriban qardaşlıq ailəsində
səh.3-9

View: PDF


Xalq maarifimiz 60 ildə
E.M.Qafarova
səh.10-17

View: PDF


Lenin milli siyasətinin təntənəsi
Firudin Köçərli
səh.18-27

View: PDF


SSRİ-nin 60 illiyi və Azərbaycanda pedaqoji elmlərin inkişafı haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.28-34

View: PDF


Naxçıvan xalq maarifinin uğurlu addımları
Həmid Cəfərov
səh.34-39

View: PDF


Monolit birliyin bəhrəsi
Y.Q.Sərkisyan
səh.39-43

View: PDF


Beynəlmiləlçilik tərbiyəsində beynəlmiləl əlaqələrin rolu
Zahid Şöyübov
səh. 43-46

View: PDF


Alovlu beynəlmiləlçilər tərbiyə edirik
Nikolay Sedin
səh.47-49

View: PDF


Dostluq əlaqələrimiz genişlənir
Darço Otaraşvili
səh.49-50

View: PDF


Beynəlmiləl dostluq klubumuz
Gülarə Qədirova
səh.51-52

View: PDF


60 ilin salnaməsindən
Rafiq Rəhmanov
səh.53-59

View: PDF 

 

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top