1975

№1

İçindəkilər
Yeni il təbrikləri 
səh.3-4
View: PDF


Yeni yüksəliş ili
səh.5-9
View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Üçillik ibtidai təlimin nəticələri
Y.Ş.Kərimov
səh.10-16
View: PDF


Şagirdlərin fəallığı üçün
A.İ.Eminov
səh.17-21
View: PDF


Təlimdə şagirdlərin idrak prosesi dialektikasının aşkara çıxarılması
C.Mirzoyan
səh.22-27
View: PDF


Fənlərarası əlaqənin təşkili təcrübəsindən
Əkbər Sarıyev
səh.28-30
View: PDF


Şagird əməyinin təşkili prinsipləri
M.Muradxanov
səh.31-39
View: PDF


Peşə oriyentasiyasının bəzi məsələləri
N.M.Kazımov
səh.40-46
View: PDF


Məktəb partiya təşkilatı və şagirdlərin beynəlmiləl tərbiyəsi
Həqiqət Aslanova
səh.47-49
View: PDF


Ali məktəb həyatı
İctimai fənlərin tədrisini daha da yaxşılaşdıraq
Soltansəlim Axundov
səh.50-54
View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
XIX əsrin sonu və XX əssrin əvvəllərində Azərbaycan pedaqoji fikrinin başlıca problemlərinə dair
Əjdər Ağayev
səh.55-60
View: PDF


Azərbaycanda bazar günü məktəblərinin təşkili tarixindən
H.Əhmədov
səh.61-63
View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
K.D.Uşinski haqqında monoqrafiya
A.Rzayev
səh.64-66
View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Məktəbə nəzarət və rəhbərliyi müasir tələblər səviyyəsinə
səh.67-72
View: PDF


Pedaqoji jurnalımız 50 il bundan qabaq nə yazıb
F.Rzabəyli
səh.73-74
View: PDF
 


№3

İçindəkilər
Kənd məktəbi  və müasir tələblər
səh.3-7
View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Tədris prosesində lüğəti necə öyrədirəm
Akif Abbasov
səh.8-9
View: PDF


Bədən tərbiyəsi dərdlərini intensivləşdirilməsi təcrübəsindən
Gülmalı Hüseynov
səh.10-12
View: PDF


Məktəblilərdə əməmyə kommunist münasibətin formalaşdırılmasında Füzuli rayonundakı "Bir may"kolxozu ilə Arayatılı kənd orta məktəbinin birgə iş təcrübəsindən
İltizam Rüstəmov
səh.13-19
View: PDF


Şagird istehsalat briqadalarının iş təcrübəsindən
L.Əfəndiyev
səh.20-26
View: PDF


Partiya təhsilinə kömək
Əxlaq haqqında marksist-leninçi təlim-yetişməkdə olan nəslin mənəvi tərbiyəsinin nəzəri və praktik əsasıdır
N.İ.Boldıryev
səh.27-37
View: PDF


Böyük Vətən müharibəsində qələbəmizin 30 illiyi qarşısında
Sinifdənkənar işlər zamanı şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
Camal Camalov
səh.38-41
View: PDF


Böyük vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik nümunələri
Rəşid Əliyev
səh.42-44
View: PDF


Qəhrəmanın son məktubu
A.Ağazadə
səh.45-48
View: PDF


Rayon partiya komitəsi və məktəb
Partiya işinin ayrılmaz hissəsi
T.İsayev
səh.49-53
View: PDF


Ali məktəb həyatı
Pedaqoji institut-kənd məktəblərinə
H.N.Ağayev
səh.54-59
View: PDF


Məktəb və pedaqogika işi
"Pioner jurnalında yoldaşlıq,dostluq və kollektivçilik tərbiyəsi məsələləri
Tofiq Şirinov
səh.60-66
View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Bitki  fiziologiyasından yebi dərslik
M.Abbasov,Z.Quliyev
səh.67-68
View: PDF


Məktəb komsomol təşkilatının tərbiyə işinə dair
Məhəmməd Əhmədov
səh.69-71
View: PDF


"Coğrafiyadan maraqlı məlumatlar və çalışmalar"
Xudaverdi Əliyev
səh.71-72

View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
səh.73-76
View: PDF


Bizim təqvim
Görkəmli sovet pedaqoqu
A.K.Rzayev
səh.77-78
View: PDF


Pedaqoji jurnalımız 50 il bundan əvvəl nə yazıb?
Laborator üsulu
səh.79-80
View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top