1929

№3-4
İçindəkilər


Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Məqtəbin ata-analarla işləməsi
Şineyder
səh. 3-14

View: PDF


Kazalarda kompleks-kurs konferansları
M. Əli Əkbərov
səh. 15-17

View: PDF


Karşımızdakı yaz əkini kompaniyasında kəntli cavanlar məktəblərinin işləri
Polatzadə M.
səh. 18-20

View: PDF


Rəhbərlik və kontrol məsələləri
Eminbəyli İ.
səh. 20-31

View: PDF


P e d a q o q - p e d a q o j i   m u l a h i z ə l ə r i
İctimayi faydası olan işin metodikası
Krupskaya
səh. 32-35

View: PDF


Məqtəbdə ictimayi faydası olan iş 
Fetisov
səh. 35-52

View: PDF


Cocuk evində uşaqların və yeni yetmələrin zəhməti
S. M. Şabanov
səh. 52-64

View: PDF


İ ş   ö r n ə q l ə r i
I-dərəcəli məqtəbin ictimayi faydası olan iş praktikası nə öyrədir
Ogorodnikov
səh. 65-90

View: PDF


48-nci şura məqtəbində "baharın gəlməsi və yaz işləri" kompleksi
Asəf Fətəlizadə
səh. 91-102

View: PDF


Yaza hazırlık
Gilyansyan
səh. 102-114

View: PDF


Riyaziyat üzərinə iş təkvimi
Eminov
səh. 115-121

View: PDF


X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i
Pedaqoji kursları haqqında
Teterev
səh. 122-125

View: PDF


Nuxa qəzası məktəblərində pedaqoji və metodik işlərin gedişi
M. Mehdiyev, Həmid Əzizov
səh. 126-129

View: PDF


Azərbaycan pyoner təşkilatının mədəni-dolanış yürüşünə hazırlaşınız
Zorov
səh. 129-131

View: PDF


Uşaq evini nə zaman pyoner evinə çevirmək lazımdır
Zorov
səh. 131-132

View: PDF


Berlində Beynəlmiləl Konqrası
Vikker O.
səh. 132-144

View: PDF


№5-6
İçindəkilər

Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Maarif sistemi haqqında
Quliyev M.
səh. 3-6

View: PDF


Məktəblərdə bir may
Çirkov Y.
səh. 7-11

View: PDF

P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i 
II Dərəcəli məktəblərin tərbiyəvi vəzifələri haqqında
Krupskaya
səh. 12-21

View: PDF


Blonsqinin “pedaloji müəllimə nə üçün lazımdır” məqaləsi münasibətilə
Kovalevskaya
səh. 21-26

View: PDF


Yoldaş kavalevskayaya cavab
Blonsqi
səh. 26-29

View: PDF


1-nci , 2-nci, 3-ncü qruplarda yazı və düzəldilməsi
Arif Yusufzadə
səh. 30-33

View: PDF

Uşaqların xəttini düzəltmək üzərinə təcrübə işləri
Semyonov
səh. 34-42

View: PDF


Pedaqok və divar qəzətəsi
Şevilyakov
səh. 43-47

View: PDF


İmla məqalələri vermək
Xüsusi komisiya
səh. 48-58

View: PDF

Məktəblərdə özünü təşkil
Rəsulov M.
səh. 58-68

View: PDF
 

İ ş   ö r n ə q l ə r i
Yaz işləri
Asəf Fətəlizadə
səh. 69-79

View: PDF


Riyaziyyat təqvimi 
Eminov.
səh. 79-98

View: PDF
 

X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i 
Həsən-əminin şərəfli xatirəsinə
Əminbeyli İ.
səh. 99-102

View: PDF


Uşaq evində pyoner işləri
Grigori Zorov
səh. 102-104

View: PDF


Çap dəstgahı-dərslikləri məqtəbdən çıkarmak vasitəsi
Şabanov
səh. 105-112

View: PDF


Niyorkda Linkyl adına təcribə məqtəbinin iqi aşaga qrupları
Fedayevskaya
səh. 112-120

View: PDF№8-9
İçindəkilər


P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i
S.Ş.C. İttifaqında pedolozi
Zalqind
Səh. 3-10

View: PDF


Məktəb işlərinin metodları
Hacızadə Əşrəf
Səh. 10-17

View: PDF


Məhsulu yüqsəltməq işində bir dərəcəli məqtəbin rolu
Quluyev 
Səh. 17-22

View: PDF


Məktəbdə kulub işləri
Əsgərzadə Ə 
Səh. 22-26

View: PDF


Məhsulu çoxaltmaqda uşaqların iştirakı
L.N (naməlum)
səh. 26-28

View: PDF


Kollektivli uşaq bostanı kayqasında olmalı
Leyman 
Səh. 28-33

View: PDF


Qəntli cavan məktəbinin yeni işçisi və komsomol
Ə. Abdulla 
Səh. 33-36

View: PDF


Cavan qəntli məktəbinin kuruluş məsələsi
Ogorodnikov
Səh. 36-42

View: PDF
 
P e d a q o j i   T ə c r ü b ə l ə r i
Məhsulu yüksəltmək kompaniyasında I dərəcəli məkətblərin iştirakı
Strelkov
Səh. 43-49

View: PDF


Şəhərlə qənt arasında mədəni bağ yaratmaq uğrunda məktəblilərin qəməqi
Serqiyefsqi 
Səh. 49-60

View: PDF


Cavan qəntli məqtəbi aktivçiləri necə hazırlanır
Gorazayev
Səh. 60-65

View: PDF


Turq dili və ədəbiyyatı haqqında
Cəfərzadə Əli Əkrəm
Səh. 65-68

View: PDF


Müəllimlər ilə tələbələrin münasibətləri haqqında bir neçə söz
Xəzam
Səh. 68-76

View: PDF


İ ş   ö r n ə q l ə r i
I dərəcəli qənt məktəblərinin II qrupunda gündəlik işlər təkvimi
Nuxa nümunə zəhmət məqtəbi
səh. 77-87

View: PDF


X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i
Şəki pedaqoji texnikumunda dərslər və onun gedişləri
Cabbarzadə Cavad
səh. 88-98

View: PDF


Nuxa pettexnikumunda hakk-hesab işləri

Məlikov Nəriman
səh. 99-102

View: PDF


Amerikada Şura gündəlik müddəti üzrə davam edən məqtəb
Krupskaya
səh. 102-103

View: PDF


Amerika məqtəblərində qənt təsərrufatına yardım
Petrova
səh. 104-108

View: PDF


Fransada qənt texniki maarif həftəsi
Sobolov
səh. 108-113

View: PDF


Almanyada politexizm təlimi
Peşqin
səh. 113-124

View: PDF


Xalk məarif komisarlığı kollegiyasının kararı
səh. 124-126

View: PDF№10
İçindəkilər

Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Mədəniyyətsizliq və savadsızlık əleyhinə mədəni hücum
İ. Mirzəyev 
səh. 3-6

View: PDF


Məqtəin və muəllimlərin qutləvi işi
S. Şamilov
səh. 7-10

View: PDF


Məhsulu çokaltmak uğrunda məqtəb və şəyirdlərin vəzifəsi
Nazarov
səh. 10-20

View: PDF


P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i
Pedtexnikumlara dayir
Hüseynov Əli
səh. 21-22

View: PDF


Məqtəb intizamı hakkında
Ə. Əhmədli
səh. 23-25

View: PDF


Politexnizm məsələlərinə dayir
Ogorodnikov
səh. 25-33

View: PDF


Aktiv planın tətbiki hakkında
Musaxanlı A. B
səh. 34-38

View: PDF


Sənaye təhsilinin müntəzəmləşməsi və təhkikat ilə kabul olunması 
C.C (naməlum)
səh. 38-41

View: PDF


P e d a q o j i   t ə c r ü b ə l ə r i
Gus proqramındakı yeniliqlər
H. Ə (naməlum)
səh. 42-46

View: PDF


İ ş   ö r n ə q l ə r i
1-nci dərəcəli qənt məqtəbinin 3-ncü qrupunda təkvimi iş planı (payız işləri kompleksindən)
Nuxa nümunə məktəbi
səh. 47-65

View: PDF


Baqı I-dərəcəli 48-ci şura məqtəblərinin qundəliq işlər təkvimi
Asəf Fətəlizadə
səh. 66-74

View: PDF


X r o n i q   m ə s ə l ə l ə r i
Diyui şura məqtəbi hakkında nə söyləmiş
L. Vilenqin 
səh. 75-77

View: PDF


Alman müəllimlərini hazırlamak tədbirləri
Jelendorf məqtəbi
səh. 77-82

View: PDF№11-12
İçindəkilər


Ü m u m i   m ə s ə l ə l ə r
Mədəni məarif müəssəsələrində sosyalizm yağışını nə cür aparmalıdır
Ələkbərzadə Muhəmməd
səh. 3-9

View: PDF


Kənt şuraları və dayirə icraiyyə komitələri nəzdindəki mədəni məarif seksiyalarında müəllimlərin iştirakı
Balacayev Ş.
səh. 9-12

View: PDF


Yeni dəyişiklik ərəfəsində
Zorov
səh. 12-14

View: PDF


P e d a q o q – p e d a q o j i   m ü l a h i z ə l ə r i
Pedaqoji texnikumlarının sıradakı vəzifələri
Paskin
səh. 15-23

View: PDF


Pedaqoji təliminə dayir müşavirə
Bem
səh. 23-29

View: PDF


Qəntli cavan məqtəblərinin yeni vəzifələri
Şamilov S.
səh. 29-32

View: PDF


Oyun içində hesab
Asəf Fətəlizadə
səh. 32-35

View: PDF


Məqtəblərimizdə "izo" dərsi
Salamzadə
səh. 35-40

View: PDF


P e d a q o j i   t ə c r ü b ə l ə r i
Pedaqoji texnikumu tələbələrini öyrənmək hakkında
Mamay
səh. 41-53

View: PDF


Qəntli cavanlar məqtəblərinin işlərinə yekun
Polatzadə M.
səh. 53-58

View: PDF


I-dərəcəli qənt məqtəblərinin təkvimi iş planı
Nuxa nümunə məktəbi
səh. 58-69

View: PDF


Nuxa bir dərəcəli 6-cı Şura məqtəbi ikinci qrupunda, 29-30-cu ilin birinci sulusundə keçiləcək komplekslərin təkvimi planı 
Teymurov M. Ə.
səh. 69-77

View: PDF


X r o n i q   x ə b ə r l ə r i
Uşaq bağçaları hakkında 
Balacazadə Şirin
səh. 78-82

View: PDF


Amerika pedaqoji mətbuatında politexniki tərbiyə məsələsi
Zelenko
səh. 82-87

View: PDF


Fransada normal məqtəblər
Sobolev
səh. 87-94

View: PDF


Kolxozlara qənt müəllimlərinin konferansı 
Kirienko
səh. 95-105

View: PDF


Yeni məktəb məcmuəsinin 1930-cu ilə ayid iş planı 
səh. 106-108

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top