1940

№1-3
İçindəkilər


Yaşasın Leninizm!
səh. 5-10

View: PDF


Stalin yoldaş Lenin haqqında
səh. 11-20

View: PDF


Gənçlər ittifaqlarının vəzifələri
V. İ. Lenin
səh. 21-34

View: PDF


V. İ. Lenin Qazan universitetində
səh. 35-36

View: PDF


V. İ. Lenin 1891-çi ildə dövlət imtahanında
səh. 37-40

View: PDF


Oqruq popecitelinin donosu
səh. 41-42

View: PDF


Qazan qubernatoru adına polis departamenti direqtorunun təliqəsi
səh. 43

View: PDF


Savadsızlığın ləğvi haqqında Lenin dekretinin 20 illiyi
Həsən Quliyev
səh. 44-47

View: PDF


Azərbaycan dili orfoqrafiyası haqqında
D. Quliyev
səh. 48-53

View: PDF


M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Orta məktəbdə şəyirdlərdə müstəqil iş vərdişləri tərbiyə etmək haqqında
Q. İvanoviç
səh. 54-64

View: PDF


Uşaq hafizəsinin möhkəmliyi üçün əyaniliyin əhəmiyyəti
Ə. K. Zəkizadə
səh. 64-72

View: PDF


О произношении в русском языке
Дж. Н. Джуварлинский
səh. 73-78

View: PDF


T a r i x   m ü ə l l i m l ə r i n ə   k ö m ə k
Periql epoxası
M. Erevanski
səh. 79-87

View: PDF

№4-5
İçindəkilər


Azərbaycan K (b) P Mərkəzi Komitetinə, Azərbaycan SSR Baş Soveti prezidiumuna, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinə
səh. 3-4

View: PDF


L e n i n i n   a n ad a n   o l m a s ı n ı n   7 0    i l l i y i
Leninin ideyaları həyata keçirilmişdir
F. Koşelev
səh. 5-12

View: PDF


A z S S R - n i n   2 0   i l l i y i
Qalibiyyətli yol
M. C. Bağırov
səh. 13-20

View: PDF


Azərbaycan SSR-də 20 il ərzində xalq maarifi
M. Məmmədov
səh. 21-25

View: PDF


Azərbaycanın xalq müəllimləri
H. Q. Hacıyev
səh. 25-34

View: PDF


Azərbaycanda 20 ildə ibtidai məktəb
S. Xəlilov
səh. 35-43

View: PDF


20 ildə Azərbaycanda orta təhsil
Ə. Tağıyev
səh. 43-48

View: PDF


20 ildə Azərbaycanda pedaqoji təhsil
Makovelski, Komarovski
səh. 48-54

View: PDF


Azərbaycan SSR-də 20 il ərzində dərs kitabları nəşri
C. Zülfüqarlı
səh. 54-60

View: PDF


Azərbaycan məktəblərində rus dilinin öyrənilməsi
O. Şerbinina 
səh. 61-66

View: PDF


20 ildə Azərbaycanda məktəbə qədər tərbiyə işləri
D. Mustafaeva
səh. 67-71

View: PDF


20 il savad uğrunda mübarizə
H. Quliyev
səh. 71-75

View: PDF


N i z a m i   G ə n c ə v i n i n   a n a d a n   o l m a s ı n ı n  8 0 0   i l l i k   y u b l e y i   q a r ş ı s ı n d a
Nizami əsərlərinin el ədəbiyyatı variantı
səh. 76-89

View: PDF


Ə d ə b i y y a t   m ü ə l l i m l ə r i n ə   k ö m ə k
Stil və bədii əsərlərin növləri
səh. 90-106

View: PDF

№6
İçindəkilər


Səkkiz saatlıq iş gününə, yeddigünlük iş həftəsinə keçmək və fəhlələrin, qulluqçuların müəssisə və idarələrdən özbaşına getmələrini qadağan etmək haqqında
səh. 3-4

View: PDF


Səkkiz saatlıq iş gününə keçməklə əlaqədar olaraq iş normalarının artırılması və iş qiymətlərinin əksildilməsi haqqında
səh. 5

View: PDF


V-VII siniflərin şagirdlərində praktiki vərdişlərin tərbiyə edilməsi haqqında 
İ. Q. Rozanov
səh. 6-20

View: PDF


P e d a q o q i k a   t a r i x i
Marks və Engelsin tərbiyə haqqındakı təlimi
S. Xəlilov
səh. 21-34

View: PDF


T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
VIII-X siniflərin ədəbiyyat dərsində kommunist tərbiyəsi
Qasım Fərəcov
səh. 35-44

View: PDF


Botanika dərslərində tərbiyə işləri
Z. Jirkova 
səh. 45-53

View: PDF


Şagirdlərin zoologiya dəftəri 
H. Fərzəlibəyli
səh. 54-57

View: PDF


T a r i x   d ə r s l ə r i n ə   m a t e r i a l
Qədim Qrecsiya tarixi
M. Erevanski
səh. 58-66

View: PDF

№10
İçindəkilər

 
SSRİ dövlət əmək rezervləri haqqında SSRİ Baş Soveti prezidiumunun fərmanı
səh. 3-9

View: PDF

 
Ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi - xalq maarifi işçilərinin şərəf işidir
səh. 10-15

View: PDF

 
K ə n d   m ə k t ə b l ə r i n d ə   k ə n d   t ə s ə r r ü f a t   p r a k t i k a s ı   v ə   e k s k u r s i y a l a r ı
Kənd tam olmayan orta və orta məktəblərində kənd təsərrüfat işləri haqqında 
T. Xasməmmədov
səh. 16-24

View: PDF

 
Bioloji predmetlərin öyrənilməsi ilə əlaqədar olaraq praktiki biliklər və bacarıqlar haqqında 
A. A. Şibanov, V. N. Vuçetiç, E. A. Flerova
səh. 25-39

View: PDF


Kimya dərslərində kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar olaraq verilən bəzi praktiki vərdişlər haqqında
C. Zülfüqarlı
səh. 40-55

View: PDF


Orta məktəblərdə gənc naturalistlər dərnəyi
C. Cəbrayılbəyli
səh. 56-66

View: PDF


Praktikaya daha yaxınlaşmalı
S. Çukansov
səh. 67-92

View: PDF


Bizim təcrübəmiz
N. Opekuşin, A. Opekuşin
səh. 93-103

View: PDF


M e t o d i k a   m ə s ə l ə l ə r i
Şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Həsənli Fərrux
səh. 104-114

View: PDF


№11-12
İçindəkilər


Böyük Oktyabr sosialist revolyusiyasının XXIII ildönümü
səh. 3-7

View: PDF


Kommunist tərbiyəsi haqqında 
M. İ. Kalinin
səh. 8-23

View: PDF


Fridrix Engels
N. N. Bobrovnikov
səh. 24-34

View: PDF


Məktəbdə tərbiyə işini yeni, yüksək pilləyə qaldıraq
səh. 35-41

View: PDF


A. S. Makarenkonun yaradıcılıq yolu
B. B. Komarovski
səh. 42-50

View: PDF


Məktəbdə və ailədə uşağın tərbiyə edilməsi
səh. 51-62

View: PDF


Mənim təcrübəmin bəzi pedaqoji nəticələri
səh. 63-80

View: PDF


Makarenkonun pedaqoji sistemasında uşaq kollektivi
M. Muradxanlı
səh. 81-100

View: PDF


Əmək tərbiyəsi
B. B. Komarovski
səh. 101-108

View: PDF


A. S. Makarenko və fiziki tərbiyə
Tağıyev Əmir
səh. 109-112

View: PDF


Makarenkonu müzakirə
səh. 113-118

View: PDF


M a k a r e n k o n u n  a t a - a n a l a r  ü ç ü n  l e k s i y a s ı
İntizam
səh. 119-126

View: PDF

Oyun
səh. 127-133

View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top