1938

№1
İçindəkilər


14 il Leninsiz, Lenin yolu ilə
Səh. 3-7

View: PDF


Sovet sosialist respubliqaları ittifaqının Lenin – Stalin hökuməti
Səh. 8-10

View: PDF


Sovet müəllimlərinin şərəf işi
Səh. 11-13

View: PDF


Sovet müəllimləri Lenin – Stalin partiyasına axıra qədər sədaqətlidirlər
Səh. 14-19

View: PDF


Dünya revolyusiyası dilini mükəmməl öyrənməli 
Səh. 20-22

View: PDF


Şanlı ildönümü
Səh. 23-24

View: PDF


Əlaсı pedaqoqlar yüksək müvəffəqiyətə nə kimi metodlara nayil olurlar
S. M. Rives
Səh. 25-38

View: PDF


Ücünçü sinfin təbiiyyat təçrübələri haqqında
H. Fərzəlibəyli
Səh. 39-49

View: PDF


Evə tapşırıx və şəyirdlərin ev işlərini yoxlama
İ. Marqulin
Səh. 50-55

View: PDF


İki onlux ədədi iki onlux ədədə vurmaq
V. Nazarov
Səh. 56-59

View: PDF


Şəyird kitabxanalarına artıx diqqət
L. Budnaya
Səh. 60-62

View: PDF


İbtidai məktəbdə geoqrafiya təliminin bəzi momentləri
M. Şirəliyev
Səh. 63-67

View: PDF


Tənlik tərtibi haqqında
İ. Q. Braun
Səh. 68-81

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin 5-çi sinfində geoqrafiyadan “Litosfera” temasının metodik işlənməsi
Səh. 82-95

View: PDF

 
T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
Pis dərslik haqqında
Dəmirçizadə
Səh. 96-99

View: PDF


№2-3
İçindəkilər


İvanov yoldaşın məktubu və Stalin yoldaşın çavabı
Səh. 3-8

View: PDF


Xalq ordusunun şanlı bayramı
Səh. 9-11

View: PDF


Revolyusiyanın sədaqətli əskəri
İ. Qubkin
Səh. 12-15

View: PDF


Məktəblərimizdə 2-çi ilə qalan şagird olmamalıdır
H. Q. Hacıyev
Səh. 16-21

View: PDF


Yaxşı dərs təşkili haqqında
İ. Qaryaqdı
Səh. 22-24

View: PDF


Loqarifmik hesablamaların keçilmə metodiqası
Q. Qarayevski
Səh. 25-31

View: PDF


Təbii və sünii maqnitlər temasının metodik işləməsi
Səh. 32-42

View: PDF


Borodino döyüşü və 1812-çi il müharibəsi
Səh. 43-45

View: PDF


-ub, - ıb keçmiş zaman forması haqqında 
Ə. Dəmirçizadə
Səh. 46-49

View: PDF


Oxu metodiqası haqqında
Ə. Əkbər
Səh. 50-53

View: PDF


Kimya tədrisindəki nöqsanların aradan qaldırılmasına dair göstərişlər
M. Abramov
Səh. 54-59

View: PDF


Geoqrafiya guşələri
X. Aslanova
Səh. 59-61

View: PDF


Y. A. Qomenskinin didaqtik prinsipləri barədə
M. Jiltsov
Səh. 62-69

View: PDF


T ə ç r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Məktəbə qədər tərbiyə məsələləri
V. Bırcenqo
Səh. 70-73

View: PDF


Uşaqların qidalanması haqqında
E. Levi-Qorinovsqaya
Səh. 74-76

View: PDF


Məktəb inventarı ilə ehtiyatlı dolanmalı və onu yaxşı mühafizə etməlidir
M. Bəkirzadə
Səh. 77-79

View: PDF


Onunçu sinif ücün SSRİ tarixi tədris materialı
Səh. 80-88

View: PDF


Azərbayçan dili və ədəbiyyat proqrammasının IV rüb materialları haqqında izahat
Səh. 89-91

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin IV rüb Azərbayçan dili və ədəbiyyat materialları
Səh. 92-100

View: PDF


T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
Proqramma və dərs kitablarının müzakirəsi və yenidən tərtibi haqqında
M. A. Quliyev
Səh. 101-103

View: PDF


VI və IX siniflərin ədəbiyyat xrestomatiyaları haqqında
Ə. S. (naməlum)
Səh. 104-105

View: PDF


AzSSR Xalq Maarif Qomissariatı üzrə əmr №993
Səh. 106-107

View: PDF


Hazırda AzSSR ibtidai, natamam orta və orta məktəblərində müəllimlik edən bütün şəxslərin ibtidai və orta məktəb müəllimi adını almaları üçün attestasiya işlərinin keçirilməsinə dair instruqsiya
Səh. 108-113

View: PDF


№4
İçindəkilər


Faşist köpəkləri sürüsü məhv edildi
səh. 3-5

View: PDF


Qommunizm uqrunda mübariz yazıcının həyat yolu
səh. 6-9

View: PDF


M. Qorki kitab haqqında 
səh. 10-11

View: PDF


Azərbayçanın mütəfəkkiri birinçi dramaturqu
Cəfər Xəndan
səh. 12-15

View: PDF


Azərbayçan Q(b)P MQ Azərbayçan SSR XQS-də
səh. 16-19

View: PDF


E l m i - P e d a q o j i   ş ö b ə
Jan-Jaq Russonun pedaqoji görüşləri
A. A. Qrasnovski
səh. 20-31

View: PDF


Frebel və onun məktəbə qədər tərbiyə sisteması
O. Y. Sırkina
səh. 32-42

View: PDF


Rusiyada XVIII əsrdə dvorjan-mülkədarlar və qrepostnoy kəndlilər
Q. Sıvqov
səh. 43-46

View: PDF


Yemeliyan Puqacov üsyanı
V. Lebedov
səh. 47-51

View: PDF


SSRİ şəhərləri adlarının dəyişdirilməsi
səh. 52-54

View: PDF


Bədii əsərin oxu metodiqası haqqında
F. Qasımzadə
səh. 55-63

View: PDF


Русское ударение и его место в обученииустной речи
Б. П. Яблонко
səh, 64-73

View: PDF


T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Biz məktəbdə şüurlu intizamı neçə möhkəmləndiririk
Şamil Məmmədov
səh. 74-75

View: PDF


Pedaqoji qonsultasiya
səh. 76-79

View: PDF


№5-6
İçindəkilər


1938 – çi il mayın 17-də Qremldə ali məktəb işçilərinin qəbulunda Stalin yoldaşın nitqi 
Səh. 3-4

View: PDF


Proletar həmrəyliyi günü
Səh. 5-6

View: PDF


Ali məktəb haqqında
Səh. 7-18

View: PDF


On səkkiz il
Mirzə Məmmədov
Səh. 19-21

View: PDF


Sosialist demoqratiyasının yeni qalibiyyəti
Səh. 22-24

View: PDF


Qarl Marqs
V. Adoratski
Səh. 25-29

View: PDF

 
Yeni tədris ilinə yaxşı hazırlaşmalı
H. Q. Haçıyev
Səh. 30-36

View: PDF

 
E l m i - P e d a q o j i   ş ö b ə
Genrix Pestalotssi və onun didaqtiqa təlimi
S. Belonsov
Səh. 37-48

View: PDF


Qafqaz müharibəsi
S. Q. Buşuyev
Səh. 49-53

View: PDF

 
T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Məktəbdə qommunist tərbiyəsi haqında
İ. Qasımov
Səh. 54-69

View: PDF


Qollektivizm tərbiyəsində sinif rəhbərinin işi
N. AQulyayeva
Səh.70-75

View: PDF


M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Разговорные уроки по русскому языку в нерусской школе

Ф. Ф. Советкин
səh. 76-85

View: PDF


Loqarifmik hesablamaların tədris metodiqasına dair
Voinov
səh. 86-87

View: PDF


Məktəblərdə gənç naturalist dərnəklərinin işləri
H. Fərzəlibəyli
Səh. 88-92

View: PDF

 
M ə k t ə b ə   q ə d ə r   t ə r b i y ə
Uşaq bağçasında kitab ilə iş
P. Dımşits, N. Qarpinsqaya, S. Zapina
Səh. 93-96

View: PDF


Pedaqoji qonsultasiya
Səh. 97

View: PDF

 
X a r i c d ə   m ə k t ə b
ABŞ müəllimləri böhran zərbələri altında
N. Levitov
Səh. 98-99

View: PDF


№7
İçindəkilər


Azərbayçan SSR Baş Sovetinin birinçi sessiyası
səh. 3-6

View: PDF


P e d a q o g i q a   t a r i x i
Jan-Jaq Russo
Y. Davidov
səh. 7-9

View: PDF


Adolf Disterveq və onun didaqtiqası 
S. Belousov
səh. 10-21

View: PDF


Robert Ouen və fəhlə sinfi uşaqlarının məktəbə qədər içtimai tərbiyəsi
Y. Cuvaşev
səh. 22-33

View: PDF


M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Əlaçı müəllim öz dərsinə neçə hazırlaşır
səh. 34-49

View: PDF


İbtidai məktəblərdə geoqrafiya dərslərində əyani vasitələr haqqında
Xromovic
səh. 50-55

View: PDF


100 prosent müvəffəqiyyətə çatdım
Xəlilova Teybə
səh. 56-58

View: PDF


Zəif şəyirdlərlə neçə məşqul oluram
Ş. Məmmədov
səh. 59-61

View: PDF


Методика проведения добукварных занятий по русскому языку в нерусской начальной школе
В. М. Чистяков
səh. 62-73

View: PDF


M ə k t ə b ə   q ə d ə r   t ə r b i y ə
Müdirənin bağça üzərindəki rəhbərliyi və ona tələblər
G. Qədimbəyova
səh. 74-79

View: PDF


№8-9
İçindəkilər


Yeni dərs ilini mütəşəkkil qarşılamalı və onu müvəffəqiyyətlə başa çatdırmalı
səh. 3-5

View: PDF


Yeni dərs ilinin mübariz vəzifələri
H. Q. Hacıyev
səh. 6-9

View: PDF


M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Bədii əsərin analizi
F. Qasımov
səh. 10-17

View: PDF


Ədəbiyyat dərslərində müsahibə metodu
M. Ələkbərov
səh. 18-30

View: PDF


Ədəbiyyat dərslərində bədii teqstin oxunması
A. Məhərrəmov
səh. 31-35

View: PDF


I, II və III siniflərdə nitq qulturası
Axundov Ağasəlim
səh. 36-44

View: PDF


Dərsdə geoqrafiyadan dərs kitabları ilə iş
səh. 45-48

View: PDF


Geoqrafiyadan evə tapşırıq neçə verilməlidir
Yusifzadə Əli
səh. 49-52

View: PDF


"Maddə və onun çevrilməsi" temasına aid metodik işləmə
M. İ. Abramov
səh. 53-63

View: PDF


Heyvanların həyatı
H. Fərzəlibəyli
səh. 64-75

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin Azərbayçan dili proqrammasına aid izahat
səh. 76-84

View: PDF


Natamam orta məktəblər üçün ədəbiyyat proqramması
səh. 85-87

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin matematiqa proqramması
səh. 88-98

View: PDF


T a r i x
IV-X siniflərdə tarix proqramması materiallarına dair izahat
İ. Qasımov
səh. 99-104

View: PDF


III-IV siniflərdə tarix
səh. 105-124

View: PDF


V sinifdə Qədim şərq tarixindən birinçi rübün roqramma materialı
səh. 125-134

View: PDF


IX sinifdə SSRİ tarixindən proqramma materialı 
səh. 135-142

View: PDF


Təbiiyyatdan proqramma materialı
səh. 143-146

View: PDF


Fiziqadan proqramma materialının metodiki işlənməsi 
səh. 147-152

View: PDF


Geoqrafiya 
səh. 153-165

View: PDF


1938-39-çu dərs ilinin I rübündə kimyadan proqramma materialının bölüşdürülməsi
səh. 166-172

View: PDF


Müəllimlər jurnalımıza necə məqalə yazmalıdırlar
səh. 173-175

View: PDF


№10
İçindəkilər


İki il bir sinifdə qalmaqla mübarizə - pedaloji təhriflərlə mübarizədir
Orucov Məmməd
səh. 3-6

View: PDF


E l m i - p e d a q o j i   ş ö b ə
Elmi sosializmin baniləri uşaqların ailə və içtimai tərbiyəsi haqqında
İ. V. Cuvaşev
səh. 7-15

View: PDF


Herbartın didaqtik görüşləri
A. A. Qrasnovski
səh. 16-25

View: PDF


Mirzə Fətəli Axundovun bioqrafiyası
F. Qasımzadə
səh. 26-41

View: PDF


M e t o d i q a   m ə s ə l ə l ə r i
Ədəbi oxu
Axundov Ağasəlim
səh. 42-47

View: PDF


Məktəblərdə hüsnxətt dərsi
Y. Zeynalov
səh. 48-52

View: PDF


SSRİ-nin qlimatı
səh. 53-58

View: PDF


İbtidai məktəbdə təbiiyyatın tədrisi haqqında
M. N. Sqatkin
səh. 59-70

View: PDF


Sinifdən xariç oxu işinin ucota alınması haqqında
M. S. Yəhyazadə
səh. 71-72

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin ədəbi oxu və ədəbiyyat materialları
səh. 73-86

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin tarixdən II rüb proqramma materialı
səh. 87-105

View: PDF


№11
İçindəkilər


Böyük mübarizə və qələbələrimizin XXI illiyi 
səh. 3-9

View: PDF


Müəllimlərin attestasiyası
H. Q. Hacıyev
səh. 10-12

View: PDF


M e t o d i k a   m ə s ə l ə l ə r i
Qədim Şərq tarixindən metodik vəsait
səh. 13-36

View: PDF


Qədim Roma tarixindən II rüb materialı 
səh. 37-50

View: PDF


İbtidai məktəbdə qəzet və jurnal ilə işləmək yolları 
Zeynalov
səh. 51-53

View: PDF


Triqonometriya tənliklərinin həlli metodiqasına aid
L. Qrupoytskiy
səh. 54-66

View: PDF


Üstlü və loqarifma tənlikləri haqqında
səh. 67-78

View: PDF


X a r i c d ə   m ə k t ə b
Faşist "Qultura"sı
səh. 79-80

View: PDF


№12
İçindəkilər


Böyük Azərbayçan yazıcısı və alimi
səh. 3-5

View: PDF


M. F. Axundovun dramaturgiyası haqqında
Əli Sultanlı
səh. 6-22

View: PDF


M. F. Axundovun yaratdığı obrazlar
F. Qasımzadə
səh. 23-31

View: PDF


Mirzə Fətəlinin proza yaradıçılığı
səh. 32-37

View: PDF


M. F. Axundovun dili haqqında
Əkrəm Cəfərov
səh. 38-43

View: PDF


M. F. Axundov pyesalarının dili
Ə. Dəmirçizadə 
səh. 44-55

View: PDF


M i r z ə   F ə t ə l i   A x u n d o v   m ə k t ə b d ə
VI sinfin ədəbiyyat proqrammasında - M. F. Axundov
M. Quliyev
səh. 56-63

View: PDF


IX sinifdə "Hacı Qara"nı necə təhlil etməli
M. Ələkbərov
səh. 64-75

View: PDF


M. F. A x u nd o v u n   c a p   o l u n m a m ı ş   m ə k t u b l a r ı
Həkimi-ingilis Yuma çavab
səh. 76-77

View: PDF

"Yek kəlmə" haqqında
səh. 78-81

View: PDF


1938-çi ildə "Müəllimə kömək" jurnalında dərç edilən məqalələrin göstəriçisi
səh. 82-85

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top