1936

№1-2
İçindəkilər


Lenin yolu ilə
səh. 3-7

View: PDF


Tarix elmi və leninizm
səh. 8-13

View: PDF


8-çi il ədəbiyyat muntəxəbatındakı ədəbi materiallar haqqında qısa izahat
F. Qasımzadə
səh. 14-19

View: PDF


Şura fiziqası haqqında
Əşrəf Hacıyev
səh. 20-30

View: PDF


Altınçı sınıfların təbiiyyat proqramından "Molllusqlar" bölməsinə görə metodik işləmə
C. Cəbrailbəyli
səh. 31-33

View: PDF


Təbiiyyat proqramının 7-çi sınıflarda keciləçək "Məməlilər" bölməsinə görə metodiki işləmə
C. Cəbrailbəyli
səh. 33-36

View: PDF


Kimya tədrisinin metodları
V. N. Verxovski (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh. 37-55

View: PDF


Periqlin fəaliyyətinin başlanğıçı
səh. 56-65

View: PDF


Barbar devlətlərinin təşkili
N. N. Rozental (çevirəni Əli Səbri)
səh. 66-70

View: PDF


№3-4
İçindəkilər


T a r i x   e l m i   c ə b h ə s i n d ə
SŞÇİ xalq komisarlar şurasında ÜİQ(b)F mərkəzi komitəsində
səh. 3-4

View: PDF


ÜİQ(b)F MQ və SŞÇİ XQ Şurasının qərarı
səh. 4

View: PDF


"SŞÇİ tarixi" tədris kitabı qonspeqti haqqında qeydlər
səh. 4-7

View: PDF


Məktəbimizdə tarixin tədrisi
səh. 7-9

View: PDF


Müəllimlər haqqında Stalin qayğısı
səh. 10-11

View: PDF


Müəllimlərin və sair məktəb işçilərinin əmək haqqının artırılması xüsusunda SŞÇİ Xalq Qomisarlar Şurası və ÜİQ(b)F Mərkəzi Qomitəsinin qərarı
səh. 12-16

View: PDF


İbtidai və orta məktəb müəllimləri üçün şəxsi adlar haqqında
səh. 16-17

View: PDF


Rusya Sosialist Federativ Şura Çümhuriyyəti
səh. 18

View: PDF


Müəllimlər üçün şəxsi adlar tətbiq edilməsi və müəllimlərin, məktəb müdirləri və direqtorlarının təyin edilməsi qaydası haqqında 
səh. 19-20

View: PDF


ASŞÇ Məarif Xalq Qomisarının əmri №383
səh. 21

View: PDF


İbtidai, natamam orta və orta məktəblərdə yoqlama imtahanlarını keçirmək haqqında təlimat
səh. 22-26

View: PDF


Məktəbdə yoqlama imtahanlarına bolşevikçəsinə hazırlaşalım 
M. Rəhimli
səh. 27-29

View: PDF


Savad uğrunda mübarəzə - məktəblərin əsas vəzifəsidir
səh. 30-31

View: PDF


Beşinci sinif üçün tərtib olunmuş ədəbiyyat müntəxabatının izahat vərəqəsi
H. Araslı
səh. 32-39

View: PDF


Beşinçi sinifin qramatiqa kitabının əsas noqsanları
Q. Ələkbərli
səh. 40-43

View: PDF


İ b t i d a i   m ə k t ə b d ə   h e s a b   y a z ı l a r ı
Hesab yazıları haqqında ümumi göstərişlər
İ. N. Qavun
səh. 44-59

View: PDF


Romanın alınması
Rozental (çevirəni Əli Səbri)
səh. 60-70

View: PDF


Roma tarixinə ayid materiallar 
V. S. Sergeyev (çevirəni Əli Səbri)
səh. 71-82

View: PDF


Fotoqrafiyanın əhəmiyyəti
Şamayev
səh. 83-88

View: PDF


№5-6
İçindəkilər


Müəllimlərin attestasiyası - böyük devlət əhəmiyyəti olan bir işdir
səh. 3-5

View: PDF


Məktəblərdə yazı işlərinin düzgün aparılması - savadlılığın rəhnidir

Qafarlı Ə, Zeynallı Yusif
səh. 5-9

View: PDF


Ana dilindən dərs planlarını neçə qurmalıdır
Q. Ələkbərli
səh. 10-12

View: PDF


Bədii oku haqqında
Ə. Qarabağlı
səh. 13-17

View: PDF


Orta məktəbdə loqarifma təlimi
V. Matişuq
səh. 18-31

View: PDF


Orta məktəblərdə tarix elmi təhsilini yüksək pilləyə qaldıralım
H. Quliyev
səh. 32-34

View: PDF


Metodist təlimatcı nə çür olmalıdır
səh. 34-35

View: PDF


Təbiiyyatdan dəftər saqlamaq haqqında
C. Cəbrayılbəyli
səh. 36-39

View: PDF


"Qurdlar" tipi haqqında bəzi göstərişlər
H. Fərzəlibəyli
səh. 40-43

View: PDF


İki məktəbdə təbiiyyat dərsləri
səh. 43-46

View: PDF


Qlobus
Xalfin
səh. 47-48

View: PDF


Məktəblilərin kəkələməsilə mübarizə
Əskərov Əşrəf
səh. 49-51

View: PDF


Kimya tədrisində müsahibə və leqsiya
səh. 52-72

View: PDF


О начальном обучении русскому языку в тюркских школах
Б. П. Яблонко 
səh. 73-81

View: PDF


X r o n i q a
Riyaziyyat olimpiadası
səh. 82

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top