1932

№8-9
İçindəkilər


M ü ə l l i m ə   k ö m ə k
Oktyabr inkilabının XV illigində Azərbayçan politexniq məktəbi
M. Rəhimli
səh. 1-5

View: PDF


Yeni tədris ilində məktəb instruqtorlarının vəzifələri
M. Ələkbərov
səh. 6-11

View: PDF


Y e n i   p r o q r a m l a r   ü z r ə   m ə k tə b i n   i ş   p l a n ı
Yeni təbiyyat proqramına doğru
H. Fərzəlibəyli
səh. 12-13

View: PDF


Yeni dil proqramlarından nə çür istifadə etməli?
B. Çobanzadə
səh. 13-14

View: PDF


Yeni ədəbiyyat proqramlarilə nə çür işləməli?

Q. Feyzulla
səh. 15-20

View: PDF


M ə k t ə b   i ş l ə r  i n i n   u ç o t u
Köhnə uçot üsullarından səmərəli surətdə istifadə yolları
Muradxanlı Mərdan
səh. 21-22

View: PDF


1-çi konsəntrdə yazı vərdişləri
M. A. Quliyev
səh. 23-25

View: PDF


M ə k t ə b i n   p o l i t e x n i k l ə ş m ə   y o l l a r ı
7 illik məktəblərdə istehsalatın baş hissələrini öyrənmək yolları
H. A. Hüseynov
səh. 26-28

View: PDF


Fizika dərslərində təcrübə və labaratoriya məşgələlər
Ö. Aqa
Səh. 29-30

View: PDF


İbtidai və orta məktəblər üçün 6 günlük iş həftəsi çədvəlini necə düzəltməli?
Səh. 31

View: PDF


M ə k t ə b i n   i d a r ə  s i   v ə   r ə h b ə r l i y i
Kütləvi məktəblərdə özünü idarə haqqında
Mustafazadə Dilruba
Səh. 32-35

View: PDF


Məktəblərdə şüurlu intizam uğrunda mübarizə
Əsgərov
Səh. 36-38

View: PDF


X r o n i k a
Müasir Almanyada məktəb və müəllimlik
Səh. 39-40

View: PDF


Yaxşı məktəb və pioner dəstəsi uğrunda ümum İttifaq sosialist yarışı
Ə.Baqırzadə
Səh. 41-42

View: PDF


T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
"Pambuq" və "bizim yaz"
Əhəd Bağırzadə
Səh. 43-44

View: PDF


"Ədəbiyyatdan iş kitabı"

H. Zeynallı, H. Səmədzədə, m. İsmayıllı (hazırlayanı F. Qasımzadə) 
səh. 44-46

View: PDF


Vrangel çəzirəsinin robinzonları
Uşaqov (hazırlayanı L. Fərəczadə, çevirəni Heydərli)
səh. 46


View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top