1939

№1-2
İçindəkilər


Leninsiz, leninizm bayrağı altında yeni qalibiyyətlərə doğru
Səh. 3-7

View: PDF


“Ucistelsqaya qazeta” redaqsiyası tərəfindən çağrılmış şəhər və kənd məktəbləri əlaçı müəllimlərin müşavirəsində M.İ.Qalinin yoldaşın nitqi
Səh. 8-18

View: PDF


Marqsizm – leninizm teoriyasına yiyələnmək uğrunda
Mirzə Məmmədov
Səh. 19-24

View: PDF


İkinçi yarımilliyin vəzifələri
H.Q.Hacıyev
Səh. 25-32

View: PDF

 
P e d a q o g i k a   t a r i x i
Herbartın didaqtik görüşləri
A. A. Qrasnovski
Səh. 33-40

View: PDF

 
T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Məktəbdə şüurlu intizam tərbiyəsi haqqında
A. Məhərrəmov
Səh. 41-53

View: PDF


Kimya dərslərində tərbiyə işləri məsələsinə dair
P. İ. Protsenqo
Səh. 54-62

View: PDF

 
M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
SSRİ tarixindən IV sinifdə evə tapşırıq haqqında
Y. Yusifov
Səh. 63-69

View: PDF


Qonspeqt tutmağı neçə öyrətməli
A. Abdullayev
Səh. 70-73

View: PDF


III sinif şagirdlərinə məsələ həllini neçə öyrədirəm

L. N. (naməlum)
Səh. 74-84

View: PDF


Fiziqa dərsində məsələ həllini neçə təşkil etməli
İ. Hacıyev
Səh. 85-88

View: PDF


“Atom – molequla nəzəriyyəsi” temasına aid metodik işləmə
M. Abramov
Səh. 89-97

View: PDF


İbtidai və orta məktəblərdə matematiqadan yazı işinə qiymət vermək üçün normalar
Səh. 98-112

View: PDF

 
T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Cəfərovanın iş üsulu
Həbib Teymurov
Səh. 113-118

View: PDF


T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
8-çi sinfin ədəbiyyat kitabı haqqında 
İskəndərov İsrafil
səh. 119-121

View: PDF


№3
İçindəkilər


ÜİQ (b) P MQ işi haqqında partiyanın XVIII qurultayında I. Stalin yoldaşın hesabat məruzəsi    
Səh. 3-39

View: PDF


Ücünçü Stalin beşilliyində Azərbayçanda xalq maarifinin inkişafı
M. Məmmədov
Səh. 40-45

View: PDF


Naxçıvan ASSR məktəblərində yüksək dərs keyfiyyəti uğrunda mübarizə
Əmir Məmmədov
Səh. 45-49

View: PDF


M ü ə l l i m l ə r l ə   m e t o d i k i   i ş l ə r
AzSSR Xalq Maarif Qomissarının əmri
Səh. 50-58

View: PDF


Müəllimlərlə metodiki iş haqqında
Qulam Məmmədov 
Səh. 58-64

View: PDF


Rayon pedaqoji qabinetinin işləri haqqında
S. Ağazadə
Səh. 64-69

View: PDF


I – VII siniflərdə ana dilindən və VIII – X siniflərdə ədəbiyyatdan yoxlama yazı işlərinə qiymət norması proyeqti üzrə instruqsiya
Səh. 69-82

View: PDF

 
S i n i f d ə n   x a r i c   i ş l ə r
Məktəbdə divar qəzeti haqqında
V. Musayev
Səh. 83-86

View: PDF

 
T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Yüksək müvəffəqiyyətə neçə nail oluram
İsrafil Mehdizadə 
Səh. 87-89

View: PDF


Bizim pedaqoji qabinet neçə işləyir
Əsəd Cəfərov 
Səh. 89-92

View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top