1974

№11

İçindəkilər
Azadlıq və səadət bayramı
səh.3-8
View: PDF


Təlim və tərbiyə məsələləri
Təlim prosesinin optimallaşdırılması yolları
İsa İsmayılov
səh.9-12
View: PDF


Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində zərflik və tamamlıqlardan sonra mübtədaya aid xəbərin inversiyası
S.R.Məmmədov
səh.13-16
View: PDF


İbtidai hərbi təlimin səmərəli təşkilinin iki mühüm şərti
Xəlil Fətəliyev,Rakif Həsənov
səh.17-20
View: PDF


Ailə,məktəb və ateizm tərbiyəsi
Aydın Abbasov
səh.21-25
View: PDF


Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkilinə diqqəti artıraq
M.Bayramov
səh.26-30
View: PDF


Uşaqların tərbiyəsində məktəbinm ictimai təşkilatlarla birgə işi
Sərdar Quliyev
səh.31-35
View: PDF


Müəllim-şagird münasibətlərinin tərbiyəvi  rolu haqqında
Sülüyman Zeynalov
səh.36-41
View: PDF


Yeniyetmələrin peşəseçmə fəaliyyəti və onların istehsalatla tanışlığı haqqında 
Mais Məmmədov
səh.42-44
View: PDF


Psixoloji məsələlər
Şagird təfəkküründə baş verən bəzi səhv qrammatik ümumiləşdirmələr və onların qarşısının alınması
Qabil Tahirov
səh.45-50
View: PDF


Müəllimlərin şəxsi təhsili
Pedaqogikanın bəzi tətqiqat hüdudları haqqında
N.Kazımov
səh.51-58
View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Onun yolu
A.Eminov
səh.59-63
View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
A.Səhhətin təlim və tərbiyə haqqında fikirləri
İramin İsayev
səh.64-68
View: PDF


Əhvədi və onun "Cami-Cəm"əsərində tərbiyə məsələləri
Qulamhüseyi Beqdeli
səh.69-72
View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
"Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası"kitabının tərcüməsi haqqında
N.Paşayev
səh.73-76
View: PDF


Xəbərlər,məlumatlar
Yeni nəslin əmək tərbiyəsinə həsr olunmuş beynəlxalq seminar
Məhəmməd Əhmədov
səh.77-80 
View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top