1965

№1

İçindəki
Məktəblə ailənin itifaqını möhkəmlətməli
Səh. 2-6
View: PDF


Müəllimlərin respublika elmi-praktik konfransı qarşısında
Səh. 7-8 
View: PDF


Şagird şəxsiyyətinin hər tərəfli inkişaf etdirilməsi günü vacib vəzifəsidir
Səh. 9-20 
View: PDF


TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Zəkanın köməkçiləri
A.Bert
Səh. 21-24 
View: PDF


Hesab məsələlərinin həli və şagirdlərin nitq inkişafı
Ə.Həsənov
Səh. 25-28 
View: PDF


TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Kommunist əxlaqı dini əxlaqa ziddir
T.Əfəndiyev
Səh. 29-34 
View: PDF


Tərbiyədə fərdi yanaşma
S.Orucov
Səh. 35-41 
View: PDF


Məktəb ənənələri və komsomol təşkilatı
S.Ə.Şəfiyev
Səh. 42-48 
View: PDF


YAXŞILARIN ƏN YAXŞILARI
Xalqın xidmətində
B.Bağırov
Səh. 49-55
View: PDF


MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Məktəb valideyn komitəsinin iş təcrübəsindən 
K.Kərimov
Səh. 56-61
View: PDF


MƏKTƏBƏ QƏDƏR TƏRBIYƏ
Uşaqların kollektivizm tərbiyəsi
H.Cəfərli
Səh. 62-66
View: PDF


TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
V sinfin "Ədəbiyyat" kitabı haqqında
Ə.Ş.Həşimov
Səh. 67-72
View: PDF


Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Səh. 73-74
View: PDF
№2

İçindəki
Ümumi icbari təhsil qanunu dönmədən yerinə yetirilməli
Səh. 2-6
View: PDF


MÜƏLLİMLƏRİN RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSİ QARŞISINDA
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisini əsaslı surətdə yaxşılaşdıraq
M.M.Mehdizadə
Səh. 7-22
View: PDF


Dərsdə şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinin yüksəltmək yolları haqqında 
N.Kazımov
Səh. 23-30
View: PDF


Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi günün vacib vəzifəsidir
M.Kaçurin
Səh. 31-42
View: PDF


Xarici dildə sifətlərin çoxmənalılığına dair
Z.N.Verdiyev
Səh. 43-47
View: PDF


Əməksevərlik tərbiyəsi haqqında bəzi qeydlər
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top