İ; I

İbadoğlu Ə.  H. Cavidin “Şeyda” faciəsi haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1963, №5, s. 61-71.
İbadova M., Qəribov Ş. Pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilinə müasir yanaşmalar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s. 58-64.
İbadullayev T. Məktəbin ictimaiyyətlə əlaqəsinin gözəl nəticələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №4, s. 47-52.
İbrahimov A. Ənənələr tərbiyə edir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1968, №10, s. 29-32.
İbrahimov C. Rus Azərbaycan münasibətləri tarixinə dair A. A. Polovinkin - v-vıı siniflərdə “İqlim” mövzusu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1954, №12, s. 44-52.
İbrahimov Ə. “İfadə yazı mətnləri” haqqında mülahizələr. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1962, №5, s. 78.
İbrahimov Ə. Məktəbimiz qabaqcıllar sırasındadır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014, №4, s. 60-62.
İbrahimov Ə., Sadıqov S.  Respublikamızda riyaziyyat tədrisi metodikasının inkişafı tarixindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973,   №4, s. 74-79.
İbrahimov Ə., Sadıqov S. Triqonometriyanın tətbiqi ilə həndəsədən məsələ həllinə aid imtahan yazı işləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1956, №3, s. 51-56.
İbrahimov F. İntellektual bacarıqların inkişaf səviyyəsinə təsir göstərən mühitin tənzimlənməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №6, s.24-30.
İbrahimov F. Keyfiyyətin idarə olunmasının bəzi aspektləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №2, s. 47-53.
İbrahimov F. Məktəbdə tərbiyə işinin təşkili məsələlərinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №4, s. 30-36.
İbrahimov F. Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №5, s. 95-98.
İbrahimov F. Yeninin müstəqil əldə olunmasını ön plana çəkən altsistem. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №5, s. 89-93.
İbrahimov X. Mənim təkliflərim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №8, s. 57-58.
İbrahimov K., Əhmədov T. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə televiziyanın təsiri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №11, s.18-22.
İbrahimov M. Şagirdlərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №7, s. 33-36.
İbrahimov N. Qardaşlıq ailəsində parlaq inkişaf yolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,1970, №8, s. 8-12.
İbrahimov S.  Bakı – Azərbaycan dövlət darülfulumu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,1989, №10, s. 53-60.
İbrahimov Z. Sasanilər dövründə Azərbaycanın ictimai ekonomik və siyasi vəziyyəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1941, №2-3, s. 52-72.
İbrahimovM., Hüseynov T.  Açıq dərs metodik işlərin sınanmış vasitəsi kimi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,   №3-6, s. 28-30.
İfraimov S. Məktəbimizin ailə ilə apardığı iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1962, №5, s. 69-73.
Iliyev O. Şagirdlərdə materialist dünyabaxışı tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965,   №6, s. 47-51.
İlyasov H.  Ailədə uşaqlarla aparılan vətəndaşlıq tərbiyəsinin xüsusiyyətləri.//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №1, s. 64-68.
İlyasov H. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlaın ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsinin şərtləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №1, s. 81-84.
İlyasov İ.  A.S.Makarenkonun intizam tərbiyəsi tələblərini yerinə yetirmək təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955,   №3, s. 15-19.
İlyasov M . Müəllim hazırlığında seçim problemi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014, №2, s. 27-32.
İlyasov M. Humanist pedaqogika: mahiyyət, prinsiplər,  istiqamətlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s.14-23.
İlyasov M. Məktəbdə peşə məsləhətləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №1, s. 18-22.
İlyasov M. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №1, s. 8-15 .
İlyasov M. Müəllimin təlim-təhsil fəaliyyəti və onun təşkili texnologiyaları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №4, s. 24-30.
İlyasov M. Peşəyönümü işində ailə və məktəbin qarşılıqlı əlaqəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №1, s. 102-109.
İlyasov M. Şagird kollektivində peşələr üzrə ictimai rəyin formalaşdırılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №9, s. 34-37.
İlyasov M. Şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanmasının müasir istiqamətləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s. 94-100.
İlyasov M.Təhsilimiz qloballaşma kontekstində. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008, №3, s. 108-109.
İmaməliyev Ə. Dəyərli vəsait. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №10, s. 61-62.
İmaməliyev Ə. Qocaman məktəbşünas. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №10, s. 54-59.
İmaməliyev Ə.Mənalı həyat yolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №1, s.63.
İmamzadə S. Sadə mexanizmlərə aid istehsalat məzmunlu məsələlərin həlli haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №10, s. 32-37.
İmanlı M. Hüquq elminin inkişafında tarixi mərhələ.//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009, №5, s. 47-55.
İmanov Ə. İşgüzar müəllim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №10. s. 59-63.
İmanov Ə. Məktəbdə peşəyönümü işinin səmərəli təşkilinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №3, s. 12-17.
İmanov Ə. Sinifdənxaric tərbiyə işlərinin təşkili və keçirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №9, s. 29-34.
İmanov Ə. Şagirdlərin məhsuldar əməyinin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987, №6, s.19-23.
İmanov Ə. Tərbiyə işlərinin təşkili haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №4, s. 63-66.
İmanov Ə., Zeynalov B. Axşam ümumtəhsil orta məktəbində istehsalatla əlaqə təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963,  №5, s. 35-40.
İmanov M. Xalq maarifinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №1, s. 36-41.
İmanov M. Keyfiyyət dəyişiklikləri uğrunda ( Müsahibə). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №6, s. 20-24.
İmanov M. Respublikamızda xalq maarifinin inkişafı uğrunda mübarizə səhifələrindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971,  №10, s. 60-64.
İmanov M. Səylə çalışacağıq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №12, s. 26-30.
İmanov M. Təlim- təbiyə işlərini müasir tələblər səviyyəsinə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №7, s. 30-38.
İmanov M. Uşaq ədəbiyyatının yaradılması və inkişafı uğrunda mübarizə tarixindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №6, s. 63-67.
İmanov S.  İstedadlı uşaqların tərbiyəsi barədə qeydlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992, №7-12, s. 26-30.
İmanov S. Fizikadan təbiətə ekskursiyalar və onun təşkilinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954, №11, s. 59-66.
İmanov S. Şagirdlərin psixi keyfiyyətlərinin inkişafında texniki vasitələrin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №8, s. 35-41.
İmanov S. Tədrisdə kinofilmlərdən istifadə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №4, s. 49-54.
İmanov S. Təlimdə müasir texniki vasitələr tətbiqinin bəzi didaktik problemləri haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970,   №7, s. 8-17.
İmanov V. Dünya şöhrətli alim ,  pedaqoq və maarifçi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №8, s. 54-60.
İmanzadə S. Taleyimə Oktyabr işıq saçdı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №11, s. 24-27.
İnkişafı təmin edən amillər (“Dəyirmi stol”ətrafında söhbət). // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №3.s. 13-16.
İsaxov M. Botanika dərsinə dair şəkil dəftəri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1946,  №2-3. s. 51-55.
İsaxov M. Botanikadan müşahidə və təcrübə işləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1945,  №4, s. 50-53.
İsaqov. İbtidai məktəbdə bədən tərbiyəsinin mövqeyi və vəzifələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 5, s. 50-59.
İsayev Ə. Fizikanın tədrisində politexnik məzmunlu məsələlərdən necə istifadə edirəm. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №2, s. 35-40.
İsayev H . Fəhlə kadrları hazırlığı problemlər və vəzifələr. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №12, s. 8-14.
İsayev H., Cəfərova A. Izafi bədən kütləsi və onun müayinəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №1, s. 94-99.
İsayev İ., Bayramov H. Pedaqogika tarixinə dair dərslik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007, №5, s. 102-108.
İsayev M. Azərbaycanda şuralar quruluşunun 10 illiyi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, №4, s. 13-17.
İsayev R. A.Səhhətin təlim və tərbiyə haqqında fikirləri.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s. 102-107.
İsayev R. Şagirdlərin dərsdə müstəqil işləməsinin təşkili haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №1,   s. 32-38.
İsayeva S. Ədəbiyyatdan sinifdənxaric oxunun təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988, №9, s. 49-52.
İsazadə M.  Estetik tərbiyənin mühüm bir sahəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №2, s. 16-20.
İsazadə M.  Təsviri incəsənət dərslərində estetik tərbiyə kollektivin işi haqqında .// Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №8,   s. 34-41.
İsgəndərov A. Lənkəran Dövlət Universiteti bi gün.//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008, №2, s. 30-36.
İsgəndərov İ. Azərbaycan təhsilində islahatların əsas strategiyası (obyektiv reallıq və gələcəyə nəzər). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №2, s. 3-15.
İsgəndərov İ. Yeni dərsliklər necə olmalıdır? //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,   №3, s. 5-15.
İsgəndərov M. Pedaqoji təhlil-idarəetmə funksiyası kimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989, №1, s. 32-36.
İsgəndərova H. Şagirdlərə öyrənməyi öyrədirəm. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002, №2, s. 70-73.
İsgəndərova İ. Ana dili milli sərvətimizdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №3, s. 12-18.
İslamov B. Məktəb islahatının yerinə yetirilməsinə partiya rəhbərliyi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №8, s.11-17.
İslamova L. Böyük rus xalqının dilini dərindən öyrənməli.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №11, s. 97-101.
İsmayılıov A.  Günüuzadılmış qruplarda iş haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965,  №8, s. 61-67.
İsmayılıov M. Müəllim bütün elmlərin anasıdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992, №1-2,s.30-33.
İsmayılov A. Günüuzadılan qruplarda əmək tərbiyəsinin təşkilinə dair.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №3, s. 40-44.
İsmayılov A. Günüuzadılmış qruplarda tərbiyə işlərinin planlaşdırılması.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №5, s. 44-49.
İsmayılov A. Günüuzadılmış məktəblərdə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №3, s. 22-24.
İsmayılov A. Şagirdlərin xarici dillərdən şəxsi təhsilinin  alınması.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1973, №2, s. 26-33.
İsmayılov A. V.İ.Lenin gənclərin kommunist tərbiyəsi haqqında.//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №1, s.16-20.
İsmayılov A. Yeni ictimai təlim-tərbiyə ocaqları.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,1969,  №2, s. 27-33.
İsmayılov B. Fransız dilində ismin müəyyənlik və qeyri- müəyyənlik kateqoriyası haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972,  №4, s. 37-42.
İsmayılov C. Gözəl ideallar carçısı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №5, s. 20-22.
İsmayılov F. Bədən tərbiyəsi dərslərində intizamın möhkəmləndirilməsi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964,   №10, s. 29-32.
İsmayılov F. Bədən tərbiyəsi dərslərində terminlərin elmi əsasları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №6, s. 28-35.
İsmayılov F. Bədən tərbiyəsi üzrə yeni proqramın qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələr. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №10, s. 47-53.
İsmayılov X. Şəxsiyyətyönümlü təhsilin mahiyyəti,  vəzifələri və bu sahədə fərdi yanaşmanın rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №4, s. 75-82.
İsmayılov X. Üzeyir Hacıbəyov əxlaq və tərbiyə məsələləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №12.
İsmayılov İ. Kibernetik maşınla təlimdə bir eksperimentin nəticələri və perspektivləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №1, s. 24-30.
İsmayılov İ. Sosial sahə və sosialist cəmiyyətinin həyatı və onun artmaqda olan əhəmiyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №12, s. 46-52.
İsmayılov İ. Şagird təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №2, s. 16-22.
İsmayılov İ. Tədris prosesinin optimallaşdırılmasında təlim vasitələrinin rolu və funksiyaları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №11,s. 24-28.
İsmayılov İ. Təlimdə yeni informasiya texnologiyaları vasitələrindən istifadənin didaktik əsasları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №2, s. 44-52.
İsmayılov İ. Ümumtəhsil məktəblərində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin bəzi nəzəri problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №6, s. 43-50.
İsmayılov Q. Xalq müəllimi, görkəmli maarif xadimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1971, №4, s. 9-16.
İsmayılov M. Məktəbdə peşə diaqnostikası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №11, s.40-45.
İsmayılov M. Müasir məktəbdə demokratik idarəetmə yolunda təcrübə və perspektivlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s. 47-53.
İsmayılov S.  Şagirdlərin kütləvi peşələrə hazırlanması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №8, s.31-34.
İsmayılov S. Orta məktəb məzunlarının işə və təhsilinə qayğı ilə yanaşmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №9, s. 42-46.
İsmayılov Ş., Qurbanova G. Müəllim hazırlığında milli dəyərlərin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s. 77-81.
İsmayılov T. Axşam məktəblərində təlim prosesinin təşkili və məzmununun bəzi məsələləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №2, s. 41-49.
İsmayılov T. Axşam məktəblərinin təkmilləşdirilməsi yolları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №5, s. 15-23.
İsmayılov T. Fəhlə gənclər məktəbində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №1, s. 64- 67.
İsmayılov T. Məktəblilərdə fəallıq və təşəbbüskarlıq iradi keyfiyyətlərinin inkişafı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №1, s. 53-58.
İsmayılov Y. Bədii xarakterin tərbiyəvi təsiri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1971, №10, s. 33-40.
İsmayılov Y. Bədii obraz və estetik tərbiyə məsələləri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1970, №2, s. 50-58.
İsmayılova A. Xarici dilin tədrisi metodikasının bəzi istiqamətləri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s. 91-94.
İsmayılova E. Pedaqoji prosesin səmərəli təşkili mühüm şərtdir.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №2, s.35.
İsmayılova E., Cəfərov R. Kimya-biologiya dərslərində işlədilən alınma sözlər haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №3-6, s. 54-56.
İsmayılova M. Diyarşünaslıq materiallarından istifadə təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №4, s. 90-94.
İsmayılova N. Azərbaycan müəllimlərinin I (1906) və II (1907) qurultayları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №2, s. 107-112.
İsmayılova N. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında dərsin imkanlarından istifadə təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №3, s. 55-65.
İsmayılova S.,  Əmirov R. VIII sinfin “Ədəbiyyat” kitabı haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №11, s. 69-75.
İsmayılova Z. Yenilik həvəsi ilə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №4, s. 42-45.
İsmayılzadə F. Bədən tərbiyəsi dərslərinin səviyyəsini yüksəltmək uğrunda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №10, s. 25-33.
İsmayılzadə İ. Dərsdən qeydlər.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №3, s. 57-62.
İsmayılzadə Q. Partiya təşkilatının köməyi ilə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №8, s. 18-22.
İsmayılzadə N. Düzü düz, əyrini əyri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №4, s. 57-61.
İsmayılzadə N. Qrammatika məşğələlərində şagirdlərdə məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №6, s. 64-71.
İsmayılzadə N. Məktəb pioner kinostudiyası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1968, №11, s. 51-54.
İsmayılzadə N. Müəllimlərin elmi – metodik səviyyəsinin yüksəldilməsində texniki vasitələrdən istifadə yolları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №7, s. 47-52.
İsmayılzadə N., Bağmanov Z. Elektron  hesablama texnikasının tətbiqinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №9, s. 28-34.
İsmayılzadə N., Bağmanov Z. Fasiləsiz təhsil sistemində komputerin tətbiqi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №12, s. 39-43.
İsmayılzadə N., Rəcəbov Ə. Qrammatika dərslərində şagirdlərin nitq inkişafı haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957,  №5, s. 39-51.
İsmayılzadə N., Rəcəbov Ə. Pedaqoji işin səviyyəsini yüksəltməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №6, s. 8-21.
İsmayılzadə V. O, həm öyrədir,  həm öyrənir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №10, s. 67-71.
İsmixanov E. Şaiqin ədəbi irsi və məktəbəqədər tərbiyə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s. 96-98.
İsmixanov İ. Şagirdlərə təhsil əməyi vərdişləri aşılanmasına pedaqoji rəhbərlik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №12, s. 16-22.
İsmixanov M. A.S.Makarenko uşaq kollektivində ənənələrin rolu haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №3, s. 35-41.
İsmixanov M. Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində şagirdlərin təlim-idrak müstəqilliyi məsələsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №5, s. 82-88.
İsmixanov M. Biliklərin möhkəmləndirilməsində şagirdlərin müstəqil çalışmaları.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №7, s. 8-14.
İsmixanov M. Dərsdə müəllim və şagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №9, s. 19-25.
İsmixanov M. Dərsdə şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin təşkili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №6, s. 14-19.
İsmixanov M. Ev şəraitində şagirdin müstəqil işinin xüsusiyyətləri və onun ibtidai təlimdə mövqeyi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1976,  №2, s.  63-66.
İsmixanov M. Eyni zamanda iki siniflə tədrisin mühüm bir məsələsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №10, s. 47-52.
İsmixanov M. İki komplektli məktəbin dərs cədvəlində fənləri necə formalaşdırmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №9, s. 63-69.
İsmixanov M. Məktəbin yenidən qurulması və qabaqcıl təcrübə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №9, s. 31-38.
İsmixanov M. Müəllim və valideynlərin pedaqoji ittifaqı-böyük tərbiyəvi qüvvədir.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1971, №8, s. 29-35.
İsmixanov M. Müəllimin şərhi və şagirdlərin müstəqil işi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №1, s. 20-30.
İsmixanov M. Proqramlaşdırılmış mətnlərin tərtibi və tətbiqi prinsipləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №11, s. 42-47.
İsmixanov M. Şagirdlərdə təhsil əməyi vərdişlərinin formalaşmasında sinifdənxaric işlərin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №10, s. 11-17.
İsmixanov M. Şagirdlərə təhsil əməyinin səmərəli priyomlarının öyrədilməsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №1, s. 17-24.
İsmixanov M. Şagirdlərin müstəqil təhsil fəaliyyətini formalaşdırmağın pedaqoji-psixoloji məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №3, s. 30-38.
İsmixanov M. Şagirdlərin özünütəhsilə hazırlanması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №3, s. 8-14.
İsmixanov M. Təlim prosesində şagird özünənəzarətinin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №7,s. 29-36.
İsmixanov M. Təlimdə şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin stimullaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №9, s. 23-28.
İsmixanov M. Təlimdə şagirdlərin müstəqil işinin mahiyyəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №5, s. 52-63.
İsmixanov M. Təlimdə yüklənmə ilə mübarizə: məktəb rəhbərlərinin rolu və vəzifələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №1, s. 56.
İsmixanov M. Təlimin məntiqi metodları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1994,   №1, s. 21-26.
İsmixanov M. Təlimin məntiqi metodları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,   №3-6, s. 16-22.
İsmixanov M. Təlim-tərbiyə işinin yeniləşdirilməsi mühüm şərtlər və istiqamətlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №3, s. 19-29.
İsmixanov T., Musayev H. Məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına rəhbərlik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №12, s. 11-14.
İsrafilov N. Partiya sənədlərinin öyrədilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №11, s. 45-49.
İtelson L.  Ev tapşırıqları metodikasının bəzi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №5, s. 55-64.
İvanov Y.  Xalq maarifi işçilərinin mühüm vəzifələri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №7, s.13-21.
İvanov Y. “Könüllü dəlilik” və qanun.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №8,  s. 48-53.
Back to Top