X

Xaçiyan S. Riyaziyyatdan geridə qalan şagirdlərlə işləmək yolları haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №2, s. 40-46.
Xaxanova İ. Axtarışlar və dəyişikliklər dövrü. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №11, s. 49-52.
Xalatryan S. Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №2, s. 68-74.
Xalatryan S. V- VI siniflərin tarix dərsliklərində sosioloji anlayışlar haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №8, s. 69-73.
Xalıqov A. Təhsilin inkişafında yeni mərhələ. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s. 20-27.
Xalıqov A., İbrahimov A.Fizikanın tarix fənni ilə inteqrativ tədris metodikasına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №3, s. 54-62.
Xalıqov A.Nəsirəddin Tusinin həyatı,  elmi fəaliyyəti haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №3, s. 80-87.
Xaltaryan S. Planlaşdırma məktəb həyatının əsasıdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №8. s. 38-40.
Xanbəyli. III sinifdə uşaxların nitqini necə inkişaf etdirirəm. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №4, s. 69.
Xanəliyev S. Hamımız dostluq klublarının memarı olmalıyıq ( Dialoq). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s.1-6.
Xankişiyeva S.Təhsil tariximizin unudulmaz səhifəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №4, s. 109-110.
Xanlarov Ə. Bizim hədiyyəmiz. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №7, s. 14-19.
Xanlarova S. Qətiyyətli addımlar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №1, s. 99 -101.
Xasiyev M.Təhsilə dövlət qayğısının aydın təzahürləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №5, s. 42-47.
Xasməmmədov T.  Böyük alim Qalileo Qaliley.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №2, s. 75-77.
Xasməmmədov T. Azərbaycan orta məktəbində fizika terminlərinin öyrədilməsi metodikasına dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №5, s. 59-66.
Xasməmmədov T. Fiziki tədrisində istehsalat ekskursiyalarının metodikasına dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №7, s. 37-42.
Xasməmmədov T.,  Osipov S. Orta məktəbdə fizikadan eksperimental məsələlərin həlli metodikasına dair.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №9, s. 34-49.
Xasməmmədova E. İstehsalat və məktəb. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №11, s. 35-38.
Xeyden T. Proses. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №1, s. 54-65.
Xələfov Ə. Müəllimin biblioqrafiya savadı haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №9, s. 44-49.
Xələfov Ə. N. K. Krupskayanın əsərləri azəri dilində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1969, №2, s. 23-27.
Xələfov Ə. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №6, s. 50-55.
Xələfov Ə. V. İ. Leninin biblioqrafik mənbələrdən istifadə etməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №11, s. 22-27.
Xələfov K. IX sinifdə stereometriyadan qurmaya aid məsələ həlli haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №6, s. 23-30.
Xəlifzadə M. Bir dərəcəli məktəblərdə kəvayid dərsinin gedişi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 1-2, s. 46-52.
Xəlilov A. O bizim müəlimimiz olub. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №5, s. 63-68.
Xəlilov B. Azərbaycan dili mənşəcə müasir türk dillərinə məxsusdur. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №3, s. 39-43.
Xəlilov B. Dil xalqın milli sərvətidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s. 68-72.
Xəlilov B. M.Kaşğarinin "Divani lüğət-it-türk" əsərində türk   sözü və türk ulusunun boyları haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s. 67-71.
Xəlilov B. Mir Cəlalın dilçilik görüşləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,   №3, s. 49-58.
Xəlilov B. O həm də böyük pedaqoq idi Azərbaycanın xalq şairi B.Vahabzadənin pedaqoji görüşləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s.  103-109.
Xəlilov Ə. Böyük alim və təbiətşünas. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №12, s. 50-54.
Xəlilov Ə. Elm və əxlaqın qarşılıqlı əlaqəsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №7, s. 24-30.
Xəlilov Ə. Görkəmli alim,  nüfuzlu pedaqoq. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №5, s. 70-75.
Xəlilov Ə., Mikayılov A.V.İ.Leninin materiya haqqında təliminin elmi dünyagörüşü əhəmiyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990,  №1, s. 39-45.
Xəlilov Ə.Azərbaycanda tədris-metodik ədəbiyyatın yaradılması tarixindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №4, s. 73-77.
Xəlilov Ə.Azərbaycanın mineral sərvətlərinin öyrədilməsinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №1, s.64-70. 
Xəlilov N. Əli Nəzmi gənc nəsildə elmi dünyabaxışı tərbiyəsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №8, s. 58-64.
Xəlilov N. Sinifdənkənar tərbiyə işlərinin təsiri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №3, s. 38-40.
Xəlilov N., Abbasov B. Məktəblilərin qənaətçilik və qayğıkeşlik tərbiyəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №1, s. 24-29.
Xəlilov R. Xalqlar dostluğu əlifbası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №12, s. 67-72.
Xəlilov R. Педагогическая симфония Ш.А. Амонашвили. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s. 100-108.
Xəlilov S.  VIII sinifdə şagirdləri bədii əsərlərin dili üzərincə işlətmək yolları haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956,   №11, s. 49-57.
Xəlilov S. Marks və Engelsin tərbiyə haqqındakı təlimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №6, s. 21-35.
Xəlilov Ş.Məktəb direktorunun təlim – tərbiyə işləri üzrə müavinin fəaliyyətinin planlaşdırılması haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №12, s. 23-27.
Xəlilov V. Etik mədəniyyət hər kəsin əsas mənəvi keyfiyyətidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s. 34-40.
Xəlilov V. Festivala məsuliyyətlə yanaşmalı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №6, s. 56-59.
Xəlilov V. Gənc nəslin estetik tərbiyəsi problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №8, s. 46-49.
Xəlilov V. Gəncliyimin bələdçisi  “Azərbaycan məktəbi” və bir alimin ondan bəhrələnməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №6, s. 106-108.
Xəlilov V. İncəsənət üzrə dərsliklər: uğurlarımız,  problemlərimiz. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №4, s. 99-105.
Xəlilov V. İstedadları necə aşkara çıxarmalı? //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №8, s. 44-48.
Xəlilov V. Məktəbin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin yeni meyarları//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №7, s. 36-40.
Xəlilov V. Məktəbin və tədris kabinetlərinin əyani – bədii tərtibinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №4, s. 30-34.
Xəlilov V. Musiqi dərslərində Azərbaycan xalq musiqi nümunələrindən istifadə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970,  №7. s. 48-53.
Xəlilov V. Musiqidən şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s. 83-91.
Xəlilov V. Müəllim və tərbiyəçilər üçün vəsait. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1976,  №2, s. 93-95.
Xəlilov V. Şagirdlərdə estetik zövqün formalaşdırılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №12, s.22-26.
Xəlilov V. Şagirdlərin estetik tərbiyəsində musiqinin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1973, №9, s. 52-57.
Xəlilov V. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə təsir edən amillər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, .....88-94.
Xəlilov V., Yunusov B. Məktəbdənkənar uşaq tərbiyə müəsisələri: onların işi günün tələblərinə cavab verirmi? //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №12, s. 14-19.
Xəlilov V.L.İ.Brejnevin trilogiyası vasitəsilə şagirdlərin mənəvi – estetik tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi yolları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №6, s. 13-16.
Xəlilov Z. Məktəblilərin əmək tərbiyəsinin psixoloji aspektləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №10, s. 24-29.
Xəlilova A. Şagirdlərin dinləmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin həlli yolları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5, s.103-107.
Xəlilova X. Yeni nailiyyətlər uğrunda. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №3, s. 21-28.
Xəlilova X.Uğurlarımızı daha da artıracağıq. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №8, s. 30-35.
Xəzan. Müəllimlər ilə tələbələrin münasibətləri haqqında bir neçə söz. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9, s. 68-72.
Xosrovyan E. Bakı şəhər pioner təşkilatının tarixindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1957, №5, s. 29-39.
Xripkova A. Cinsi tərbiyə məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №6, s. 26-39.
Xudaverdiyev Ə. N. K. Krupskaya məktəbin həyatla əlaqəsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №12, s. 37-40. 
Xudaverdiyev Ə. Şagirdlərə “Hazır bilik vermək” yoxsa. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №2, s. 30-34.
Xudaverdiyeva Ə. Ekskursiya materialından istifadə etmək təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №2, s. 64-68.
Back to Top