1968

№1
İçindəkilər


Təlimin keyfiyyətini yüksəltmək başlıca məsələdir
Səh.3

View: PDF


TƏLİM VƏ TƏRBİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim prosesində  şagirdləri fəallaşdırmagın bəzi  yolları haqqında
İ.İsayev
Səh.8

View: PDF


Axşam məktəblərinin istehsalatla əlaqəsi
S.Hacıyev
səh.12

View: PDF


Sinif rəhbərinin fəal valideyinlərlə apardagı iş  haqqında 
Ə.Hüseynova
Səh.16

View: PDF


Məktəb ənənələrinin tərbiyəvi rolu
H.Əliyev
Səh.20

View: PDF


TƏCRÜBƏ VƏ METODİKA
Fakultativ məşgələlərin keçirilməsi haqqında 
İ.Mayılov,A.Abbaszadə,Ş.Mikayılov,M.Muradov,S.Qabuzov
Səh.26

View: PDF


Elmi-ateizim tərbiyəsi təcrübəsindən
Y.Yusifov
Səh.35

View: PDF


Danışır ibtidai sinif müəllimləri
Səh.42

View: PDF


MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBİYƏ
Uşaqlarda müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etməkdə xalq yaradıcılıgından isdifadə olunması haqqında
T.Lomakina
Səh.49

View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
K.L.Uşinskinin “İnsan tərbiyyənin obyekti kimi”əsəri haqqında
L.Kipanidze
Səh.53

View: PDF


BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Onunla fəxr etməyə dəyər
Ə.Rəcəbov

View: PDF

Səh.63

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Dərslik tərcüməsinə ciddi yanaşmalı
Səh.68

View: PDF


Oxucularla görüş 
Səh.75

View: PDF№2
İçindəkilər

Sülh və Əmin-amanlıq ordusu
səh.3

View: PDF


Şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
səh.6

View: PDF

 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
 
 
Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə diqqəti artılmalı
H.Əliyev
səh.12

View: PDF


Xarici dildən təkrarın təşkili haqqında
A.Tahirov          
səh.17

View: PDF


İbtidai siniflərdə intizam tərbiyəsində uşaq kollektivinin rolu
R.Dərziyeva   
səh.22

View: PDF


Didaktika məsələlərinin Ümumittifaq müzakirəsi
səh.30 

View: PDFSinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
 
Kitabxanada məktəbli oxucularla necə işləməli
N.Əliyev 
səh.35

View: PDF


Bilik mənbəyi, mənəvi qida mənbəyi
Y.Yusifov   
səh.40

View: PDF
 

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
 
 
Əli İsgəndər Cəfərzadə
X.Məmmədov
səh.45

View: PDF


Riyaziyyat terminleri haqqinda bəzi qeydlər
H.N.Agayev
səh.58

View: PDF


İki sistemin dinc yanaşı yaşaması haqqında Lenin prinsipi
S.Qarayev
səh.68

View: PDF


TƏNQİD VƏ BİBLİOQARAFİYA
Yaradıcı əməyin məhsulu
M.MEHDİZADƏ
M.Ə.HƏMZƏYEV
səh.73

View: PDF


Oxucularla görüş
səh.76

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.79

View: PDF
№5
içindəkilərQardaş sovet xalqlarının mehriban ailəsində
səh.3

View: PDF


Lenin və pedaqogika 
N.K.Qonçarov   
səh.8

View: PDF


Rəhbərin anası
S.Məcidov, S.Mirsəlimov  
səh.23
View: PDF


TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İnandırma üsulunda mühüm vasitə
S.Axundov   
səh.29

View: PDF


Riyaziyyatın başqa fənlərlə əlaqəsi
T.Yusifov
səh.34 

View: PDF
 

Məktəb pioner təşkilatında ictimai fəallıq tərbiyəsi
A.Aslanov   
səh.39

View: PDF


PSIXOLOJI  MƏSƏLƏLƏR
Kiçik yaşlı məktəblilərdə utanma hissinin xüsusiyyətləri
N.Cavadov 
səh.44
View: PDF

 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Pedaqoji kabinetin iş təcrübəsindən
K.Kərimov
səh.49

View: PDF

  

Günü uzadılmış ibtidai məktəbdə
N.Günəşli
səh.54

View: PDF
 


MƏKTƏBƏQƏDƏRTƏRBIYƏ
Kiçik yaşlı uşaqların düzlük və doğruçuluq
M.Əhmədov 
səh.59

View: PDF
 
 
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Ömrün bir günü
C.Cavadlı
səh.65

View: PDF
 
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Pedaqogika tarixinin tədqiqində mühüm bir məsələ haqqında
Ə.Həşimov 
səh.71

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.76

View: PDF


Bunları bilmək faydalıdır
səh.78

View: PDF

№6
İçindəkilər

Məktəb pedaqoji şurası
səh.3
 
 

№7
İçindəkilər

Yeni dərs ili qarşısında
səh.3

View: PDF


TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Əxlaq qiymətlərinin yeni qaydada verilməsinin bəzi nəticələri haqqında
S.Orucov   
səh.8

View: PDF


Xarici dil dərslərində sözişlətmənin öyrədilməsi
M.Laquşkina  
səh13

View: PDFUşaqların tərbiyəsində valideynlərin rol və məsuliyyəti
S.Hacıbabayev  
səh.16

View: PDF

 
İbtidai məktəb
Aşağı siniflərdə şagirdlərin texniki yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi
Ə.Şükürov  
səh.21

View: PDF


Əşya dərslərinin təşkili
M.Seyidov
səh.25

View: PDFMƏKTƏBŞÜNASLIQ
  
Müəllimin təlim işinin planlaşdırılması
İ.Hacıyev  
səh.29

View: PDF
 

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı

Məktəbdə əmək mədəniyyəti uğrunda
səh.35

View: PDF
 

 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
 
Görkəmli dövlət xadimi və maarifçi
M.Məmmədov  
səh.57

View: PDF
 
 
Əhvədi Marağayı və onun Cami  cəm əsəri haqqında
A.Tağıyev  
səh.62

View: PDF
 
 

Bizim iş yoldaşlarımız
Onun nəcib ürəyi
M.Əliyev  
səh.68

View: PDFTƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA

 “İlk addımlar”
Ə.Bayramov   
səh.72

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

View: PDF


Bunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF
№8
İçindəkilər

Avqust müşavirələri
səh.3

View: PDFKommunist şəxsiyyəti sovet pedaqogikası idealının təcəssümü
N.Q.Zemstov   
səh.8

View: PDF

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
 
Azəri dili təliminin obyektiv qanunları haqqında
B.Əhmədov  
səh.19

View: PDF


Xarici dil təlimində fonetik minimum seçilməsi problem
H.Əliyev 
səh.26

View: PDF

 
Təsviri incəsənət dərslərində estetik tərbiyə kollektivin işi haqqında
M.T.İsazadə
səh.34

View: PDF

 

Şagirdlərin nitq inkişafında pedaqoji kollektivin işi
N.Günəşli
səh.35

View: PDF

 
 
Təbiətin qorunmasında məktəblərin rolu
Q.H.Əliyev, A.M.Əsgərov  
səh.41

View: PDF


Psixoloji məsələlər
 
Şagirdlərdə öz qüvvəsinə inamsızlığın aradan qaldırılması haqqında
B.Rzayev
səh.45

View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
İlk Azərbaycan qız məktəbləri
S.Məmmədov  
səh.49

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı

Lenin prinsipini həyata keçirdikdə
səh.54

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilkləri
səh.77

View: PDF


Bunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF

№10
İçindəkilər


Şanlı Lenin komsomolu
M.Fərəcov
Səh.3

View: PDF


Vaqif sevirdi,Vaqif sevilir
M.Əli oğlu
Səh.10

View: PDF
 


TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Fənlərarası əlaqə tədrisin keyfiyyətini yüksəldən vasitə kimi
V.Salmanov
Səh.15

View: PDF


Pedaqoji işin elmi təşkili və təlimedici kibernetik maşınlar
X.Bayramov
Səh.19

View: PDF


Kollektivin fərdə təsiri
R.Məmmədova
Səh.23

View: PDF


Ənənələr tərbiyə edir
A.İbrahimov
Səh.29

View: PDF


Şagirdlərin estetik tərbiyəsi çox mühüm pedaqoji işdir
S.Zeynalov
Səh.32

View: PDF


Tərbiyədə çox mühüm bir məsələ haqqında 
M.Ə.Əliyev
Səh.39

View: PDF


Bədən tərbiyəsi üzrə yeni proqramın qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələr
F.İsmayılov
Səh.47

View: PDF
 

İbtidai məktəb
Əmək təlimi üzrə yeni proqramlar haqqında
Ə.Şükürov
Səh.53

View: PDF
 
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Dərsdənkənar tədbirlərdə ateizm tərbiyəsi
R.Məmmədov
Səh.58

View: PDF

 
MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Sinif jurnalı
N.Günəşli
Səh.65

View: PDF
 
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Bir ömrün 45 ili
N.Ağaəli oğlu
Səh.69

View: PDF


MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
 “Qorxulu nağıllar”da təhsil və tərbiyə məsələləri
P.Allahverdioğlu
Səh.71

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh.77

View: PDF
 

Bunları bilmək faydalıdır
Səh.79

View: PDF

№11
İçindəkilər


                                  
Oktyabrın qalib bayrağı altında
Səh.3

View: PDF

 

V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında

Dahi rəhbərin böyük diqqət və qayğıs
Səh.8

View: PDF
 
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İdrak nəzəriyyəsi və təlimin bəzi məsələləri
N.M.Kazımov
Səh.18

View: PDF


Əxlaq qiymətlərinin yeni qaydada verilməsinə dair eskperimentlərin nəticələri
M.Muradxanov
Səh.26

View: PDF


Tədrisdə ateizm tərbiyəsi
Y.Yaqubov
Səh.35

View: PDF


İngilis dili dərslərində leksik materialın izahına dair
Ş.Abdullayev
Səh.42

View: PDF


Məktəblilərdə təşəbbüskarlıq tərbiyə etmək təcrübəsindən
D.Aydınov
səh.46

View: PDF

 
Məktəb pioner kinostudiyası
N.İsmayılzadə
Səh.51

View: PDF

 
İbtidai məktəb
Şifahi hesablama üsulları haqqında
T.Ağayev
Səh.54 

View: PDF


Həndəsənin hesabla əlaqəli tədrisinə dair
Z.Osmanov
Səh.59

View: PDF


Aşağı siniflərdə estetik tərbiyə
A.Quluyev
Səh.64

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Sosialist əməyi qəhrəmanı
M.Ə.Əliyev
Səh.68

View: PDF
 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Genetika”
H.Fərzəlibəyli
Səh.72

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh.77

View: PDF
 
 
Bunları bilmək faydalıdır
Səh.79

View: PDF
 

№12
İçindəkilər


Təlimin keyfiyyətin müasir tələblər səviyyəsinə
səh.3

View: PDF

 
Azərbaycan SSR- də ümumi orta təhsil
M.M.Mehdizadə
səh.8

View: PDF

  N.K.Krupskayanın anadan olmasının 100 illiyi qarşısında

N.K.Krupskaya müəllim haqqında

səh.18

View: PDFN.K.Krupskaya məktəbin həyatla əlaqəsi haqqında
Ə.Xudaverdiyev   
səh.26

View: PDF

 
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm cəhətdir
Ə.Əhmədov  
səh.31

View: PDF


Məktəblilərin inqilabı və döyüş ənənələri əsasında tərbiyə edilməsi
M.Ağayev   
səh.36

View: PDF


Fakultativ məşğələlər haqqında bəzi qeydlər
İ.Məmmədov  
səh.42

View: PDF
 

Ali məktəblərə qəbul imtahanlarından bəzi nəticələr
M.Ə.Cəfərli,A.N.Soloyev,E.V.Anikonov  
səh.46

View: PDF

 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Dərslərdən bəzi qeydlər
N.Günəşli  
səh.49

View: PDF


İbtidai məktəb
Aşağı siniflərdə texnikaya aid elementar biliklərin verilməsi haqqında bəzi qeydlər
Ə.Mehdiyev
səh.54

View: PDF
 
 

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏR
Təlim materialının mənimsənilməsi prosesində generalizasiya hadisəsi
M.
Ə.Həmzəyev 
səh.57

View: PDF
 
 
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ
Kiçik yaşlı uşaqları düzgün tərbiyə etməyin bəzi məsələləri haqqında
Z.Vəliyeva   
səh.63

View: PDF
 


Bizim iş yoldaşalarımız

Pedaqoji işin ustası
Q.Məmmədova  
səh.69

View: PDFPedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.72

View: PDF


Bunları bilmək faydalıdır
səh.74

View: PDF


1968  ci ildə Azərbaycan məktəbi jurnalında dərc olunmuş məqalə və materiallar
səh.76

View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top