Striving for excellence: An explanatory study on determinants of poor University performance of ADA University students // Akademik mükəmməlliyə doğru: ADA Universitetinin zəif nəticə göstərən bəzi tələbələri arasında aparılan tədqiqat

Akademik mükəmməlliyə doğru: ADA Universitetinin zəif nəticə göstərən bəzi tələbələri arasında aparılan tədqiqat
Günel Kərimova
ADA Universiteti, magistr. Azərbaycan, Bakı. 
E-mail: gkarimova@ada.edu.az
Annotasiya. Akademik mükəmməllik ali təhsil ocaqlarının prioritetlərindən biri olduğuna görə, aşağı akademik göstəricilərin səbəblərini araşdırmaq, təhlil etmək və bu səbəbləri aradan qaldırmağa səy göstərmək çox vacibdir. Bu tədqiqat işinin əsas məqsədi Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində yerləşən ADA Universitetində təhsil alan aşağı akademik göstəriciləri olan tələbələrin akademik nəticələrinin səbəblərini izah etməkdir. Araşdırmada qarışıq tədqiqat metodları istifadə olunub. Əldə olunmuş xarici səbəblərə: ənənəvi təlim metodları, tam orta təhsil, individual yanaşmaya ehtiyac, bəzi qiymətləndirmə mexanizmləri və ingilis dili biliyinin səviyyəsi daxildir. Daxili səbəblər kateqoriyasına isə həmin tələbələrin aşağı nəticə göstərmələri, öyrənmə bacarıqlarının olmaması və ümumtəhsil fənlərini «artıq səy mənbəyi» hesab etmələri daxildir. Tədqiqat işində hər iki kateqoriyaya — həm daxili, həm xarici səbəblərə aid təkliflər öz yerini tapmışdır.
Açar sözlər: Ali təhsil, akademik göstəricilər, bakalavrlar.
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.16
Məqaləyə istinad: 
Kərimova G. (2018) Akademik mükəmməlliyə doğru: ADA Universitetinin zəif nəticə göstərən bəzi tələbələri arasında aparılan tədqiqat. «Azərbaycan məktəbi». № 3 (684), səh. 19–36
Məqalə tarixçəsi 
Göndərilib: 08.09.2018; Qəbul edilib: 11.10.2018

Striving for excellence: An explanatory study on determinants of poor University performance of ADA University students
Gunel Karimova
Academic Writing and Information Literacy Instructor at ADA University Master degree.
Azerbaijan, Baku.
E-mail:gkarimova@ada.edu.az
Abstract. Since ‘academic excellence’ is one of the core values of higher educational institutions, it is imperative that universities strive to understand the reasons behind poor university performance and find the ways of improving it. The purpose of the present study is to explain the reasons that determine poor performance of undergraduate students at ADA University, situated in the capital of Azerbaijan, Baku. The study employed a mixed method of research, the major one of them being qualitative. The revealed extrinsic determinants include traditional teaching methods, secondary and high school education, need for individualized teaching practices, some assessment mechanisms of the University, and the English language. The intrinsic category of determinants, in its turn, includes low effort of undergraduate students of ADA University, lacking learning and study skills, and considering General Education subjects irrelevant. The suggestions of the study are made with reference to both intrinsic and extrinsic motivation.
Keywords: Higher education, academic performance, undergraduate students.
DOI: 10.32906/AJES/683.2018.02.16
To cite this article: 
Karimova G. (2018) Striving for excellence: An explanatory study on determinants of poor University performance of ADA University students. Azerbaijan Journal of Educational Studies. Vol. 684, Issue III, pp. 19–36
Article history 
Received: 08.09.2018; Accepted: 11.10.2018
Back to Top