P

Pamenov Q. Kimyəvi elementlərin kəşfi tarixi və adlarının mənşəi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 6-7, s. 28-52.
Panaçin F. Məktəblilərin əməyə hazırlanmalarını yaxşılaşdırmaq sahəsində xalq maarifi orqanlarının və ümumtəhsil məktəblərinin vəzifələri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №2, s.4-14.
Paşayev B. Faydalı vəsait. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №2, s. 73-77.
Paşayev Ə. Pedaqogikanın 70 illik "ömrünə" əsrin sonundan baxış. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №2, s.116-120.
Paşayev Ə. Tatar (Azərbaycan) şöbəsinin müstəqil seminariyaya çevrilməsi uğrunda mübarizə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №3, s.53-57.
Paşayev Ə., Cəfərov H. Xeyirxah insan,  gözəl alim. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №1, s.124-128.
Paşayev G. Müəllim ailəsində böyümüş dahi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №4, s. 19-22.
Paşayev H. Müasir alman dilində sözönlərinin tədrisinə dair alınması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №2, s. 33-37.
Paşayev Q. Bir dərsin xronometraji. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №5, s.47-52.
Paşayev M. Tarix fənni üzrə ekskursiyaları necə təşkil edirəm. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №9, s. 49-52.
Paşayev M. Yeniyetmələrin özünütərbiyə təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1972, №5, s. 56-61.
Paşayev N. Beşinci beşillik planda sovet xalqının maddi və mədəni vəziyyəti daha da yaxşılaşacaqdır.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954, №11, s. 69-76.
Paşayev S. Yuxarı sinif şagirdlərində vətəndaşlıq borcu hissinin formalaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №7, s. 32-41.
Paşayev T. Məktəblilərin çörəyə hörmət və qənaətçilik tərbiyəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №11, s.32-34.
Paşayev T. Şagird özünüidarə orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №5, s.46-50.
Paşayev V. Heydər Əliyev idmanın inkişafı haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №5, s.3-10.
Paşayeva M. Biologiyanın tədrisində interaktiv metodlar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №3, s.68-75.
Paşayeva P. İbtidai siniflərdə “səslər və hərflər” mövzusunun tədrisinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №1, s.52-61.
Paşayeva P. Yeni təlim metodlarından istifadə zamanı müəllimin fəaliyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №1, s. 82-85                   
Perovski E. Sovet məktəbində antidin tərbiyə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1940, №9, s. 20-51.
Petrosyan A. Kommunizm qurmaq haqqında Lenin planı həyata keçirilir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №9, s. 71.
Petrosyan İ., Soqomonov Y. Müəllimin etikası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №4, s. 13-22.
Petrov N. Politexniki təhsil məsələsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1939, №9, s. 3-16.
Petrov N. Tərbiyənin əsas qanunlarından biri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №7-8, s. 14-37.
Petrovski A. Qabiliyyət və onun inkişaf etdirilməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №12, s. 39-51.
Petrovski A. Qabiliyyət və onun inkişaf etdirilməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №10, s. 49-59.
Petuxov V. Tədris müəsisələrində özünüidarənin rolunun yüksəldilməsi, yeni yanaşmalar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 8-12.
Pənahov Q. Ümumi orta təhsilin daha da təkmilləşdirilməsinə rəhbərliyin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №7, s.44-47.
Pirəliyev V. F.Köçərli publisistikasında xalq maarifi məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №3, s.80-87.
Pirimova M. Sinifdənxaric qiraət dərslərində V.İ.Lenin haqqında hekayələrin müzakirəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №2, s.29-33.
Piriyev O. Tərbiyə işinin mühüm sahəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,   №7, s.27-31.
Piriyeva G. Tədris prosesində didaktik oyunların tətbiqi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.103-107.
Piriyeva O. C.Məmmədquluzadənin “Buz” hekayəsinin tədrisi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №1, s.10-12.
Piroğlanov İ. Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi müəllim-şagird əməkdaşlığının mühüm amili kimi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №5, s.44-47.
Piroğlanov Z. Dövri sistemdə elementlərin xassələrinin izah edilməsi imkanları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №5, s.58-62.
Plisetski M. İnsanın əmələ gəlməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, №6-7, s. 34.
Poladova Z. “Yetirmələrimlə fəxr edirəm”. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №3, s.60-62.
Poladova Z. Döyüş və əmək yolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №1, s.59-62.
Poladova Z. Səmərəli keçən yay istirahəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №10, s.54-58.
Poladzadə M. Qarşımızda yaz əkini kompaniyasında qəntli cavanlar məktəbinin işləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3. s.28-30
Poladzadə M. Məhəllərdə mədəni hücum işləri nə haldadır.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 1-2, s. 65-70.
Poladzadə M. Uşaqlar kollektiv yaşayış uğrunda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 3, s. 33-35.
Poladzadə N. Gənc təbliğatçılar dərnəyinin növbəti vəzifələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 1-2, s. 19-22.
Polyakova A. Dərsdə emosional rahatlığın göstəriciləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 56-63.
Popova. Başdan başa kollektivləşdirilən rayonlarda mədəni məarif işləri üzərində rəhbərliq etməq hakkında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 4, s. 44-51.
Portnov M. İnspektor dərslərdə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №8, s.34-43.
Pototsqaya V. Müəllimin sınıfda tərbiyəvi işi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1935, № 6-7, s. 83-87.
Prişşepa Y. Altıyaşlılarla işin birinci ilinin yekunlarına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №12, s. 49-52.
Protopopova A. Həyatın astanası,  yaxud həyatın özü. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №11, s. 62-66.
Protsenqo P. Kimya dərslərində tərbiyə işləri məsələsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №1-2, s. 54-63.
Puşkin V. İnsan şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №9, s. 49-55.
Puşkin V. Təfəkkür. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №11, s. 55-61.
Back to Top