O; Ö

Ocaqov H. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi məsələlərinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №4, s.82-88.
Ocaqverdiyev A. Bacarıqlı məktəb direktoru. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1969, №2, s. 70-74.
Ociyev S. Türkoloji  qurultay: Özbəkistanda yeni əlifba məsələsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №4, s. 85-91.
Odinstov M.  Əqli təhsil. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №7-8, s. 13-39.
Ogordnikov. Cavan qəntli məktəbinin quruluşu məsələsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9, s. 36-43.
Ogorodnikov. 1-ci dərəcəli məktəbin ictimai faydası olan iş praktikası nə öyrətdi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3.
Ohancanov A. Məktəbyanı sahədə iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1955, №6, s. 41-44.
Ohancanyan A. Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni diqqətlə öyrənib yaymaq böyük dövlət əhəmiyyəti olan məsələdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №12, s. 6-17.
Ohancanyan A. MDQV məktəblərində politexnik təlim haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №6. s. 49-64.
Ohancanyan A. Məktəblərimiz yenidənqurma yollarında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1960, №11, s. 88-93.
Oksa N. “Pedaqoji poema”nın qəhrəmanları Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №5, s. 56-62.
Oliyansiyan. Yaza hazırlıq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3.
Onullahi S. Azərbaycanda XIV – XV əsrlərdə maarif və məktəb. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №7, s. 49-55.
Onullahi S. Azərbaycanda ilk universitet. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №7-12, s.41-44.
Oral E. Maarif,  mədədniyyət körpüsü olmaqdan duyduğumuz qürur və tarixi məsuliyyət. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №5, s.29-36.
Orucəliyev  İ. Hüseyn Cavidin pedaqoji görüşləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №1, s. 37-45.
Orucəliyev A. Pedaqoji prosesdə kompüter texnologiyasının üstünlükləri haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №2, s.41-44.
Orucəliyev N. Məktəbdə fonetikanın təşkili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1973, №6, s. 27-34.
Orucəliyev N. Təlim və texniki vasitələr. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1972, №4, s. 20-26.
Orucov D. Məktəb pedaqoji şurasının iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №8, s. 67-71.
Orucov F., Sadıqova S.Seçmə siniflərdə biologiyanın tədrisi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №3, s.56-61.
Orucov S. Əxlaq qiymətlərinin yeni qaydada verilməsinin bəzi nəticələri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №7, s. 8-13.
Orucov S. Əməyə məhəbbət tərbiyəsi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №9, s. 24-29.
Orucov S. Siniflə dərsdənxaric tərbiyəvi işlərin təşkilinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №2, s. 27-35.
Orucov S. Tərbiyədə fərdi yanaşma. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №1, s. 35-42.
Orucov V. Humanitar təhsilin problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №4, s. 35-42.
Orucov V. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi amilləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №6, s.48-52.
Orucov V. Ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisinə yeni baxış. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №6, s.64-71.
Orucova C. Sovet Azərbaycanında qadın maarifi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1957, №10, s. 55-63.
Orucova N. Müəllimlik şərəfini uca tutmalı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,   №10, s.28-31.
Osmanov C. Onların xatirəsi əziz tutulur. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,   №2, s.114.
Osmanov O. “Qitələr coğrafiyası” dərsliyi haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №2, s. 67-70.
Osmanov O. Coğrafiya terminlərini və adlarını daha da dürüstləşdirmək və sabitləşdirmək haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №5, s. 69-74.
Osmanov O. Coğrafiyanın tədrisində müqayisə metodunun tətbiqinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №5, s. 52-59.
Osmanov O. SSRİ Elmlər Akademiyasının Antraktida ekspediyası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №5, s. 64-74.
Osmanov O. Yer kürəsinin əhalisi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №3, s. 39-48.
Osmanov Z. Həndəsənin hesabla əlaqəli tədrisinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1968, №11, s. 59-64.
Osmanov Z. I sinifdə 10 dairəsində nömrələmə və sadə fiqurlar üzərində iş. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №7, s. 40-45.
Osmanov Z. Riyaziyyatdan şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s.53-60.
Osmanov Z. Yeni proqram layihəsində riyaziyyatın məzmun və vəzifələri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №6, s. 35-40.
Osmanov Z. Yeni proqram üzrə I sinifdə riyaziyyatdan tədris materialının planlaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969,  №8, s. 47-50.
Osmanova  F. Triqonometrik tənliklərin tədrisi haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,   №3, s.75-79.
Ömərov İ. Böyük humanist sənətkar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №4, s. 73-76.
Özərən Ə. On beş il əmanətə sədaqətlə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №4, s.22-27.
Back to Top