1980

№ 1

İçindəkilər
Yeni ildə yeni nailiyyətlər qazanaq
səh.3-7

View: PDF


V.İ.Leninin  anadan olmasının 120 illiyi qarşısında
Məktəblilərin V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyə olunmasında kitabxanaların rolu
R.Mustafayeva
səh.8-10

View: PDF


Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 60 illiyi qarşısında
Azərbaycanın ilk xalq maarif komisarları
M.Həsənov,M.Baharlı
səh.11-15

View: PDF


Təlim tərbiyə məsələləri
Kommunist tərbiyəsinin prinsipləri və onların təlim tərbiyə prosesində reallaşması
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.16-24

View: PDF


Problemli dərsdə tətbiq edilən priyomlar
N.Moçalova
səh.25-36

View: PDF


Alman və Azərbaycan dillərində sintaqm
F.Veysəlov,Y.Aslanov
səh.37-41

View: PDF


Psixoloji məsələlər
Sovet müəllimlərinin psixologiyası haqqında
Məhəbbət Nəcəfov
səh.42-45

View: PDF


Pioner işi
Pionerlərin ictimai-siyasi tərbiyəsinə dair
Z.İ.Yeqanova
səh.46-48

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Qutqaşen RXMŞ metodkabinetinin iş təcrübəsindən
M.Səfərov
səh.49-53

View: PDF

Məktəb və pedaqoqika tarixi
Bakıda "İttihad"məktəbinin təşkili və fəaliyyəti haqqında 
M.Şəmsi
səh.54-56

View: PDF

Bizə yazırlar
Məktəblilər və peşəseçmə
səh.57-61

View: PDF


Müəllimin kitab rəfi
Orijinal vəsait
səh.62-63

View: PDF


Klassik pedaqoji incilər
səh.63-64

View: PDF№2

İçindəkilər
Lenincəsinə işləməli və yaşamalı 
səh.3-5

View: PDF


Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 60 illiyi qarşısında
Pioner təşkilatının pedaqoji əsaslar üzərində qurulması və inkişaf yolu
R.Hüseynzadə,M.Baharlı
səh.7-13

View: PDF


Təlim tərbiyə məsələləri
Proqramlaşdırılmış təlim və onun perspektivləri
M.Əliyev,K.Xankişiyeva
səh.14-17

View: PDF


Azərbaycan xalq musiqisi materialı əsasında şagirdlərdə ritm hissiyatının inkişafı
N.Məlikməmmədov
səh.18-21

View: PDF


İngilis dili təliminin ilk mərhələsində  fonetikanın tədrisi metodikasına dair
Ş.Abdullayev
səh.22-24

View: PDF


Şagirdlərin  beynəlmiləl tərbiyəsində mühüm vasitə
H.Muxtarov,S.Ağabağırov
səh.25-28

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Məktəbdə metodkabinetin təşkili və ona rəhbərlik təcrübəsindən
C.İsmayılov
səh.29-30

View: PDF


Məktəb,peşə,ictimaiyyət
Kənd şəraitində şagirdlərin peşəyə istiqamətlənməsində ailənin rolu
N.Xəlilov,K.Hacıyeva
səh.31-34

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Məktəb partiya təşkilatı və komsomol
S.Şəfiyev
səh.35-38

View: PDF


Müasir burjua ideologiyasının tənqidi
"Etik pessimizm" və həqiqət
Z.Göyüşov
səh.39-45

View: PDF


Partiya təhsilinə kömək
Bütün tərbiyə işinin qoyuluşuna kompleks yanaşma və yetişməkdə olan nəslin fəal həyat mövqeyinin formalaşmasında onun rolu
İ.Maryenko
səh.46-57

View: PDF


İxtisasartırma məsələləri
Müəllimləri təkmilləşdirmə institutları üçün istiqamətlər
Y.Məmmədov
səh.57-60

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
"İngilis dilinin qrammatikası"
Ş,Səfiquliyev,A.Rəhimov
səh.60-62

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Görkəmli tədris ocağının yubileyi
səh.63-64

View: PDF№3

İçindəkilər
Əmək intizamı
səh.3-6

View: PDF


V.İ.Leninin anadan olmasının 110 illiyi qarşısında
İntizam haqqında Lenin təlimi
S.Axundov,M.Mirsəlomov
səh.7-12

View: PDF


Təlim tərbiyə məsələləri
Şagirdlərə zehin fəaliyyət priyomlarının aşılanması
M.İsmixanov
səh.13-18

View: PDF


Politexnik təlimin ümumi pedaqoji mahiyyəti haqqında
Y.Həsənov
səh.19-21

View: PDF


Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə dərs məşğələlərinin  təşkilinə dair
R.Cabbarlı,F.Cəbrayılov
səh.21-24

View: PDF


"Emosionallıq" və"ekspressivlik"anlayışları haqqında
T.Cəlilova
səh.25-28

View: PDF


Kənd məktəbi müəllimlərinin peşəyönümü
S.Orucov
səh.29-33

View: PDF


Məktəb muzeyləri və şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
N.Xəlilov
səh.33-37

View: PDF


Psixoloji məsələlər
Təlim mümarisələrinə verilən psixoloji tələblər
M.Həmzəyev
səh.38-40

View: PDF


Qabaqcıl iş təcrübəsi
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında  sinifdənxaric və məktəbdənkanar tədbirlərin rolu
Ə.İmaməliyev
səh.41-45

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Bədən tərbiyəsinin tədrisinə məktəb rəhbərlərinin nəzarəti
F.İsmayılov
səh.46-50

View: PDF


Hüquqi biliklər guşəsi
Şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin məzmunu,məqsəd və vəzifələri
A.Abbasov
səh.51-55

View: PDF


Ali məktəb həyatı
Təlim və tərbiyənin vəhdətinin təmin etməkdə kafedraların rolu
N.Kazımov
səh.56-58

View: PDF


Müasir burjua ideologiyasının tənqidi
"Transsendental seyr" və reallıq
Z.Göyüşov
səh.59-64

View: PDF№4

İçindəkilər
Azərbaycan SSR-in Lenin ordeni ilə təltif edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı
səh.3

View: PDF


Lenin bayrağı altında
səh.4-8

View: PDF


Lenin ideyalarının təntənəsi
E.Qafarova
səh.9-16

View: PDF


Lenin adı ilə bağlı yerlər
V.İ.Lenin muzeyi böyük tərbiyə mərkəzidir
K.Novruzov
səh.17-18

View: PDF


Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixindən
Sov. İKP-nin mübarizə dəstəsi
F.Əhmədov
səh.19-21

View: PDF


Xalq maarifinin  təkmilləşdirilməsi
Məktəb təhsilinin coşğun inkişafı
M.Mehdizadə
səh.22-28

View: PDF


Azərbaycan Sovet psixologiyası tərəqqidə
Ə.Bayramov,Ə.Əlizadə
səh.29-31

View: PDF


Peşəyönümü məsələləri
Texniki peşə məktəblərimiz bu gün
Z.Abdullayev
səh.32-34

View: PDF


Qabaqcıl məktəblərimiz
28 Aprel küçəsində bir məktəb var
X.Xəlilov
səh.35-36

View: PDF


İş təcrübəsi
Məktəb radio qovşağı və səsləndirilmiş Leniniana
A.Vəliyeva
səh.38-41

View: PDF


Bizim müsahibə
Pedaqoji kadr hazırlığı;nailiyyətlər,problemlərvə vəzifələr
səh.42-45

View: PDF


İki nəslin nümayəndələri ilə görüş
səh.46-48

View: PDF


Uşaqlar bizim gələcəyimizdir
Xoşbəxtliyə,səadətə aparan yol
R.Quliyeva
səh.49-51

View: PDF


Bizim sələflərimiz
Unudulmaz xatirələr
M.Məhərrəmov
səh.52-53

View: PDF


Xalq maarifimizin veteranları
Müəllim-ictimai xadim
A.Ağazadə
səh.54-55

View: PDF


İlk müəllimlərimizdən
Y.Əliyev
səh.56-59

View: PDF


Pioner işinion pioneri
Sevinc
səh.59-60

View: PDF


Nəriman nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi
Nəriman Nərimanov və Qızılhacılı məktəbi
Ə.Paşayev
səh.61-63

View: PDF


Bir az da yumor
Adamların adamı.Əyaniliyi sevən müəllim
M.Baharlı
səh.64

View: PDF№5

İçindəkilər
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə,Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə,Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə
səh.3-4

View: PDF


Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə ,SSR İttifaqı Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə.SSR İttifaqı Nazirlər Sovetinə,Sov. İKP MK-nin Baş katibi,SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri L.Brejnev yoldaşa
səh.4-7

View: PDF


Azərbaycan KP MK-nin və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli iclası
Azərbaycan SSR-nin  və Azərbaycan Kommunist Partiyasının  60 illiyi. H.Ə.Əliyev yoldaşın məruzəzi
səh.7-27

View: PDF


Qalib Sovet xalqı
səh.28-33

View: PDF


Alman faşizmi üzərində qələbəmizin 35 illiyi
Vilnüsdən məktub
View: PDF

S.Zeynalov
səh.34-36

View: PDF


İki cəbhənin veteranları
A.Ağazadə
səh.37-39

Təlim tərbiyə məsələləri
Kibernetika və humanitar fənlər
A.Eminov
səh.40-42

View: PDF


Xarici dilin tədrisi prosesində lüğət tərkibibnin zənginləşdirilməsinin  bəzi məsələləri
T.Əmirov
səh.43-44

View: PDF


Gənc müəllimlərə kömək
Kommunist tərbiyəsinin metodları
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.45-57

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Xalq maarifi üzrə şura kollektiv rəhbərlik  qərargahıdır
İ.Hacıyev,M.Baharlı
səh.58-63

View: PDF


Müəllimlərin şəxsi təhsilinin təşkili təcrübəsindən
K.Mehdiyev
səh.63-64

View: PDF№6

İçindəkilər
Kommunist ideyalılığı uğrunda
səh.3-6

View: PDF


Təlim tərbiyə məsələləri
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsi məktəbdənkənar müəssisələrin başlıca vəzifəsidir
H.Əliyev
səh.7-11

View: PDF


Şagirdlər arasında hüquq qaydalarının pozulması hallarının aradan qaldırılması haqqında
M.Cəfərov
səh.12-14

View: PDF


Ədəbiyyat dərslərində estetik tərbiyə
Ə.Məmmədov
səh.15-18

View: PDF

Fənlərin tədrisində tərbiyəvi cəhətlərin nəzərə alınması
S.Rzayev
səh.19-21

View: PDF


İngilis dilinin öyrənilməsinin ilk mərhələsində səslər üzərində bəzi işlər
Ə.Cəfərov
səh.21-23

View: PDF


Respublika elmi praktik konfransı
Xalq maarifi inkişaf yollarında
səh.24-30

View: PDF


Yekunlaşdırma qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirməyin mühüm vasitəsidir
İ.Məmmədov
səh.31-33

View: PDF


Məktəblilərin əmək və istirahət düşərgələrinin təşkilinə dair
İ.Mayılov
səh.34-36

View: PDF


Pionerlərin yay qayğıları
N.Nəcəfova
səh.37-40

View: PDF


Şagirdlərin siyasi tərbiyəsində siyasi xarakterli tədbir və məlumatların rolu
H.Şikarov
səh.41-42

View: PDF


Şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsində V.İ.Lenin muzeyindən necə istifadə edirik
K.Quliyeva
səh.43-45

View: PDF


Sinifdənxaric tədbirlər vasitəsi ilə şagirdlərin kommunist tərbiyəsi
Z.Şöyübov
səh.45-46

View: PDF


Məktəblilərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkilinə dair
Ə.İsgəndərova
səh.47-48

View: PDF


Şagirdlərin tərbiyəsinə kompleks yanaşmaya dair
P.Nersasyan
səh.48-49

View: PDF


Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric işlərin əhəmiyyəti
N.Məmmədova
səh.50-51

View: PDF


Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılması
Z.Rzayeva
səh.51-52

View: PDF


İdeya-siyasi, əmək və əxlaq tərbiyəsinin kompleks təşkili
Ş.Abbasova
səh.52-53

View: PDF


L.İ.Brejnevin xatirə əsərləri şagirdlərin ideya-siyasi və əxlaq tərbiyəsində qiymətli mənbədir
Q.Hüseynova
səh.54-56

View: PDF


İdeya siyasi tərbiyə işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi
N.Səfiyev
səh.56-57

View: PDF


Rus dili tədrisi vasitəsi ilə şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
S.Məmmədov
səh.58

View: PDF


Şagirdlərə komunist ideyası əxlaq normalarının aşılanmasında ədəbiyyat tədrisinin imkanları
İ.Əbilov
səh.59-60

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Dostluq tellərinin başlanğıcı
H.Muxtarov
səh.61

View: PDF


Müəllimin kitab rəfi 
Bütün peşələr yaxşıdır,hansını istəsəz seçə bilərsiniz
K.Məcidov
səh.62

View: PDF


"Məktəblilərə Sov.İKP-nin Aqrae siyasəti haqqında
səh.62-63

View: PDF


Təhsil hüququ
səh.63

View: PDF


Gənclik və mənəvi tərbiyə 
səh.63-64

View: PDF


Orta məktəbdə ingilis dilinin öyrədilməsində tədris kino və diafilmləri
səh.64

View: PDF№7

İçindəkilər
Təlim tərbiyə məsələləri
Tərbiyə işinə kompleks şəkildə yanaşmağın bəzi cəhətləri haqqında
N.Kazımov
səh.3-6

View: PDF


Proqramlaşdırılmış təlim-tədris prosesinə kibernetik yanaşma
R.Əhədov
səh.6-8

View: PDF


Fars dili tədrisində texniki vasitələrdən istifadə
S.Mirzəyeva
səh.9-11

View: PDF


İş təcrübəsi
Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin rolu
V.Bəşirov
səh.12-14

View: PDF


Şagirdlərdə ictimai fəallığın yaradılması təcrübəsindən
Y.Əhmədov
səh.15-17

View: PDF


Psixoloji məsələlər
Müəllim ixtisası
R.Rəsulov
səh.18-20

View: PDF


Müəllimin psixoloji siması yetirmələrinin gözü ilə
N.Şükürova
səh.21-23

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Pedaqoji münasibətlərin formalaşmasında məktəb direktorunun rolu
N.Əhmədov
səh.24-26

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesini dərindən təhlil etməli

F.Puzırev
səh.27-28

View: PDF


Raykom və məktəb
Pedaqoji kadrların ideya-siyasi tərbiyəsi
Z.Mütəllibova
səh.29-31

View: PDF


Peşəyönümü məsələləri
Komsomol təşkilatı və şagirdlərdə pedaqoji peşəyə maraq tərbiyəsi
Z.Poladova
səh.32-33

View: PDF


Pedaqoji təhsil
Pedaqoji institut tələbələrində müəllimlik sənətinə marağın formalaşdırılması
S.Əzimova
səh.34-35

View: PDFMüzakirəyə yekun vururuq
Pedaqogika terminlərinin dəqiqləşdirilməsi vacibdir
Ə.Ağayev
səh.36-39

View: PDF


Mülahizələr,təkliflər
Nizami Gəncəvi irsinin tədrisində müasir metodik münasibət haqqında
C.Əhmədov
səh.39-45

View: PDF


Qabaqcıl məktəblərimiz
Qocaman məktəbin uğurları 
A.Quliyev
səh.46-48

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Rəqəmlər dünyasının səyyahı
S.Sadıqov,Y.Əliyev
səh.49-50

View: PDF


Müəllimlərin şəxsi təhsili
İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyəti
Ş.Şərifov
səh.51-54

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
C.Məmmədquluzadənin əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirləri
Z.Mehrəliyeva
səh.55-57

View: PDF


Bizim sələflərimiz
Görkəmli maarif xadimi
F.Seyidov
səh.58-61

View: PDF


Bizə yazırlar
Təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları haqqında
K.Novruzov
səh.62-64

View: PDF№8

Avqust konfransları
səh.3-5

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Nizaminin xaricdə nəşr edilmiş əsərlərindən dərsdə istifadəyə dair
M.İsmayılov
səh.6-7

View: PDF


Alman dili dərslərində tədris edilən frazeoloji birləşmələrin tərcüməsinə dair
H.Əliyev
səh.8-9

View: PDF


İngilis dili dərslərində atalar sözlərindən istifadə
Q.Rəhimov
səh.9-11

View: PDF


Şagirdlərin məktəbdənkənar vaxtlarının təşkilində kollektiv fəaliyyətin rolu
S.Quliyev
səh.11-14

View: PDF


Şagirdlərə fərdi yanaşma təcrübəsindən
A.Əmirov
səh.14-17

View: PDF


Elmi-texniki tərəqqi və mənəvi tərbiyə məsələləri
S.Salahov
səh.17-20

View: PDF


Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında kütləvi tədbirlərin rolu
Q.Səfərəliyeva
səh.21-23

View: PDF


Əxlaq tərbiyəsində şəxsi nümunənin rolu
Ə.İmanov
səh.23-25

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Pedaqoji kadrlara olan tələbatın müəyyən edilməsi
E.Məmmədov
səh.26-28

View: PDF


Məktəbdə kabinet sisteminin təşkili prinsipləri
M.Həsənov
səh.28-31

View: PDF


Məktəbdə işləyən qeyri-pedaqoji kadrların tərbiyı işi sistemində rolu
L.Vəliyev
səh.32-33

View: PDF


Peşəyönümü məsələləri
Şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən
Y.Sofuyev
səh.34-35

View: PDF


Məktəb komsomol təşkilatı və şagirdlərin sinif müəllimi peşəsinə istiqamətləndirilməsi
R.Həsənov
səh.36-38

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Metodik işin qərərgahı
K.Kərimov
səh.39-40

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
P.A.Caparidzenin pedaqoji fikirlərinə dair
A.A.Roşal
səh.41-43

View: PDF


V.M.Bexterevin pedaqoji fikirləri
M.Məmmədov
s
əh.43-45

View: PDF


Ali mktəb həyatı
İmtahan prosesi və tərbiyə məsələsinə dair
Ə.Yaqubi
səh.46-48

View: PDF


Müəllimlərin şəxsi təhsili
Eksperiment və onun idraki imkanları
Ə.Məmmədov
səh.49-53

View: PDF


Mülahizələr,təkliflər
Tərbiyənin tərkib hissələri hansılardır
S.Babayev
səh.54

View: PDF


Tərbiyə prosesinin vahidliyi haqqında
M.Məmmədov
səh.55

View: PDF


Tərbiyənin tərkib hissələri bir-biri ilə sıx dialektik əlaqədədir
M.Fərhadov
səh.56-57

View: PDF


Bir prinsip haqqında
Y.Əliyev
səh.57-58

View: PDF


Tərbiyənin tərkib hissələrinə dair
Y.Əliyev
səh.59-60

View: PDF


Nitq mədəniyyəti
Sözün mənasında emosional ekspressiv elementlər
T.Cəlilova
səh.60-62

View: PDF


Müəllimin kitab rəfi
"Məktəbdə Lenin muzeyi"
səh.62-63

View: PDF


"Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəllərinin  tərtibi"
səh.63

View: PDF


"Məktəb inspektorunun məlumat kitabı"
səh.63-64

View: PDF


"Xüsusi məktəblərdə uşaqların nitq inkişafının metodikası"
səh.64

View: PDF
№9

İçindəkilər
Sov.İKP XXVI qurultayını ləyaqətlə qarşılayaq
Səh.3-7

View: PDF


Məktəblərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
M.Mehdizadə
səh.8-17

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Pedaqoji bilik xalq universitetlərində məşğələlərin təşkilini daha da təkmilləşdirmək haqqında
N.Kazımov
səh.18-21

View: PDF


Dərsin struktur quruluşu haqqında
A.Eminov
səh.21-28

View: PDF


Uşaq mahnılarının ritmik quruluşuna görə təsnifi tə təlim prosesində bunların nəzərə alınması
O.Rəcəbov
s
əh.28-38

View: PDF


Peşəyönümü məsələləri
Orta məktəb şagirdlərinin pedaqoji peşəyə istiqamətləndirilməsi haqqında bəzi mülahizələr
R.İsayev
səh.39-40

View: PDF


Pioner işi
Pioner drujinası bilik uğrundan yürüşdə
R.Hüseynzadə
səh.41-42

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi pedaqoji tədqiqatın metodlarından biridir
Y.Kərimov
səh.43-47

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas məsələləri
A.Spektr,Y.Zotov
səh.48-56

View: PDF


Rəhbər maarif işi
İnspektor məktəbdə
İ.Hacıyev
səh.56-58

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
"Kitabi Dədə Qorqud"da adətlər,ənənələr və mərasimlər
A.Tağızadə
səh.59-61

View: PDF


Bizə yazırlar
Məktəb və əmək tərbiyəsi
Sevinc
səh.62-64

View: PDF
№10

İçindəkilər
Gənclərimizin ideya-siyasi mətinlik məktəbi
səh.3-6

View: PDF


Məktəb komsomol təşkilatı və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi
A.Cahangirov
səh.7-10

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
V-VIII siniflərdə alman dilindən lüğət üzərində iş
B.Baxşıyev
səh.11-13

View: PDF


Hərbi rəhbərin işinin əsas istiqamətləri
X.Fətəliyev
səh.14-17

View: PDF


Şagird kollektivləri və şüurlu intizam tərbiyəsində onların rolu
S.Zeynalov
səh.18-22

View: PDF


Məktəb ənənələrinin tərbiyəvi rolu
H.Cəfərov
səh.23-24

View: PDF


Problemli təlim və idrak marağının stimullaşdırılması
E.Hüseynov
səh.25-27

View: PDF


İş təcrübəsi
Təsviri incəsənət məkəblərində Lenin obrazı vasitəsi ilə şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsi
H.Məmmədov
səh.28-30

View: PDF


PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
MÜƏLLİMLƏRİN psixologiya sahəsində hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
Ə.Əlizadə
səh.31-38

View: PDF


Məktəbin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas məsələləri
A.Spektor,Y.Zotov
səh.39-46

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Pedaqoji kollektivin yaxın köməkçisi
V.Xəlilov
səh.47-49

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsinə rəhbərliyin forma və metodları
S.Əliyeva
səh.50-51

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Təlimdə geridə qalma probleminin izahına dair
A.Zeynalov
səh.52-55

View: PDFTənqid və biblioqrafiya
"Azərbaycanda xalq maarifinin sürətli inkişafı"
Ə.Ağayev
səh.56-61

View: PDF


Müəllimin kitab rəfi
Xarici dili öyrənmək üçün vəsaitlər
səh.62

View: PDF


Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi
səh.62

View: PDF


Mənəvi tərbiyə və peşəyönümü
səh.63

View: PDF


"Böyük,qayğıkeş dost"
səh.63

View: PDF


Pioner yayı
səh.63-64

View: PDF


"Yay əmək rübü"
səh.64

View: PDF


"Şeypurçular və təbilçilər"
səh.64

View: PDF№11

İçindəkilər
Məktəb direktoru
səh.3-6

View: PDF


Təlimin təkmilləşdirilməsi :görülən işlər,qarşıda duran vəzifələr
X.Xəlilova
səh.7-11

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Yekun qiymətinin obyektivliyinin təyin etməyin bəzi şərtləri
S.Nəbiyev
səh.12-16

View: PDF


Rus dili təliminin aktual problemləri
G.Əliyev
səh.17-20

View: PDF


İngilis dili tələffüzünün metodlarına dair
S.Məcidov
səh.21-23

View: PDF


Ədəbi yaradıcılıq dərnəkləri və şagirdlərin estetik tərbiyəsində onların rolu
N.Bağırov
səh.24-25

View: PDF


Psixololi məsələlər
Sinif rəhbərlərinin şagirdlərlə apardığı işlərin bəzi sosial psixoloji məsələləri
A.Yusifzadə
səh.26-28

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Məktəb sənədlərinin aparılması
N.Abdullayev
səh.28-32

View: PDF


Məktəbdaxili nəzarətin qrafik planlaşdırılması
M.Quliyev
səh.33-34

View: PDF


Məktəb estetikası
Məktəblərin bədii tərtibatı necə olmalıdır
Z.Əliyev
səh.35-38

View: PDF


Məktəb tikintisi  problemləri
Məktəb tikintisini intensiv və səmərəli inkişaf etdirməli
H.Musayev
səh.39-41

View: PDF


Qabaqcıl məktəblərimiz
Tərbiyə işinin qoyuluşuna komplek qaydada yanaşıldıqda
O.Məmmədov,Y.Əliyev
səh.42-46

View: PDF

 
Axşam  məktəbinin problemləri
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə işləyən müəllimlərlə aparılan işin təkmilləşdirilməsi
R.Cabbarov
səh.47-49

View: PDF


İxtisasartırma məsələləri
Müəllimlərin və xalq maarifi işçilərinin ixtisasartırma yolları
M.Ağayev
səh.50-52

View: PDF


Bizə yazırlar
Kabinet sistemi və təlimin texniki vasitələrindən istifadə
A.Məmmədova
səh.52-53

View: PDF


Dostlarımızın təcrübəsi
Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi sosialist təhsil sisteminin əsas prinsipidir
İ.D.Yarmaçenko
səh.54-57

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
M.Hüseynin təlim-tərbiyəyə dair fikirləri
A.Paşayev
səh.58-59

View: PDF


Ailə tərbiyəsi
Ailədə uşaqların cəzalandırılması
S.Axundov
səh.60-62

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsinə dair
M.Baharlı
səh.63-64

View: PDF


Böyük oktyabr nailiyyətləri
səh.65

View: PDF
№12

İçindəkilər
Kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrətməli
səh.1-5

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi
M.Həsənov
səh.6-8

View: PDF


Şagirdlərə müxtəlif mənbələrdən elmi və siyasi məlumatlar almaq bacarıq və vərdişlərinin aşılanmasına dair
K.Həsənov
səh.9-12

View: PDF


Texniki peşə və axşam məktəblərinin əlbir işi
Ə.İmanov
səh.12-14

View: PDF


Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-siyasi fəallıq tərbiyəsi
Z.Yeqanova
səh.15-17

View: PDF


İş təcrübəsi
"Milisin gənc dostları"dəstələrinin təşkili təcrübəsindən 
A.Abbasov
səh.18-22

View: PDF


Qabaqcıl məktəblərimiz
Sabahın məktəbi
X.Xəlilova
səh.23-25

View: PDF


Peşəyönümü məsələləri
Şagirdlərin əmək təlimi və peşəyönümü işinə diqqəti artırmalı
H.Əliyev
səh.26-30

View: PDF


Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyə istiqamətləndirmə işinin təkmilləşdirilməsi yolları
M.İlyasov
səh.31-33

View: PDF


Gənc müəllimlərə kömək
Yetkin sosializm cəmiyyətinin müəllimi
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.34-39

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Musiqi müəllimi
N.Yusifoğlu
səh.40

View: PDF


Məktəb.ailə,ictimaiyyət
Şagirdlərin həyata hazırlanmasında məktəb və ictimaiyyətin qarşılıqlı əlaqə formaları
Q.Qulamov
səh.41-43

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
M.F.Axundovun əlifba dərsliyi
M.Baharlı,Z.Poladova
səh.44-50

View: PDF


İbn Sinanın anadan olmasının 1000 illiyi münasibətilə
İbn sinanın əsərlərində etika və əxlaq məsələləri
Z.Göyüşova
səh.51-54

View: PDF


Müəllimin kitab rəfi
"Dərsdənkənar vaxtlarda məktəblilərə V.İ.Leninin həyatı,fəaliyyəti və nəzəri irsinin öyrədilməsi məsələləri"
səh.55

View: PDF"L.İ.Brejnevin"Kİçik torpaq","Dirçəliş"və "Xam torpaq"əsərlərinin gənc nəslin kommunist tərbiyəsində rolu
səh.55

View: PDF


"Tərbiyəedici təlim"
səh.56

View: PDF


"Pedaqogika tarixi kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər"56
səh.56

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Oxucu konfransları
səh.57-58

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top