1930

№1
İçindəkilər

Dayirə məarif şöbələri müdirlərinə, bir dərəcəli məktəb müdir və müəllimlərinə
səh. 3-4

View: PDF


Kommunizm tərbiyəsi barəsində
səh. 5-8

View: PDF


Yeni proqramlar barəsində
Pçolkov
səh. 9-14

View: PDF


Məktəb politexniki olmalıdır
N. Krupskaya
səh. 14-18

View: PDF


I-dərəcəli məktəblərdə politexniki zəhmət hazırlıqına doqru
A. Şastov
səh. 18-25

View: PDF


Pambuk avralında məktəbin iştirakı

səh. 26-27

View: PDF


Bir dərəcəli məktəb və mədəni hücum
səh. 28-32

View: PDF


Məktəbdə aparılacak məşqələlərin nümunəlik gündəligi
səh. 33-54

View: PDF


Təhlili göstərilmiş müvzularla əlakədar praktiqi işlər
səh. 55-62

View: PDF


Göstərilmiş mevzular keçilirkən işlənməsi müvafik gələn tapmacalar və zərb məsəllər
səh. 63-66

View: PDF


Noyabr və dekabr ayında kənt təsərrufat işlərində nələr görmək lazımdır
səh. 67-73

View: PDF


4 - n c i   5 - n c i   q r u p l a r d a   a p a r ı l a c a k   t ə c r u b ə l ə r
Torpaqın tərkibini necə tapmalı 
səh. 74-81

View: PDF


Ö z   ə l i m i z l ə
Məktəb ləvazimatını sadə vasitələrlə kayırmak üsulları 
səh. 82-85

View: PDF


B i b l i o q r a f i y a
Məktəblinin emalatxanası
Mərdan Muradxanlı (çevirəni Əliyev)
səh. 86-88

View: PDF


İbtidai məktəblərdən ötrü
səh. 89

View: PDF№3
İçindəkilər


Ü m u m i   b ö l m ə
8 mart beynəlxəlk kadınlar günü
Əfəndizadə İbrahim
səh. 3-4

View: PDF


Beş illiq plan və məarif işləri
Krupskaya
səh. 5-9

View: PDF


Müəllim və olkəşinaslıkda onun rəhbərliyi
Şamilov S.
Səh. 9-11

View: PDF

 
T ə ş q i l a t   b  ö l m ə s i
Məktəblərdə agronomize məsələsi və vakt bölümü
Hacızadə Əşrəf
səh. 12-16 

View: PDF


Qutlə məktəblərinin agronomlaşması 
Dilmani İ.
səh. 16-18

View: PDF


T ə r b i y ə   b ö l m ə s i
Marksizm pedaqojisinin hal – hazırki vəziyyəti
Rəsulov M.
səh. 19-25

View: PDF


Almanyada pedaqoji 
X.S (naməlum)
Səh. 25-32

View: PDF


Uşaqlar kollektiv yaşayış uğrunda
Poladzadə M.
səh. 33-35

View: PDF


Muhit və "sərbəst tərbiyə" 
Kasımlı İ.
səh. 35-37

View: PDF


D i d a k t i k a   b ö l m ə s i
Kiraət dərsləri mexanizmi  
Xəzam
səh. 38-48

View: PDF


Xəritə öyrətmək üsulu 
Ə.Ə (naməlum)
səh. 48-50

View: PDF

 
T ə c r ü b ə   b ö l m ə s i
Moskva məqtəbləri haqqında
Fətəlizadə A.
səh. 51-53 

View: PDF


Kolxozlarda və şura təsərrüfatlarında tərbiyə işi və uşaq əməyi 
Krapçin
səh. 53-59

View: PDF


Yeddi illiq məktəbdə texnika dərnəyi 
Blogonravov İ.
səh. 59-64 

View: PDF


Karyagində II-dərəcəli məktəbdə aktiv plan elementləri
Mehdizadə M.
səh. 64-67

View: PDF


Məqtəblərdə sınıf kassasının əhəmiyyəti 
Balazadə Aslan
səh. 67-69

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top