1931

№1
İçindəkilər


Kommunizm metodları uğrunda 
Çistyakov
səh. 9-15

View: PDF


Sosializm yarışı və tərbiyə məsələləri
Hüseynov, Məcidov
səh. 15-20

View: PDF


Uşaklar arasında din əleyhinə təbliğatı necə aparmalıdır
N. Krupskaya
səh. 20-23

View: PDF


İbtidai məqtəblərdə internasional və din əleyhinə tərbiyə hakkında
Ə. Qasımzadə
səh. 23-30

View: PDF


Məqtəbdə beynəlmiləl tərbiyə işləri
Bakı komsomol məktəbi
səh. 30-32

View: PDF


Orucluk əleyhinə kompaniyanı məktəblərimizdə nə cür aparmalıdır
səh. 33-37

View: PDF


Valideynlər arasında iş
Komsomol məktəbi
səh. 37-42

View: PDF


Şəyirdləri amanat kassasına cəlb etməq məqtəblərin siyasi və pedaqoji vəzifəsi olmalıdır
A. Lassi
səh. 42-45

View: PDF


Məktəbdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik gündəligi
səh. 46-62

View: PDF


"Kızıl ordu və ölkə müdafiəsi" mevzusu
səh. 63-66

View: PDF


Təhlili göstərilmiş mevzularla əlaqədar praqtiki işlər
səh. 67-73

View: PDF


Yaz əkin kampaniyası və kolxoz quruluşunda məktəblərin iştirakı
səh. 74-110

View: PDF


F e v r a l   a y ı n d a   a p a r ı l c a q   k ə n d   t ə s ər r ü f a t   i ş l ə r i
Pambukçılıqdan görüləcək işlər
səh. 111-119

View: PDF


İnəkləri seçdikdə nəyə fikir verməli
səh. 119-123

View: PDF


M e t o d i k   g ö s t ə r i ş l ə r
Vurma cədvəlini necə öyrətməli
V. Emenev
səh. 124-136

View: PDF


Ö z   ə l i m i z l ə
Məqtəb ləvazimatını sadə vasitələrlə kayırmak üsulları
səh. 137-161

View: PDF


Bir dərəcəli məqtəblərdə uşaklarla aparmak üçün əyləncələr
səh. 162-167

View: PDF


B i b l i o q r a f i y a
Məqtəblərin politexniqləşdirilməsinə yardımçı vasitə
Balacayev
səh. 168-170

View: PDF


Kəntdə bədən tərbiyəsi
N. Korondenski (çevirəni Məhəmməd Xələf)
səh. 170-171

View: PDF


Əməli gimnastik
A. Vişnevsqi (çevirəni Məhəmməd Xələf)
səh. 171-172

View: PDF


№2
İçindəkilər


Yaz pambuk əkinində məktəblərin iştirakı
səh. 3-26

View: PDF


Bir dərəcəli məqtəb tələbəsi 
Makavelsqi
səh. 27-33

View: PDF


Uşak tevri hərəkətinin təkamülü
Blonsqi
səh. 34-41

View: PDF


Müvəffəqiyyətsizlik - sınıfda qalmanın səbəbləri və bununla mübarizə yolları haqqında
Heydər
səh. 42-53

View: PDF


Çocuq yeniyetmələr üçün kənt təsərrüfat zəhməti normaları
səh. 54-74

View: PDF


Məktəbdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik gündəligi
səh. 75-116

View: PDF


Yazın əvvəlində aparılacaq kənt təsərrüfat işləri
Ə. Əbdürrəhimzadə
səh. 117-133

View: PDF


M e t o d i k   g ö s t ə r i ş l ə r
Nə üçün uşaq pis okuyur və nə vaxt yaxşı okuya bilər?
səh. 134-139

View: PDF


Ö z   ə l i m i z l ə
Layid şişəsini nə cür qayırmalı
səh. 140-154

View: PDF


Bir dərəcəli məktəblərdə uşaqlarla aparmaq üçün əyləncələr
səh. 155-161

View: PDF


B i b l i o q r a f i y a
Azərnəşr tərəfindən pambuqçuluğa aid bırakılmış 13 kitabın retsenziyası
səh. 162-169

View: PDF


№3
İçindəkilər


Kollektivi tərbiyə
Korolyov, Raskin
səh. 3-10

View: PDF


Hazırkı etapda pioner hərəkatı
Krupskaya
səh. 11-14

View: PDF


İbtidai məktəblərdə internasional tərbiyə haqqında
Əhməd Qasımzadə
səh. 15-20

View: PDF


I-dərəcəli məktəb yaşındakı çocuqların pedoloji xüsusiyyətləri
İ. N. Stepanov, A. F. Fedorçenko
səh. 21-30

View: PDF


İbtidai məktəblərdə aparılacaq məşğələlərin nümunəlik işlənməsi
səh. 31-49

View: PDF


Aprel və may aylarında görüləcək kənt təsərrüfat işləri
Ə. Əbdürrəhimzadə
səh. 50-66

View: PDF


M e t o d i k   g ö s t ə r i ş l ə r
İmla yanlışlarını təshih metodikası
Heydər
səh. 67-74

View: PDF


Əmək məktəbində incə sənət müəlliminə məsləhətlər
Krotovski
səh. 74-79

View: PDF


Ö z   ə l i m i z l ə
Triyer modelini necə qayırmalı
səh. 80-89

View: PDF


Bir dərəcəli məktəblərdə uşağlarla aparmaq üçün əyləncələr
səh. 90-93

View: PDF


B i b l i o q r a f i y a
Məarif haqqında
səh. 94

View: PDF


Qəribə bayram
N. Oleynikov (hazırlayanı Musatafayev Vəlixan, çevirəni Mahmudzadə)
səh. 94-95

View: PDF


Tırtıl da uçarmı
Ştamm (çevirəni Şıxzamanov)
səh. 95

View: PDF


Bir saatlıq nazir
Fo-Foks (hazırlayanı Rzazadə)
səh. 95-96

View: PDF


İbtidai məktəblərin çocuq kütübxanaları üçün Azərbaycan devləti elmi şurası tərəfindən tevsiyə edilən kitablar
səh. 97-99

View: PDF


№4
İçindəkilər


İbtidai və orta məktəblər haqqında U.İ.K.(b)F. mərkəzi komitəsinin qərarı
səh. 3-12

View: PDF


U.İ.K. (b) F. mərkəzi komitəsi qərarilə əlaqədar vəzifələrimiz

N. Y. Maqarik
səh. 12-16

View: PDF


İbtidai kənt məktəbində illik planını nə cür tərtib etməli
X.M.K. ümumi təhsil sektoru
səh. 17-23

View: PDF


İbtidai məktəblərin politexnikləşdirilməsinin təcrübə və metodika məsələləri haqqında
səh. 24-42

View: PDF


Kolxozda çocuq əməginin təşkili 
səh. 43-48

View: PDF


P e d a q o j i   t e x n i k a s ı n ı   m ə n i m s ə y ə l i m
Məktəb işlərində ekskursiya
Muradxanlı Mərdan
səh. 49-55

View: PDF


"Tam gəlmə" üsulu ilə əlifba təlimi
Y. Zeynalov
səh. 55-59

View: PDF


Kənd məktəbləri üçün yazılmış "əlifba kitabı" ilə təlimi necə aparmalı
Y. Əliyev
səh. 59-64

View: PDF


Sınıfdan xaric oku (mutaliə)
Dəmirçizadə
səh. 65-71

View: PDF


Bir dərəcəli məktəblərdə riyaziyat dərsləri
səh. 71-76

View: PDF


Ö z   ə l i m i z l ə
Hərəkət köçürücü mexanizmi nə cür qayırmalı
səh. 77-90

View: PDF


Bir dərəcəli məktəblərdə uşaqlarla aparmaq üçün əyləncələr
səh. 91-94

View: PDF


B i b l i o q r a f i y a
"Qınlı Laçın"
S. Samoxvalov (hazırlayanı Ə.D-naməlum, çevirəni Abbasquluzadə)
səh. 95-97

View: PDF


"Sünbülün macərası"
S. Rozanov (hazırlayanı Salehzadə Saleh)
səh. 97-100

View: PDF


"Cek Londonun macəraları"
Vaysenberq (çevirəni Xanım Mahmudzadə)
səh. 100-103

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top