T

Tacəddinov İ. Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s. 22-25.
Tağıyev A. Əhvədi Marağayı və onun “Cami – cəm” əsəri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №7, s. 62-68.
Tağıyev A. Məktəbli gənclərin mənəvi tərbiyəsində daxili və xarici amillərin rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №8, s. 10-15.
Tağıyev E. Dərsin müşahidəsi və təhlili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954, №12, s. 16.
Tağıyev Ə. A. S. Makarenko və fiziki tərbiyə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1940, №11-12, s. 109-113.
Tağıyev Ə. A. Səhhətin pedaqoji baxışları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №10, s. 56-61.
Tağıyev Ə. Azərbaycanda milli məsələnin həllini təhrif edən burjua sosioloqlarına qarşı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973,  №5, s. 36-43.
Tağıyev Ə. Azərbaycanda orta pedaqoji təhsilin inkişafı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №3, s. 15-19.
Tağıyev Ə. Sovet vətənpərvərlərinin tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1950, №5, s. 37-54.
Tağıyev Ə. Şagirdlərin dərsdə geridə qalmaları ilə necə mübarizə aparmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №7-8, s. 59-65.
Tağıyev Ə. Təlimdə şagirdlərə fərdi yanaşmağa dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1956, №5, s. 13-21.
Tağıyev L. Nizaminin nəsihətləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №4, s. 68-73.
Tağıyeva A. Kimyanın cəmiyyətlə əlaqəli tədrisinin təşkilində radiasiya fonu,   radon təsiri haqqında məlumatların rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №5, s. 60-63.
Tağıyeva A. Kimyanın tədrisində atmosfer və iqlim haqqında biliklərin öyrənilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №6, s. 33-37.
Tağıyeva A. Ümumtəhsil məktəblərində aromatik karbohidrogenlərin öyrədilməsi zamanı onların tətbiq sahələri haqqında veriləcək əsas məlumatlar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №5, s. 69-74.
Tağıyeva R. Savad təlimində əyanilik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №3, s. 39-42 .
Tağıyeva R. Yaradıcılıqla işləyəndə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s. 111-114.
Tağıyeva Ş. İbtidai siniflərdə əmək təlimin metodikası. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s. 114-117.
Tağıyeva Z., Yusifov M. Bizim Şamil müəllim. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №2, s. 101-105.
Tağızadə H. Məktəblilərin düzgün qaməti tərbiyəsinə dair.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №9, s. 44-50.
Tağızadə Z. Bağlayıcısız mürəkkəb cümlə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1963, №2, s. 36-43.
Tağızadə Z. Dilçilikdə statistik metod haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №6, s. 20-26.
Tahirli A. C.Hacıbəylinin publisistikasında xeyriyyəçilik,   maarifçilik və məktəb problemi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №1, s. 84-92.
Tahirov A. Xarici dildən təkrarın təşkili haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №2, s. 17-22.
Tahirov A. Xarici dilin tədrisində düzgün tələffüz vərdişlərinin yaradılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №4, s. 43-45.
Tahirov A., Hüseynova F. Xarici dillərin təlimində fonoqramın tətbiqi haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 37-41.
Tahirov A., Qazıyeva M. Xarici dildən ilk dərslərdə şifahi nitqin formalşdırılmasına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №2, s. 13-15.
Tahirov H. Təhsilimizə dövlət qayğısı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,   №6, s. 77-82.
Tahirov Y. Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 62-64.
Tahirova A. Xarici dil təlimində yeni texniki vasitələrdən istifadə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №4, s. 16-20.
Tahirova M. Təlimin səmərəli təşkili günün tələbidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №6, s. 63-68.
Tahirova R. Azərbaycan KP XXX qurultayın materialını dərindən mənimsədək. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №2, s. 40-43.
Tahirzadə T., Xəlilov Ə. Yaxşı təşəbbüs. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №1, s. 66-69.
Talıbov E. Ümumtəhsil məktəblərində N.Tusi irsindən istifadəyə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №3, s. 69-74.
Talıbov R. “Pedaqogika “ dərsliyi haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №11, s. 75-78.
Talıbov T., Məmmədova E. Məzmun dəyişikliyi prioritet məsələdir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s. 45-53.
Talıbov Y . Düzgün həyat tərzi sağlamlığın  rəhnidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №5, s. 109-115.
Talıbov Y. “İngilis dili” dərsliyi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №8, s. 78-79.
Talıbov Y. Bir əsrdə ilk kitab. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №6, s. 76-82.
Talıbov Y. C.Cabbarlı pedaqoji görüşləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,   №6, s. 52-58.
Talıbov Y. Dərsin təkmilləşdirilməsi həyatın tələbidir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954, №5, s. 22-26.
Talıbov Y. Disputların təşkili və keçirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №2, s. 65-72.
Talibov Y. Əxlaqi söhbətlərin təşkili və keçirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №4, s. 42-49.
Talıbov Y. Həqiqətə çevrilən arzular. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №5, s. 3-11.
Talıbov Y. J.J.Russonun maarifçilik görüşləri və pedaqoji irsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №7, s. 53-59.
Talıbov Y. Kollektiv tərbiyənin görkəmli təşkilatçısı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №3, s. 27-31.
Talıbov Y. Kütləvi tədbirlərin təşkilində sinif rəhbərinin rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №5, s. 47-52.
Talıbov Y. Marksın həyatı- şagirdlərin əxlaq tərbiyəsi mənbəyidi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №5, s. 10-15.
Talıbov Y. Məhəmməd peyğəmbərin kəlamlarında tərbiyə məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №1-2, s. 58-62.
Talıbov Y. Məktəbdə rəğbətləndirmə və cəza. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1971, №2, s. 38-45.
Talıbov Y. Məktəbli şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №9, s. 33-40.
Talıbov Y. Məktəblilərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində çox mühüm vasitə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №8, s. 39-46.
Talıbov Y. Məktublaşma beynəlmiləlçilik təbiyəsi vasitəsidir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №1, s. 15-22.
Talıbov Y. Möcüzəsiz möcüzələr. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №1, s. 42-46.
Talıbov Y. Ölkəşünaslıq şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə kömək edir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №7, s. 29-36.
Talıbov Y. Pedaqogika və təlim prosesinin qanunları haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №8. s. 43-48.
Talıbov Y. Sosialist beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinin sistemi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №7, s. 31-36.
Talıbov Y. Sovet pedaqogikasının yaranması və inkişafında N. K. Krupskayanın rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №2, s. 16-23.
Talıbov Y. Şagirdlərin qənaətçilik tərbiyəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №2, s.6-9.
Talıbov Y. Təhsilin humanistləşdirilməsi yolları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №12, s.6-11.
Talıbov Y. Təlim və tərbiyə vahid pedaqoji prosesdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №9, s. 16-22.
Talıbov Y. Vurğun təlim-tərbiyə haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №11, s. 70-75.
Talıbov Y. Yeni insan tərbiyəsi çox mühüm məsələdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №12, s. 54-59.
Talıbov Y. Yüksək hisslər tərənnümçüsü. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №11, s. 71-75.
Talıbov Y., Ağayev Ə. Sinif rəhbərinin valideynlərlə əlaqəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №9, s. 50-57.
Talıbov Y., Aslanlı M. Nizami ailə nigah tərbiyəsi haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №7-12, s. 38-41.
Talıbov Y., Əlizadə Ə. A. S. Makarenko və Azərbaycan məktəbi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №3, s. 70-77.
Talıbov Y., Quliyeva K.  "Qərb pedaqogika tarixi". //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №1, s. 109-111.
Talıbov Y., Nəsrullayev M. Hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsinə dair vəsait. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №9, s. 61-62.
Talıbov Y., Səfərov Ş. Nəzəriyyə ilə təcrübə birləşəndə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №6, s. 18-27.
Talıbova Y. İlk marksist ideyaları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №1, s. 40-45.
Talıbova Y. Şagirdlərin sosialist beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №3, s. 19-25.
Talıbzadə K. Böyük vətəndaş. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1962, №5, s. 24-41.
Talışlı M. Nailiyyətləri artıracağıq. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №3, s. 40-42.
Talışlı M. Şagirdlərlə sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №2, s. 43-45.
Tanrıverdiyeva N. Goraninin məktəb , maarif və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964,  №8, s. 64-68.
Tapdıqova Z. S.M.Qənizadənin maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji fikirlərinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №5, s. 56-60.
Tartaraşvili A. Məktəblilərin xalq dostluğu ruhunda tərbiyəsi təcrübəsindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №7, s. 46-48.
Tatlıyeva A. Şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində xarici dildən çalışmaların rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №4, s. 29-32.
Terşenko V. Məktəblərimizin politexnik təlim əsasında yenidən qurulması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954, №12, s. 18.
Teterev. Pedaqoji kursu haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3.
Teymurov H. Cəfərovanın iş üsulu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №1-2, s. 113-114.
Təbrizi Ə. “Mehr və Müştəri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №9, s. 62-70.
Təhmasib A. Bir ömrün işığı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №4, s. 94-97.
Təhmasib A. Biz daha yaxşı işləməliyik. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №3, s. 22-27.
Təhmasib A. Dövrün yüksək tələbləri səviyyəsində. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №4, s. 9-12.
Təhməzova F. Məktəbdən kənar işin pedaqoji əsasları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №2, s. 96-99.
Təhməzova F. Məktəblilərin asudə vaxtlarında  təlim fəaliyyətinin təşkili problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s. 100-103.
Tikanov N. Sov.İKP XXVI qurultayındakı məruzəsindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №7, s. 12-13.
Tokareva E.  Üç ildir ki, ikiilliksiz işləyirik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №5, s. 25-35.
Tusi Məhəmməd. “Əxlaqi-Nasiri” əsərindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №3, s. 68-75.
Back to Top