1961

№7
İçindəkilər


Baş məqalə
səh.1

View: PDF


Yeni dərs ilini mütəşəkkil qarşılayaq
səh.5

View: PDF


Sovet xalqlarının böyük yazıçısı
K.Talıbzadə
səh.11

View: PDF


PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tərbiyədə nikbinlik prinsipi
M.Muradxanov
səh.22

View: PDF


İnternat məktəblər yüksək tipli yeni təlim-tərbiyə ocagıdır
M.Məmmədov
səh.29

View: PDF


Şagirdlərin əmək tərbiyəsində özünəxidmət ilk mərhələdir
Ə.Nemətov
səh.41

View: PDF


Məktəbyanı internatda tərbiyəvi işləri necə təşkil edirəm
A.Əzimov
səh.44

View: PDF


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
5-ci sinifdə botanika dərslərində şagirdlərə elmi-ateizm tərbiyəsinin aşılanması
Q.Əliyev
səh.47

View: PDF


İbtidai məktəbdə şagirdlərin ana dilindən fəallaşdırılması təcrübəsindən
N.İsmayılzadə
səh.55

View: PDF


1- 4-cü siniflərin oxu dərslərində yoldaşlıq və dosdluq tərbiyəsi təcrübəsindən
M.Fətəliyev
səh.64

View: PDF


Orta və böyük qrup uşaqları ilə ekskursiyanın təşkili və keçirilməsi təcrübəsindən
S.Agayev
səh.67

View: PDF


1-ci sinifdə naturadan rəsmin tədrisinə dair
K.Səttarova
səh.72

View: PDFYeni kitablar
səh.79

View: PDF


№8
İçindəkilər


Baş məqalə
səh.1

View: PDF


Azərbaycan KP.MK katibi M.Hacıyev yoldaşın nitqi
səh.7

View: PDF


Azərbaycan SSR-də məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və xalq maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında 
Qanunun yerinə yetirilməsi gedişinə dair

səh.13

View: PDF


Məktəblərimiz yeni vəzifələr qarşısında
səh.25

View: PDF


PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Məktəblərdə ictimai-faydalı əmək məşgələlərinin keçirilməsi haqqında 
R.Dərziyeva
səh.30

View: PDF


Xarici dillərin təlimində beynəlmiləlçilik tərbiyəsinə dair 
Y.Talıbov
səh.39

View: PDF


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi haqqında 

A.Abdullayev
səh.46

View: PDF


Azərbaycan tarixi vəsaitindəki istilahların öyrənilməsinə dair məsləhətlər
Ə.Şükürzadə
səh.55

View: PDFUşaqları ateizm ruhunda tərbiyə etməli
R.Hüseynov
səh.61

View: PDF


İşıqlı yollarla
C.Cavadlı 
səh.75

View: PDF


Yeni kitablar
səh.82

View: PDF
№9
İçindəkilər


Azərbaycan kommunist partiyasının xxv qurultayı qərarlarını yerinə yetirək 
səh.1

View: PDF


PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Əməli işlər və əmək dərslərinin tədrisi metodikasına dair
səh.7

View: PDF


Gənc pionerin birinci yaş dərəcəsi üzrə aparılan iş təcrübəsindən 
T.N.Kondraşenko
səh.17

View: PDFİnternat məktəblərdə şagirdlərin saglamlıgına təsir edən bəzi amillər haqqında 
İ.Musayev
səh.21

View: PDF


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Böyük xalq şairi M.Ə.Sabirin bədii irsini dərindən öyrənək və gənc nəslə ləyaqətlə təmsil edək
R.Rəsullu
səh.27

View: PDF


 
Cografiya dərslərində şagirdlərin fəallıgını artırmaq haqqında
M.Zülfüqarov
səh.31

View: PDF


Şifahi vurma üsullarının öyrədilməsi təcrübəsindən
İ.Həsənov 
səh.35

View: PDF


Tarix-ölkəşünaslıq ekskursiyası şagirdlərin kommunist tərbiyəsi vasitələrindən biridir

N.Paşayev
səh.40

View: PDF


Şagirdlərdə ifadəli qiraət bacarıgı və vərdişlərinin tərbiyə edilməsi təcrübəsindən
A.Naibova
səh.47

View: PDF


V sinifdə "Nisbət şəkilçiləri" mövzusunu necə təkrar edirəm
R.Həsənov
səh.50

View: PDF
 

Cografiya tədrisində ateizm tərbiyəsi
H.Qədirov
səh.55

View: PDF


Mənsubiyyət kateqoriyası
İ.Əfəndiyev
səh.60

View: PDF


Yanar ürək

Ə.Əliyev
səh.71

View: PDF

№10
İçindəkilər

Baş məqalə
Səh.1

View: PDF


PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kommunist partiyası proqramında kommunist əxlaqı tərbiyəsi məsələləri
M.Muradxanov
Səh.7

View: PDF


Kommunist cəmiyyəti adamlarını tərbiyələndirməli
Səh.17

View: PDF


MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Moskva və Leninqrad şəhərlərinin bəzi fəhlə gənclər məktəblərinin iş təcrübəsindən
Ə.İmanov
səh.29

View: PDFMəktəbdə əxlaqi mövzularda disputların keçirilməsi təcrübəsindən
A.Rəhimov
Səh.34

View: PDF


Pambıqyıgan maşına ekskursiya
Ə.Xudaverdiyev
Səh.37


View: PDF

Səh.29


Məktəbyanı sahələri həmişəyaşıl bitkilərlə yaşıllaşdıraq
M.Əlizadə
Səh.60
[attachment=251)

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
5-8-ci siniflərdə ədəbi janr anlayışının verilməsinə dair
Ş.Mikayılov
Səh.43

View: PDF


Rəqsi hərəkətin texnikada rolu və tədrisi haqqında 
Ə.Əhmədov 
Səh.52

View: PDF


Azərbaycan xalq mütəhərrik oyunları haqqında
H.Agayev
Səh.68

View: PDF


TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
4-cü sinfin”Azərbaycan dili ”dərsiliyi haqqında bəzi qeydlər
Y.Kərimov
Səh.73

View: PDF


Yeni kitablar
Səh.77

View: PDF
№11

Baş məqalə 
Səh.1

View: PDFPEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR 
Prolstar beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinin təsirli vasitəsi
T.Əfəndiyev
Səh.6

View: PDF


Məktəb komsomol təşkilatlarının yuxarı sinif şagirdləri arasında apardıgı ideya-siyasitərbiyə işi haqqında
S.Şəfiyev
Səh.20

View: PDF


Qabaqcıl pedaqoji təcrübə məktəbləri
A.İ.Mojayev
Səh.27

View: PDF


PEDAQOGİKA TARİXİ
Nəcəfbəy Vəzirovun köhnə məktəb və köhnə tərbiyə əleyhinə mübarizəsi
Səh.37

View: PDF


M.V.Lomonosovun anadan olmasının 250 illiyi
Lomonosov və vətən elmi
A.Verdizadə
Səh.45


View: PDF


MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Riyaziyyatdan bəzi mövzuların tədrisində modelləşdirmə haqqında
Ə.Süleymanov

Səh.63

View: PDF3   nömrəli növbəli fəhlə gənclər məktəbində fizika və riyazziyat müəllimlərinin iş təcrübəsindən
S.İmamzadə
Səh.59

View: PDF


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Neft buruguna ekskursiya 
T.Xasməmmədov və S.Osipov 
Səh.63

View: PDF


M.Ə.Sabirin yubileyinə məktəblərdə necə hazırlaşmalı
Ə.Rəcəbov
Səh.71

View: PDF


Yeni kitablar
Səh.77

View: PDF
№12

Baş məqalə
Səh1

View: PDF


Kolxozda,sovxozda şagird istehsalat briqadası haqqında əsasnamə
Səh.6

View: PDF


PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimdə şagirdlərin müstəqil işləri onların əqli və praktik fəallıgnı artırmagın yollarından biridir
N.Kazımov
Səh.13

View: PDF


PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sov.İKP.Proqramında əməyə psixoloji cəhətdən hazırlıq məsələləri
Ş.S.Agayev
Səh.22

View: PDF


MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Orta məktəb üçün riyaziyyatdan bəzi əyani vəsait haqqında
T.S.Mkasakanov
Səh.31

View: PDF


4-cü sinifdə məsələ həlli təcrübəsindən
M.Seyidov
Səh.35

View: PDF


FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəbdə M.Ə.Sabirin yaradıcılıgını dərindən öyrənməli
A.Babayev
Səh.40

View: PDF


3-cü sinifdə ana dilindən nitq inkişafı məşgələlərinin  təşkili təcrübəsindən
N.İsmayılzadə
Səh.50

View: PDF


Rəsm dərslərində şəkil repreduksiyalarını şagirdlərə necə nümayiş etdirməli
M.T.İsazadə
Səh.63

View: PDF


N.B.Vəzirovun darvinizmə dair bəzi fikirləri
H.Fərzəlibəyli
Səh.68

View: PDF


1961-ci ildə “Azərbaycan məktəbi”jurnalında nəşr edilmiş materiallar
Səh.72

View: PDF


Yeni kitablar
Səh.76

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top