1967

​​​​№ 1

Maarifin və sovet pedaqogikasının inkişafında mühüm mərhələ
N.Kazımov   
səh.3

View: PDF
 


AZƏRBAYCAN MÜƏLLIMLƏRININ V RESPUBLIKA QURULTAYINA

Böyüyən nəslə yüksək və dərin bilik vermək uğrunda
səh.9

View: PDFYüksəliş yollarında
T.Musayev   
səh.16

View: PDFTƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gələcəyin böyük kimyaçıları məktəbdə yetişir
Ə.Əbdürrəhimov  
səh.22

View: PDF

 
Təlim prosesində texniki vəsaitin tətbiq edilməsi
L.B.Qolinski   
səh.27

View: PDF


Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm tələblərindən biridir
İ.Cəfərov  
səh.33

View: PDF


 
Uşaqların tərbiyəsində mühüm məsələ
S.Quluyev   
səh.37

View: PDF


 
Şagirdlərin əməksevərlik tərbiyəsində nümunənin təsiri
F.Hüseynov  
səh.42

View: PDF


 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK 
Məktəbli gənclərdə elmi dünyabaxışının formalaşdırılması
E.N.Monoszon   
səh.45

View: PDF


 
C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında 
 
Böyük ədibin əsərlərində psixoloji məsələlər
Ş.Ağayev  
səh.62

View: PDF

 
 TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri”
səh.68

View: PDF1967 
ci ildə əlamətdar günlər və hadisələr
səh.73

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

View: PDF


Bunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF

№2
İçindəkilər

əllimlərimizin V qurultayı
səh.3

View: PDF
 

Böyük oktyabrın 50 illiyi qarşısında

 
Azərbaycan sovet məktəbinin ilk dövrlərində əmək və politexnik təhsil
A.Kərimov  
səh.5

View: PDF


TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Dərsin yekunlaşdırılması haqqında
N.Günəşli  
səh.12

View: PDF

 
Məktəbdənkanar uşaq tərbiyə müəsisələrinə diqqət və qayğı
R.Rəhimova   
səh.16

View: PDF
 
  
Xarici dillərin tədrisi zamanı modellərin müqayisəsi haqqında
H.Əliyeva   
səh.22

View: PDFSiniflə dərsdənxaric tərbiyəvi işlərin təşkilinə dair
S.Orucov   
səh.27

View: PDF

 
Pioner təşkilatı şagirdlərdə fəallıq və müstəqillik tərbiyə edir
M.Məmmədov  
səh.35

View: PDF
 
  
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR

I sinif şagirdlərində bərpaedici təxəyyül xüsusiyyətləri
Ə.Əlizadə
səh.40

View: PDF
 

PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
 
Uşaqlarda və gənclərdə mənəvi əqidənin formalaşdırılması
N.K.Qonçarov
səh.46

View: PDF
 

Bizim iş yoldaşlarımız
 
Metodist
Ə.Əkbərov
səh.62

View: PDF
 

C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında

C.Məmmədquluzadə və rus pedaqoji fikrinin bəzi məsələləri
C.Əhmədov  
səh.66

View: PDF
 


TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Faydalı vəsait
B.Paşayev   
səh.73

View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

View: PDF


Bunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF
№3
İçindəkilərAzərbaycan müəllimlərinin V qurultayı

M.M.Mehdizadə yoldaşın məruzəsində
səh.3

View: PDF


Məruzə ətrafında çıxışlardan 
Səh.15

View: PDF


Azərbaycan SSR müəllimlərinin V qurultayının qətnaməsi
Səh.31

View: PDF


TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İbtidai təhsildə yeni sistem haqqında 
M.Muradov
Səh.37

View: PDF
 
 
İbtidai məktəb müəllimlərinin tribunası
Səh.42

View: PDFBöyük ideyalara sədaqət ruhunda
R.Məmmədov
Səh.48

View: PDFPARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK

Böyüyən nəslin mənəvi təlabatının formalaşdırılması
Y.V.Şarov
Səh.51

View: PDFMƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
O, mahir pedaqoq idi
P.Axundov
Səh.64

View: PDF


Cənubi Azərbaycan maarifi
K.Ağamalı
Səh.68

View: PDFC.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
Yeni məktəbin böyük təbliğatçısı
N.Zeynalov
Səh.72

View: PDFBöyük yubiley qarşısında
Ə.Rəcəbov
Səh.76

View: PDFBunların bilmək faydalıdır
Səh.79

View: PDF

View: PDF

№4
İçindəkilərBöyük Oktyabrın bayrağı altında
səh.3

View: PDFLenin ideyaları yaşayır və qalib gəlir
səh.8

View: PDF


 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
əllimin etikası
T.Tahirzadə , Ə.Xəlilov
səh.13

View: PDF

 
 
Yeni şəxsiyyətin formalaşmasının bəzi qanunauyğunluğu haqqında
Q.Zamtsov   
səh.22

View: PDF

 
 
Kiçik yaşlı məktəblilərdə texniki təfəkkürün inkişaf etdirilməsi
B.Qolinski   
səh.29

View: PDFGənc nəslin kommunist tərbiyəsində məktəənənələrinin rolu
M.Umudov, V.Çıraqzadə
səh.34

View: PDF


 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA

Sinif kollektivinin təşkili və tərbiyə edilməsi
P.Şabanov   
səh.40

View: PDFMəktəbdə metodik işin təşkili
N.Günəşli  
səh.46

View: PDFPartiya təhsilinə kömək
 
Əmək və böyüyən nəslin mənəvi tərbiyəsi
İ.Novikov   
səh.51

View: PDF


 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI

Nizaminin nəsihətləri haqqında
L.Tağıyev   
səh.68

View: PDF


 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA

 “Pedaqoji düşüncələr haqqında qeydlər
M.Novruzov 
səh.73

View: PDFPedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.79

View: PDF

№5
İçindəkilərBöyük oktyabrı50  illiyi qarşısında

Həqiqətə çevrilən arzular
Y.Talıbov 
səh.3

View: PDF 
Cəlil Məmmədquluzadə - 100 il
Böyük maarifpərvə demokrat
K.Məmmədov  
səh.11

View: PDFGözəl ideallar carçısı
C.İsmayılov   
səh.20

View: PDFGörkəmlin şəxsiyyətlər C.Məmmədquluzadə haqqında
səh.22

View: PDF


 
Çox zəngin və dəyərli irs
Ə.Məmmədov  
səh.24

View: PDFNəşriyyatlarımızın töhfəsi
səh.30

View: PDF


 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Təlim prosesində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi
B.Əhmədov  
səh.32

View: PDFşagirdlərə əxlaq qiyməti verilməsinə dair
S.Zeynalov   
səh.39

View: PDF

 
 
Günü uzadılmış qruplarda tərbiyə işlərinin planlaşdırılması
A.İsmayılov   
səh.44

View: PDF

 
 
Xarici dil təlimində dil qaydaları və nitq nümunələrinin nisbəti
H.Əliyava   
səh.49

View: PDF

 
 
Fransız dili önlüklərinin Azərbaycan dilindəki qarşılıqları haqqında
F.Ağayeva  
səh.52

View: PDF
 


MƏKTƏBŞÜNASLIQ
 
İnspektor və məktəb
R.Novruzov
səh.56

View: PDFMəktəb rəhbərləri və pioner təşkilatı
T.Musayeva   
səh.58

View: PDF


 
Partiya təhsilinə kömək
 
Mənəvi tərbiyənin məzmun və metodikasınıəsas məsələləri 
N.İ.Boldırev  
səh.62

View: PDF


 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Dərsliklərdəki şeirlər haqqında
Ə.Məhərrəmov  
səh.77

View: PDF


№6
İçindəkilər

Böyük oktyabrın 50  illiyi qarşısında
 
Fəhlələlikdən professorluğa
M.Əliyev  
səh.3

View: PDF


Xoşbəxt uşaqların bəxtəvər müəllimi
T.Musayev,M.Quluyev  
səh.8

View: PDF


 
ƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şəxsiyyətin kollektivdə tərbiyəsi
L.Novikova   
səh.13

View: PDF

 
 
Fizika tədrisində tarixilik və müasirlik haqqında
A.Vartapetyan   
səh.30

View: PDF

 
 
Şagirdə hörmət və tələbkarlığa yanaşılması mühüm pedaqoji prinsip kimi
S.Axundov   
səh.38

View: PDF

 
 
Xarici dil tədrisində şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi haqqında
Z.Quluyev
səh.46

View: PDFPSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Təlim materialının uzun müddət yadda saxlanmasının psixoloji şərtləri
M.Nəcəfov
səh.51

View: PDF


 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA 
Təlimi şagirdlərin həyat təcrübəsi və müşahidələri ilə əlaqələndirdikdə
N.Günəşli  
səh.55

View: PDF


 
Azkomplektli siniflərdə dərsi necə təşkil edirəm
B.Əlirzayev
səh.61

View: PDF
 


Valideynlər arasında pedaqoji təbliğat
Pedaqoji xalq universitenin təcrübəsində
Y.Qasımov   
səh.65

View: PDF


 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Görkəmli maarifpərvər
M.Mənafi  
səh.73

View: PDFPedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

View: PDFBunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF

№7
İçindəkilərBöyük oktyabrın 50 illiyi qarşısında
Həyatımızın bir axşamı
Ə.Mirzəyev, T.Musayev
səh.3

View: PDF
Yeni tipli təlim
tərbiyə ocağında
M.Ə.Əliyev  
səh.10

View: PDFKeçmişdə və indi
A.Kərimli  
səh.16

View: PDF 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
V.İ.Lenin vəxarici dillər
F.Seyidov 

səh.19

View: PDFDərsi səmərələşdirməyin imkanları haqqında
N.Kazımov  
səh.26

View: PDFMəktəbdə rəhbərliyinin elmi səviyyəsini yüksəltməyinbəzi məsələləri
haqq
ında 
İ.Hacıyev   
səh.33

View: PDF
Axşam (növbəli) fəhlə gənclər məktəblərində texniki məzmunlu
m
əsələlərin həlli haqqında 
L.Qolınski   
səh.40

View: PDF
 
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR

Məktəbli və ədəbi yaradıcılıq
M.Məhərrəmov  
səh.44

View: PDF


 
TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
 
Təlimdə tədris kino-filmlərinindən geniş istifadə etməli
L.Yaramışev, N.Günəşli
səh.54

View: PDF

 
 
Şagirdlərin elmi-ateizm tərbiyəsi təcrübəsindən
C.Məmmədov  
səh.58

View: PDF
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Təbiətə ekskursiyalarda şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Ə.Məmmədov  
səh.61

View: PDF 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI

H.K.Sanılının pedaqoji fəaliyyəti
S.Şükürov 
səh.67

View: PDFXarici ölkələrdə maarif
səh.72

View: PDF


 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Nöqsanlı dərslik
H.Əliyev  
səh.74

View: PDFPedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.77

View: PDFBunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF№8
İçindəkilərBöyük oktyabrın 50  illiyi qarşısında
  
Yüksəliş yollarında
Ə.Rəcəbov
səh.3

View: PDF


 
El bayramını yeni nailiyyətlərlə qarşılayırıq
H.Cəbrayılov  
səh.11

View: PDFDostluq və məhəbbət ocağında 
N.Günəşli
səh.12

View: PDF


 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Partiyatəşkilatının köməyi ilə
Q. İsmayılzadə
səh.18

View: PDF

 
 
Gələcəyin adamını bu gün tərbiyə etməli 
İ.Zemtsov  
səh.22

View: PDF

 
 
İngilis  dili təlimindəki bəzi çətinliklə
Ş.Abdullayev
səh.34

View: PDF

 
 
Məktəblilərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində çox mühüm vasitə
Y.Talıbov
səh.39

View: PDF
 

 
Mədəni vərdiş və adətlər tərbiyəsi
Ə.Həsənov
səh.46

View: PDF
 


TƏCRÜBƏ VƏ METODIKA
Eksperimental siniflərdə savadtəliminin təşkili
Y.Kərimov 
səh.5

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəni öyrənir,yayırıq
M.Salahov
səh.55

View: PDF


 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
S.Vurğun gənc nəslin əxlaq tərbiyəsi haqqında
M.R
əhimov
səh.58

View: PDF

 
 
Seyid Hüseynin maarifçilik fikirləri haqqında
A.Hüseynzadə
səh.64

View: PDF
 


TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Qiymətli metodik vəsait
B.Şükürov
səh.71

View: PDFİbtidai məktəbin Ana dili dərsliklərindəki sual və tapşırıqlar haqqında
M.Babayev   
səh.75

View: PDFBunları  bilmək faydalıdır
səh.78

View: PDF№10
İçindəkilər


Təlim-tərbiyə işinə nəzarət və rəhbərliyin səviyyəsini yüksəltməli
səh.3

View: PDF


Məktəb və maarif haqqında böyük qaygı
səh.8

View: PDF


BÖYÜK OKTYABRN 50 İLLİYİ QARŞISINDA

Azərbaycan kəndində xalq maarifinin inkişafı səhifələrindən
Q.Hümmətov
səh.14

View: PDF


Gənc sosialist şəhərinin çiçəklənən maarifi
M.Əliyev
səh.20

View: PDFŞərəfli həyat
D.Məmmədov
M.Quliyev
səh.25


View: PDFOnu namuslu əmək ucaltmışdır
T.Əzizov
səh.28

View: PDF


Bizim gənc müasirimiz
R.Qurova
səh.32

View: PDF


PEDAQOJİ USDALIQ MƏSƏLƏLƏRİ
Müəllim əməyinin estetikası
S.Babayev
səh.42

View: PDF


Eyni zamanda iki siniflə tədrisin mühüm bir məsələsinə dair
M.İsmixanov
səh.47

View: PDF


Xarici dil tədrisində şifahi giriş kursunun təlimi haqqında 
H.Mahmudov
səh.52

View: PDFMəktəb rəhbərinin qiyabi seminarı
səh.57

View: PDF


TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Ədəbi dilimizə dair orijinal dərslik 
səh.72

View: PDFPEDAQOJİ ƏDƏBİYYAT YENİLİKLƏRİ
Axşam məktəbi üçün metodik vəsait
səh.76

View: PDFBunları bilmək faydalıdır
səh.79

View: PDF


№11
İçindəkilər


Böyük əlillik
səh.3

View: PDF


Xalq maarifi misilsiz yüksəlişdə
M.Mehdizadə
səh.11

View: PDFBöyük oktyabr və xalq müəllimi 
M.Zeynalov
səh.22

View: PDF


Məktəblərimizin ildən-ilə möhkəmlənən tədris-maddi bazası
A.Məmmədov
səh.28

View: PDF


Maarif tariximizi vərəqlərkən 
M.Bəktaşi
səh.34

View: PDF


Sosialist Bakısının xalq maarifi tərəqqi yollarında 
L.Trofimova
səh.40

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top