1978

№1

İçindəkilər
Yeni ildə yeni müvəffəqiyyətlər uğrunda
səh.3-9

View: PDF


Sov.İKP XXV qurultayı və şəxsiyyətin formalaşması məsələləri
N.Kazımov
səh.10-15

View: PDF

Təlim və tərbiyə məsələləri
SSRİ-nin yeni konstitusiyasının öyrədilməsinə dair
Məzahir Quliyev,Mübariz Əmirov
səh.16-23

View: PDF


Testlər metodu və onun tətbiqi imkanları
B.Əhmədov
səh.24-28

View: PDF


Şagirdlərin müstəqil işinin mahiyyəti və məzmunu haqqında
Z.F.Kərimov
səh.29-30

View: PDF


Yazı təlimində qarşıya çıxan bəzi çətinliklər və onların aradan qaldırılmasl yolları
Ş.Səfiquliyev,Z.Abdullayeva
səh.31-34

View: PDF


Xarici dil üzrə müsabiqə və olimpiadaların təşkilinə dair
K.Yusifov,F.Kərimov
səh.35-37

View: PDF


Məktəbdə ümumittifaq Lenin zaçotu və gənc nəslin V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyə olunmasında onun rolu
Rəfiqə Mustafayeva
səh.38-45

View: PDF


Məktəbdə tərbiyə işininj qoyuluşuna kompleks qaydada yanaşılmasının təşkili təcrübəsindən
A.Aslanov
səh.46-50

View: PDF

Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi
Şərh metodunun təkmilləşdirilməsinə dair
Mirzağa Ağayev
səh.51-55

View: PDF

Məktəbşünaslıq
Elmi-texniki tərəqqi və məktəbin perspektiv məsələləri
İbrahim Hacıyev
səh.56-58

View: PDF

Təbliğatçı müəllimlərə kömək
Milli mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaşmasında və keçmişin qalıqlarının aradan qaldırılmaslnda beynəlmiləl tərbiyənin rolu
Həbib Əliyev
səh.59-64

View: PDF

Redaksiyada elmi konfrans
Uşaq ədəbiyyatı pedaqoji məsələdir
səh.65-77

View: PDF

Xəbərlər,məlumatlar
Bayrama dönmüş günlər
İsrafil İbadov
səh.78-80

View: PDF№2

İçindəkilər
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsində və SSRİ Nazirlər Sovetində
səh.3-10

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Sinif rəhbəri və şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsi
Əliheydər Həşimov
səh.11-18

View: PDF


Məktəblilərin ideya tərbiyəsində siyasi məlumatların rolu
Soltansəlim Axundov
səh.19-23

View: PDF


Fransız dili dərslərində yaranan leksik çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları
K.Hüseynova
səh.24-26

View: PDF


Ətraf mühitin qorunmasının əhəmiyyətinin şagirdlər arasında təbliği
N.Səmədov,A.İsrailov
səh.27-29

View: PDF


Məktəbdə elmi ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Şahmar Kazımov
səh.30-34

View: PDF


MƏKTƏB,AILƏ VƏ ICTIMAIYYƏT
Şagirdlərin vətəndaşlıq yetkinliyi tərbiyəsində  məktəbin ailə və ictimaiyyətlə əlbir işinin formaları
Ə.Ağayev
səh.35-39

View: PDF


Birgə fəaliyyətin bəhrəsi
Müştəba Əliyev
səh.40-45

View: PDF

Məktəbşünaslıq
Dərs cədvəlinin tərtibinə verilən müasir tələblər
Rüxsarə Məmmədova
səh.46-49

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması zamanı təlim metodları
V.Korotov
səh.50-62

View: PDF


Pedaqoji terminlərimizi müzakirə edirik
Terminlər dəqiq işlədilməlidir
Bəşir Əhmədov
səh.63-66

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
"Xalq Müəllimi"jurnalı
Nəcəf Nəcəfov
səh.67-69

View: PDF


Xaricdə maarif və məktəb
Türkiyə müəllimlərinin imperializm və kapitalizm əleyhinə mübarizəsi tarixindən
İ.A.Axundov
səh.70-75

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Qiymətli tədris vəsaiti
Məmməd Qasımov
səh.76-78

View: PDF


Müəllimin kitab rəfi
"V.İ.Leninin əsərlərinin məcmuəsi"
Kərim Kərimov
səh.78-79

View: PDF


Faydalı metodik vəsait
Zahid Xəlilov,Ramiz Novruzov
səh.79-80

View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top