Z

A-B-C;Ç-D-E-Ə-F-G-H-İ;-J-K-L-M-N-O;Ö-P-Q-R-S;Ş-T-U;Ü-V-X-Y-ZZaguyev Ə. P. F. Lesqaftın psixoloji görüşləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №7, s. 16-23.
Zahidov Ə. Məktəb və ailədə ateizm tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1969, №11, s. 47-52.
Zahidov Ə. Məktəbdə dərnək və onun işi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №11, s. 66-70.
Zahidov İ.Rayonumuz təhsil islahatı yollarında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №3, s. 134-143.
Zahidova U. Bədən tərbiyəsi müəllimləri hazırlığının bəzi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №9, s. 40-44 .
Zahidova U., Məmmədova C. Uşaq kollektivində şəxsiyyətlərarası münasibətlər .// Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №3, s. 51-58.
Zaxarov A. İstedadlar yetişdirmək mühüm vəzifədir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №3, s. 52-57.
Zaxarov A. Kirovadda bütün gənclər orta təhsil alırlar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №7, s. 24-30.
Zakuev Ə. Dərsdə şagirdlərin diqqətlərini təşkil etmək. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1940, №9, s. 55-61.
Zakuyev Ə. Rusiyada pedaqoji psixologiyanın inkişafında K. D. Uşinskinin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №6, s. 46-53.
Zalqind. S. E. S. İttifaqında pedolozi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9, s. 3-10.
Zamanov A. “Hophopnamə”nin nəşri tarixindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1962, №5, s. 59-60.
Zamanov A. Böyük sənətkar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №2, s. 6-12.
Zamanov A. Dahi yazıçı,  fədakar müəllim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №1, s. 6-12.
Zamanov A. Dahi yazıçı, fədakar müəllim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №1, s. 6-12.
Zamanov A. Qocaman yaziçi, sevimli müəllim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1956, №2, s. 88-91.
Zamanov A. Süleyman Sani Axundovun həyatına dair yeni sənədlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №6, s. 71-79.
Zamanov A. Tarixləşən faktlar müasirlik süzgəcindən keçirilməlidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №6, s.30-37.
Zamanov A., Kazımzadə A.Təhsil prosesində andraqoji yanaşma. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №1, s. 29-35.
Zamtsov Q. Yeni şəxsiyyətin formalaşmasının bəzi qanunauyğunluğu haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №4, s. 22-29.
Zankov L. Məktəb və uşaqların inkişafı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №1, s. 42-45.
Zavaronkov. Qənt ilə zəhər əlakəsi 51 qunluq təkvimilə planı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1928, № 11-12.
Zelenko. Yeni şəhərlərin ictimai quruluşu və onlarda mədəni məarif işləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 4, s. 37-44.
Zemstov N. Kommunist şəxsiyyəti sovet pedaqogikası idealının təcəssümü. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №8, s. 8-19.
Zemtsov İ. Gələcəyin adamını bu gün tərbiyə etməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №8, s. 22-34.
Zemtsov İ. Təbliğatın pedaqoji əsasları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №1, s. 43-50.
Zevlever V. Axşam məktəbində ümumiləşdirici təkrarın bəzi xüsusiyyətləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №1, s. 13-20.
Zevlever V. Şagirdlərdə biliyin təkrarı və möhkəmləndirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №7, s. 25-32.
Zeynalabdinova Ə. Müəllimlərlə sosial-psixoloji treninq məşğələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №3, s. 75-81.
Zeynallı A. Balaca oxuculara böyük ədəbiyyat. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №4, s. 66- 70.
Zeynalov A. Coğrafiya dərnəyinin iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №9, s. 26-30.
Zeynalov A. Çernyayevski A.O. və onun nəşr etmək istədiyi “Fikir” qəzeti haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №9, s. 52-57.
Zeynalov A. Hər bir uşağa nikbin nəzərlə yanaşmaq təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №1, s. 41-46.
Zeynalov A. Sinif rəhbərinin valideynlərlə iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №11, s. 46-50.
Zeynalov A. Təlimin tərbiyəedici prinsipinin tətbiqi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №6, s. 27-32.
Zeynalov B. Dövrümüzün ən böyük qüvvəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №9, s. 10-16.
Zeynalov B. Məktəqədər yaşlı uşaqların düzgün tərbiyəsi günün tələbləri səviyyəsində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №7, s. 9-21.
Zeynalov Ə. “Molla Nəsrəddin” jurnalında xalq maarifi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №6, s. 65-72.
Zeynalov Ə. O illəri xatırlayarkən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №4, s.110.
Zeynalov F. İstehsalatçı gənclərin təhsilinə qayğı ilə yanaşmalı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №3, s. 25-28.
Zeynalov F. Şifahi nitq vərdişlərinin inkişafında fonetik ünsirləri öyrətməyin yolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №7, s. 17-21.
Zeynalov İ. Oktyabr günəşi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №11, s. 27-29.
Zeynalov M.  Xalqımızın böyük rəşadəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №5, s. 2-9.
Zeynalov M. Məktəblilərin ateizm tərbiyəsini qüvvətləndirək. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №2, s. 10-16.
Zeynalov M. Müdrik insanın mənalı həyatı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,   №6, s. 65-69.
Zeynalov M. Riyaziyyat və onun tədrisinə dair bəzi məsələləri fəlsəfi nöqteyi – nəzərdən araşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №5, s. 18-24.
Zeynalov N. Sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №5, s. 13-21.
Zeynalov N. Yeni məktəbin böyük təbliğatçısı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №3, s. 72-76.
Zeynalov R., Məmmədova S. Qızıl ulduzlu alim. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №3, s. 51-53.
Zeynalov S. “Çətin tərbiyə olunan” uşaqlara fərdi yanaşma. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №2, s. 8-15.
Zeynalov S. A.S.Makarenkonun əmək tərbiyəsi sistemi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №3, s. 41-44.
Zeynalov S. Dərsdə problem situasiyası və şagirdlərin idrak fəallığının inkişafı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №4, s. 6-19.
Zeynalov S. Həyatdan doğan məsələ. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №3, s. 52-59.
Zeynalov S. İctimaiyyat fənni və əməyə kommunist münasibəti aşılanması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №1, s. 24-30.
Zeynalov S. Kənd təsərrüfat əməyi elmi əsaslarının şagirdlərə öyrədilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №3, s. 25-31.
Zeynalov S. Kənd təsərrüfatına dair təcrübəçilik işlərinin aparılması təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №6, s. 7-12.
Zeynalov S. Kollektivin birgə səyi müvəfəqiyyətin rəhnidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №9, s.40-44. 
Zeynalov S. Məhsuldar əməklə nəzəri bliklərin əlaqələndirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №1, s. 18-22.
Zeynalov S. Məktəbin idarə edilməsində demokratikləşməsində rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990,  №1, s. 6-10.
Zeynalov S. Müəllim – şagird əməkdaşlığı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №5, s. 42-46.
Zeynalov S. Müəllimin şəxsi nümunəsinin tərbiyəvi rolu haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №10, s. 44-51.
Zeynalov S. Sinifdənxaric işlərin təşkili təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №8, s. 48-52.
Zeynalov S. Şagirdlərdə təlimə məsuliyyət hissi tərbiyəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №8, s. 17-20.
Zeynalov S. Şagirdlərə əxlaq qiyməti verilməsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №5, s. 39-44.
Zeynalov S. Şagirdlərin estetik tərbiyəsi çox mühüm pedaqoji işdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №10, s. 32-39.
Zeynalov S. Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində məktəb ənənələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №12, s. 27-32.
Zeynalov S. Təlimdə elmilik. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №10, s. 16-20.
Zeynalov S. Təlimin tərbiyəedici rolunu yüksəltməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №7, s. 29-36.
Zeynalov S., Rəcəbov Ə. Təlim prosesinə rəhbərlik və nəzarət. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №5, s. 33-45.
Zeynalov S.Tərbiyəçi ustalığı, ona verilən pedaqoji tələblər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №7-12, s. 23-26.
Zeynalov Y. I sinifdə ilk savad təlimi dərslərinin təşkili və “Əlifba”dərsliyi ilə işləmək yolları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955,  №8, s. 26-36.
Zeynalov Y. İbtidai məktəbdə qəzet və jurnal ilə işləmək yolları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №11, s. 51-54.
Zeynalov Y. İbtidai siniflərdə yazı təlimi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №2, s. 17-24.
Zeynalov Y. Məmməd Qazievin iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №6, s. 36-47.
Zeynalov Y. Savad təlimi üsullarına dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1945, №4, s. 34-38.
Zeynalov Y. Savad təlimi üsulu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1944, №2-3, s. 29-33.
Zeynalova N. Şagirdlərin idrak fəallığının artırılması barədə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №6, s.71-74.
Zeynalova N.Məktəbdə psixoloji xidmət işinin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №2, s.74-76.
Zəkiyev İ.Məktəb kitabxanalarının keçdiyi yola müasir baxış. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №5, s. 87-92.
Zəkizadə Ə. Uşaq hafizəsi inkişafının bəzi xüsusiyyətləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1944, №2-3, s. 42-48.
Zəkizadə Ə. Uşinski diqqət prosesi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1946, №2-3, s. 12-16.
Zəkuzadə Ə. Hafizənin tərbiyə edilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,   №2, s. 34-40.
Zərgərli Ə. “Paralellik” mövzunun öyrədilməsi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №2, s. 32-52.
Zərgərli Ə. II sinifdə vaxt ölçülərinin öyrədilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №2, s. 52-56.
Zərgərli Ə. Yeni beşillik planın həyata keçirilməsinin hesab dərsi ilə necə əlaqələndirməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950,  №5, s. 100-107.
Zərgərli İ. İki sınıfla eyni zamanda necə məşqul olmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 6, s. 3-7.
Ziltso M. Dərsə didaktiki tələbat. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 8-9, s. 86-92.
Zitsov M.  Y.A.Qomenskinin didaqtik prinsipləri haqqında.// Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1938, №2-3, s. 62-70.
Ziyad A., Əbdüləzimqızı Z. Pedaqoji fikrimizin patriarxı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №1, s. 94-100.
Zobkova L.Uşaqların sağlamlığının mühafizəsi ümumi qayğıdır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №11, s. 31-35.
Zorov.  Az – pioner təşkilatının mədəni dolanış hücumuna hazırlanırız // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3, s. 16.
Zorov. Uşaq evində pioner işləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 5-6, s. 27.
Zorov. Uşaq evini nə zaman pioner yurduna çevirmək lazımdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3, s. 17.
Zöhrabov Y. Məktəblilərin XVII Ümumittifaq spartakiadası nə göstərdi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №2, s. 35-41.
Zubov V. Elmi – texniki inqilab və məktəb.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №8,  s. 8-17.
Zuqovsqaya.  Proqram materialının həftələrə bölgüsü.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 6, s. 70-73.
Zülfikarlı G. 10 ildə kadın məarifi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 4, s. 17-22.
Zülfiqarov İ. Öz ixtisaslarının mahir ustaları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №12, s. 26-31.
Zülfüqarlı C. Azərbaycanın görkəmli alimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1946, №2-3, s. 55-58.
Zülfüqarov A., Əfəndiyev M. Sov.İKP XXVII qurultayı sovet təhsilinin daha da inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №4, s. 52-57.
Zülfüqarov İ. Rəsm və nəğmə estetik tərbiyənin mühüm vasitələrindəndir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №9, s. 23-26.
Zülfüqarov M. VII sinifdə Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №12, s. 49-55.
Zülfüqarova A.Fənnin tədrisində  praktik metodların  tətbiqi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s.58-62.
Back to Top