Y

Yahudov X., Qocayev E., Səfərov N.Bizim universitetdə kollokviumlar yeni təlim səviyyəainin təminatıdır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №3, s. 12-20.
Yakobson M. Xarici dilin tədrisində mühüm bir məsələ haqqında . // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №9, s. 23-27.
Yakobson P. Məktəblinin emosiya sahəsinin formalaşmasının psixoloji əsasları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №9, s. 38-47.
Yakobson P. Məktəblinin emosiyaları,  bunların başa düşülməsi və tərbiyə edilməsi // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №7, s. 42-55
Yakobson P. Məktəblinin emosiyaları,  bunların başa düşülməsi və tərbiyə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №6, s. 39-51.
Yakodin K. Hamı üçün məktəb. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №7, s. 4-11.
Yakovlev A. Həyatın məqsədi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №9, s. 18-23.
Yakovlev P. Məktəblərdə tərbiyə işinin vəzifələri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1946, №5, s. 17-23.
Yaqubi Ə. Tağı Qraninin tərbiyə haqqında fikirlərinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1961, №1, s. 40-48.
Yaqubov C., Quliyev B. Məktəbdə bədən tərbiyəsi dərslərinin planlaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №2, s. 49-56.
Yaqubov Y. Bir daha inşa yazılar haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1971, №3, s. 43-48.
Yaqubov Y. Şagirdlərin ideyası tərbiyəsi təcrübəsindən.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №4, s. 48-51.
Yaqubov Y. Tədrisdə ateizm tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №11, s. 35-42.
Yaqubzadə F. Uşaq əsəbiliyi və onun müalicəsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №4, s. 28-33.
Yaramışev L., Günəşli N. Təlimdə tədris kino-filmlərindən geniş istifadə etməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №7,   s. 54-58.
Yarmoloviç M. Ekskursiya prosesində I sinif şagirdlərində müşahidəçiliyin inkişafı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №3, s. 32-38.
Yeqanov B. Gənc sosialist şəhərinin xalq maarifi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1968, №9, s. 28-32.
Yeqanova Z.  Yeniyetmələrin əxlaqi şüurunun formalaşdırılmasına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,   №9, s. 28-32.
Yəqubi Ə. “Dəri dilinin əlifbası” dərsliyi haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №7, s. 59-61.
Yəqubi Ə. “Əlifba – yi cədid” ilk əlifba dərsliyidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №4, s. 56-60.
Yəqubi Ə. “XIX əsr Azərbaycan məktəbi”haqqında qeydlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,   №7, s. 56-61.
Yəqubi Ə. Azərbaycan məktəblərində savad təlimi metodunun ("Səs üsulunun") tarixinə dair bir neçə söz (VIII-XIX əsrlər). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №5, s. 67-74.
Yəqubi Ə. Fars dili dərsliyi haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №2, s. 76-79.
Yəqubi Ə. Fars dili dərsliyinin ikinci nəşri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №8, s. 74-77.
Yəqubi Ə. Orta məktəb fars dili dərslikləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №7, s. 76-79.
Yəqubi Ə. Zaqafqaziya yeni məktəb hərəkatının Cənubi Azərbaycan xalq maarifinin inkişafına təsiri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №9, s. 59-64.
Yəqubi P. Cənubi Azərbaycanda qadın təhsili tarixindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s.   48-51.
Yoçiyev Q. Pedaqoji kabinənin iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №9, s. 43-46.
Yunusov B. Coşğun tərəqqi illəri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №1, s.23-29.
Yunusov B. Gənc istedadlar artır və çiçəklənir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №5, s. 68-72.
Yunusov F.Ömrün qismət payı .//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №5, s. 83-89.
Yusif. Z. 1-ci ,  2-ci,   3-cü qruplarda yazı və düzəldilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 5-6. 
Yusifli Ş. Qrammatik təhlildə sözlərin sırasının əhəmiyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №7, s. 43-47. 
Yusifov A. Məktəblərdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s. 101-104.
Yusifov N.Xarici dillərin tədrisində yeni mərhələ. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №4, s.48-56.
Yusifov T. Riyaziyyatın başqa fənlərlə əlaqəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1968, №4, s. 34-39.
Yusifov Y. Bilik mənbəyi, mənəvi “qida” mənbəyi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1968, №2, s. 40-45.
Yusifov Y. Dərslərdə yüksək keyfiyyət uğrunda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №2, s. 19-24.
Yusifov Y. SSRİ tarixindən IV sinifdə evə tapşırıq haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №1-2, s. 63-70.
Yusifova Ə.İnternat məktəblərə diqqəti daha da artılmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №11, s. 104-106.
Yusifova N. Ana dili tədrisi metodikasının formalaşması tarixinə bir nəzər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 93-99.
Yusifova T. Təhsil daim inkişafdadır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s. 41-46.
Yusifzadə A. Məktəblilərdə peşəseçmənin ictimai motivləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №3, s. 50-53.
Yusifzadə A. Təlimdə texniki vəsaitdən istifadə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №8, s. 21-25.
Yusifzadə M. Rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954, №11, s. 42-45.
Yüzbaşov R. Azərbaycan coğrafi terminlərinin bəzi məsələləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №12, s. 55-61.
Yüzbaşov R. Xalq coğrafiya terminləri və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960,  №12, s. 51-53.
Back to Top