1976

№1

İçindəkilər
Yeni il
səh.3-7
View: PDF


Respublika elmi-praktik konfransı
Pedaqoji mətbuat və elmin təkmilləşdirilməsi
Ə.Ağayev
səh.8-12
View: PDF


Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi dərsin təşkilini yaxşılaşdırmağın vasitələrindən biridir
Y.R.Talıbov
səh.12-15
View: PDF


Elmi tədqiqatların nəticələrini-məktəbə
Z.İ.Qaralov
səh.15-18
View: PDF


Dərsin təkmilləşdirilməsi təcrübəsindən
N.Həsənov
səh.19-21
View: PDF


Təlimin effektivliyinin artırılmasında kabinet sisteminin əhəmiyyəti haqqında
H.Hüseynov
səh.21-25
View: PDF


Xarici dil dərslərinin təkmilləşdirilməsi
O.Musayev
səh.26-29
View: PDF


Dərsin səmərəliliyinin artırılmasında əyani vasitələrdən istifadənin rolu
R.Ənsarov
səh.30-32
View: PDF


Orta məktəblərin V-VIII siniflərində fransız dili frazeoloji vahidlərinin tədrisinə dair
S.C.Nəcəfova
səh.32-34
View: PDF


İngilis dili təlimində eşitməklə anlamanın bəzi məsələləri
S.Məcidov
səh.34-37
View: PDF


İngilis dilindəki cerund qrammatik formasının tədrisi təcrübəsindən
Ə.Ş.Çirəliyev
səh.39-42
View: PDF


İctimai-faydalı əməyin təşkilində əsas pedaqoji prinsiplər
Q.Qulamov
səh.42-46
View: PDF


İngilis dili saylarının tədrisi təcrübəsindən
V.Z.Kərimov
səh.47-49
View: PDF


Məktəbdə timurçuluq işlərinin təşkili təcrübəsindən
M.Fərhadov
səh.50-52
View: PDF


Kənd məktəblərinin 100 illiyi
Privolnı məktəbinin bayramı
Ə.Ağayev,M.Həsənov
səh.53-55
View: PDF


Kənddə dünyəvi məktəblərin müjdəçisi
H.Əhmədov
səh.56-58
View: PDF


Hüquq bilikləri guşəsi
Uşaq otağı və yeniyetmələrin şüurlu intizam tərbiyəsi
A.Fərzəliyeva,O.Vəliyev
səh.59-64
View: PDF


Məktəb və pedaqogika təlimi
F.Köçərlinin maarif məsələsinə münasibəti haqqında
Ə.Seyidov
səh.65-69
View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Təlim prosesində şagirdlərdə fərdi yanaşma haqqında əsər
A.Kərimov
səh.70-73
View: PDF


İngilis dili
İ.İbadov
səh.73
View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Məşhur sovet bəstəkarı ,görkəmli yazıçı və pedaqoq  Ü.Hacıbəyova həsr edilmiş elmi sessiya
səh.74-75
View: PDF
№11

İçindəkilər
Təlim-tərbiyə işinin metodlarını təkmilləşdirək
səh.3-5
View: PDF


Sov.İKP və XXV qurultayı və məktəb komsomol təşkilatlarının tərbiyə işinin bəzi məsələləri
Y.Muratov
səh.6-17
View: PDF


Xalq maarifini idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
Maarif sistemini elmi idarəetmə məsələlərinə dair
M.M.Mehdizadə
səh.18-28
View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Ev tapşırıqlarının dərslə əlaqələndirməsi haqqında
M.İsmixanov
səh.29-32
View: PDF


Yeni biliyin verilməsi proesində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili
M.İsmayılov
səh.33-35
View: PDF


Məktəbdə ibtidai hərbi hazırlıq dərslərinin təşkili haqqında
C.Camalov
səh.36-39
View: PDF


Axşam və qiyabi məktəblərdə təlimin səmərəliliyinin artırılmasının bəzi məsələləri
Rəşid Cabbarov
səh.40-43
View: PDF


Təlimdə val yazılarından istifadə
Təyyar Cəfərov,İsmayıl İsmayılov
səh.44-46
View: PDF


Kiçik yaşlı məktəblilərin beynəlmiləl tərbiyəsinə dair
L.V.Radzivilovskaya
səh.47-50
View: PDF


Təlim prosesində şagirdlərdə müstəqil iş vərdişlərinin formalaşdırılması
N.Cəfərov
səh.51-55
View: PDF


Təlimin həyatla,kommunizm quruculuq tərbiyəsi ilə əlaqələndirilməsinə dair
A.Ş.Şahvəliyev
səh.56-59
View: PDF


Qabaqcıl kənd məktəblərimiz
Şagirdlərin kommunist əxlaqı uğrunda 
Nurpaşa Hümmətov
səh.60-66
View: PDF


Məktəb rəhbərinin tribunası
Müəllimlərin özünütəhsil işinə nəzarət təcrübəsindən
N.Nemətov
səh.67-69
View: PDF


İxtisasartırma məsələləri
Pedaqoji kadrların ixtisasının artırılmasının sistemi və formaları
Yusif Talıbov,Murad Quliyev
səh.70-75
View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycanda tədris planı və proqramları
Mircəfər Həsənov
səh.76-80
View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top