1977

№6

İçindəkilər
Müəllim əməyi
səh.3-7

View: PDF


Sov.İKP XXV qurultayının qərarlarını həyata keçirək
Nailiyyətlərimiz və vəzifələrimiz
M.İmanov
səh.8-15

View: PDF

Böyük Oktyabrın 60 illiyi qarşısında
Xalq maarifinə partiya rəhbərliyi
H.H.Qubatov
səh.16-23

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Möhkəm və dərin bilik uğrunda 
Midhət Bineyev
səh.24-30

View: PDF


Şagirdlərin kommunist tərbiyəsi təcrübəsindən
S.N.Aramyan
səh.31-35

View: PDF


Məktəb komsomol təşkilatının işində ailənin iştirakının bəzi formaları
Z.Abdullayev
səh.36-40

View: PDF


Təlim prosesində Sov.İKP XXV qurultayı materiallarından istifadə təcrübəsindən
F.Şirəliyeva
səh.41-43

View: PDF


Məktəb bədii özfəaliyyət kollektivləri və şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Fərahim Sadıqov
səh.44-48

View: PDF


Müəllimlərin özünütəhsili
Müasir dövrdə müəllimin üç mühüm vəzifəsi haqqında
M.Muradxanov
səh.49-50

View: PDF


Müasir Azərbaycan dilində yiyəlik halı və onun ingilis dilində qarışılıığı
İ.X.Rüstəmov
səh.50-64

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Məktəblilərin düzlük,doğruçuluq və mənəvi saflıq tərbiyəsində "Pioner" jurnalının rolu
Tofiq Şirinov
səh.65-68

View: PDF


Nitq mədəniyyətimiz uğrunda
S.Vurğun və dil məsələləri quruculuğu
Əhməd  Mahmudov
səh.69-71

View: PDF


Həkim məsləhəti
Müxtəlif oynaq və oynaqətrafı toxumaların zədələnməsi və onlarla mübarizə yolları
T.H.Xələfov
səh.72-74

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Musiqi həftəsi nə göstərdi
B.Dimentman
səh.75-80

View: PDF№10

İçindəkilər
Həyatımızın əsas qanunu
səh.3-6

View: PDF


Böyük Oktyabrın 60 illiyi qarşısında
Güllü Əbilova
səh.7-15

View: PDF


Oktyabr yolu ilə
S.Şermühəmmədov
səh.16-21

View: PDF


Özbəkistan məktəblərində estetik tərbiyə məsələləri
V.Xəlilov,D.Əmənullayev
səh22-27

View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Tədrisdə problemli təlim
M.İ.Maxmutov,N.M.Moçalova
səh.28-31

View: PDF


Tədris prosesində şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair
Ənvər Məmmədov
səh.32-36

View: PDF


Xarici dil dərslərində ideya-siyasi tərbiyə
Y.V.Demçenko
səh.37-39

View: PDF


Təlim prosesində şagirdlərdə müsbət emosiyaların oyadılmasna dair
Əsəd Xudaverdiyev
səh.40-42

View: PDF


V.İ.Leninin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi nəzəriyyəsi
Xəlil Fətəliyev
səh.43-47

View: PDF


Məktəbli gənclərin mənəvi idealları və həyat planları
Rafael Məhəmmədov
səh.48-51

View: PDF


Məktəbli gənclərin özünütərbiyə işinin proqramlaşdırılması
Telman Məhərrəmov
səh.52-55

View: PDF


Şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsində ümumtəhsil məktəbinin rolu
Vaqif Səmədov
səh.56-60

View: PDF


Psixoloji məsələlər
Tələbələrdə yaddasaxlamanın əsas şərt və amilləri
Məhəbbət Hüseynova
səh.61-65

View: PDF


Nitq mədəniyyətimiz uğrunda
Nitq mədəniyyəti və onun ictimai əhəmiyyəti
X.M.Cabbarov
səh.66-69

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Ermənistanda Azərbaycan məktəblərinin inkişafına dair
Nurəddin İbrahimov
səh.70-73

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Yazıçı və dil
Əvəz Sadıqov
səh.74-76

View: PDF


Faydalı metodik vəsait
Kərim Kərimov
səh.77

View: PDF


Bizə yazırlar
Şagirdlərimiz təbiəti sevir və qoruyurlar
S.Baxışov
səh.78-79

View: PDF


Peşəseçmə diqqət mərkəzindədir
S.Xəlilova
səh.79-80

View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top