H

Hacıbabayev S. Şagirdlərdə fərdi yanaşmaya dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №4, s. 26-30.
Hacıbabayev S. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin rol və məsuliyyəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №7.
Hacılı Q. 50 ildən sonra  - ADPU-nun rektoru professor Bəhlul Ağayevə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №4, s. 39-43.
Hacıyev B. Qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdirib yaymaq mühüm məsələdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №11, s. 106-108.
Hacıyev D.  Cəlilin yaradıcılığında dini fanatizmin ifşası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №5, s. 66-72.
Hacıyev Ə. Riyaziyyat dərslərində fəallığın təşkili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №6, s. 56-65.
Hacıyev Ə. Şura fizikası haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 1-2, s. 20-31.
Hacıyev F. Dərsdə əməyə məhəbbət tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №7, s. 7-13.
Hacıyev F. Tədrisdə tarixilik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №10, s. 17-22 .
Hacıyev H.  İkinci yarımilliyin vəzifələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №1-2, s. 25-33.
Hacıyev H.  Müəllimlərin attestasiyası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №11, s. 10-13.
Hacıyev H. Görkəmli maarif xadimi və alim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1973, №9, s. 63-66.
Hacıyev H. Məktəblərimizdə 2-ci ilə qalan şagird olmamalıdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №2-3, s. 16-22.
Hacıyev İ. 1945-46-cı tədris ilinin ekunları və нeni dərs ilinin vəzifələri haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1946, №5, s. 41-45.
Hacıyev İ. Əsas istiqamətlər və maarif işçilərinin istiqamətləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №5, s. 39-41.
Hacıyev İ. Fizika dərslərində məsələlərin həlli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1941, №2-3, s. 85-92.
Hacıyev İ. Fiziqa dərsində məsələ həllini necə təşkil etməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №1-2, s. 85-89.
Hacıyev İ. Xalq maarifini idarəetmədə Lenin demokratik mərkəziyyət prinsipi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №9, s. 39-43.
Hacıyev İ. Məktəb inspektoru əməyinin elmi təşkili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1973, №1, s. 53-59.
Hacıyev İ. Məktəbdə əməyin elmi təşkili həyatın tələbidir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №11, s. 41-46.
Hacıyev İ. Məktəbdə rəhbərliyin elmi səviyyəsini yüksəltməyin bəzi məsələləri haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967,  №7, s. 33-40.
Hacıyev İ. Məktəbə rəhbərliyin elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №9, s. 44-50.
Hacıyev İ. Məktəbin təlim-tərbiyə işinin təhlili və ümumiləşdirilməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №5, s. 55-61.
Hacıyev İ. Müəllim əməyinin təşkili və ona rəhbərlik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №9, s. 43-49.
Hacıyev İ. Müəllimin pedaqoji ustalığı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,   №9,s.32-34.
Hacıyev İ. Müəllimin təlim işinin planlaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №7, s. 29-35.
Hacıyev İ. Proqramlaşdırılmış təlim haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №12, s. 27-32.
Hacıyev İ. Tədris prosesində şagirdlərin ideya-tərbiyə işini yaxşılaşdırmaq məsələlərinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957,  №6, s. 16-22.
Hacıyev İ. Valideynlər arasında pedaqoji biliklərin təbliği. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №2, s. 41-43.
Hacıyev İ., Baharlı M. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsində məktəb rəhbərlərinin rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №1, s. 32-36.
Hacıyev İ., Baharlı M. Valideynlərlə əlaqənin əhəmiyyəti, təşkili və məktəb direktorunun rəhbərliyi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №3, s. 28-33.
Hacıyev Q. Şagirdlərə və tələbələrə Qarabağın tarixi obyektiv,  hərtərəfli öyrədilməlidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 84-88.
Hacıyev M. Kimya və həyat.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №2, s. 20-23.
Hacıyev M. Şagirdlərin biliyinin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964,   №9.
Hacıyev N., Hüseynov Ç. Kəndli gənclərin təhsilinə diqqətin artırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №7, s. 33-39.
Hacıyev O. Qəbələ ümidləri doğruldacaqdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №5, s. 40-47.
Hacıyev S. Axşam məktəblərində şagird kontigentinin təşkili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №9, s. 59-65.
Hacıyev S. Fəhlə gənclər məktəbində iş rejiminin təşkilinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №12, s. 37-42.
Hacıyev S. Kiçikyaşlı məktəblilərdə doğruçuluq, düzlük və səmimilik tərbiyəsinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1976,  №3, s. 79.
Hacıyev T. Dilimiz mənəviyyatımızdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s. 22-26.
Haciyev U. Məktəb dram dərnəyinin təşkili və ona rəhbərlik haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №12, s. 54-71.
Hacıyev V. Tədris prosesində elmi materiallardan istifadə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №5, s. 98.
Hacıyev Y. İkinci rüb qarşısında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 6, s. 1-4.
Hacıyev Y. Müəllimlər konfranslarının yekunları və ən yayqın vəzifələrimiz. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 5, s. 1-4.
Hacıyeva H., Cəfərova  A. Sağlam nəslin yetişdirilməsində tibbi biliklərin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s. 70-75.
Hacıyeva S. Demokratiya məktəbi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,   №11, s.1-8.
Hacızadə A. Söz müəllimindir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №12, s. 27-29.
Hacizadə Ə. Agronomize məsələsi və vaxt bölümü. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 3, s. 12-16.
Hacızadə Ə. Fotoelementlərə dair bir neçə söz.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 12, s. 26-34.
Hacızadə Ə. Günəş şüaları enerjisindən istifadə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 8-9, s. 79-86.
Hacızadə Ə. Məktəb işlərinin metodları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9. -S. 10-17.
Hacızadə M., Cabbarzadə C. Zəqi pedtexnikumunda aktiv plan. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1928, № 11-12.
Haçıyev H.  Yeni tədris ilinə yaxşı hazırlaşmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №5-6, s. 30-37.
Haqverdiyev B., Abbaszadə A. İnfraqırmızı şüalar və onların tətbiqləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №8.
Haqverdiyev K. Kimyanın tədrisində aktual məsələlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №1, s.66-73.
Haqverdiyev M. Məktəb yoxlamalarının aparılması və ümumiləşdirilməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №5, s. 43-47.
Haqverdiyev Ş. İnqilabi yenidənqurma və xalq maarifi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №4, s.14-22.
Haqverdiyev Ş. Sov.İKP sovet cəmiyyəti inkişafının sürətləndirilməsinin həyata keçirilməsinin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısıdır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №5, s. 38-46.
Haşımov Ə. Azərbaycan xalq nağılları və atalar sözlərinin təlim tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956,  №10, s. 6-17.
Heybətova N. Xoşbəxtliyi mənə Oktyabr bəxş etmişdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987, №11, s.29-31.
Heydər oğlu Ə. Respublika Müəllim Evində.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №1, s. 67-71.
Heydərli N. İnteraktivliyə gedən yol. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,   №6, s. 86-96.
Heydərov K. Şagirdlərdə müstəqillik və təşəbbüskarlığın inkişaf etdirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №8, s. 25-31.
Heydərov S. Sov. İKP Böyük Vətən müharibəsi dövründə qələbələrimizin ilhamçısı və təşkilatçısı olmuşdur. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №7, s. 62.
Heydərova A. Həmkarlar ittifaqı və məktəb. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,   №3, s. 3-13.
Heydərova Ə. Həmkarların fəaliyyəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №2, s.101-112.
Heydərova Ə. Xalq müəlliminə qayğı şərəfli borcumuzdur. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №10, s. 3-8.
Heydərova S. Pedaqoji qiymətləndirmə  pedaqoji texnologiyalardan biri kimi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s. 39-47.
Heym J. Uşağın qəlbinə müraciət edərək. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №3, s. 58-63.
Həbibbəyli İ . Ziyalı fədakarlığına nümunə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №5, s. 20-27.
Həbibbəyli İ. Azərbaycanda Naxçıvan Dövlət Universiteti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №6, s.21-25.
Həbibov İ. Cəlil Məmədquluzadənin Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasında keçdiyi pedaqoji təcrübə. .................
Həlatai S. Fərhad Ağazadənin pedaqoji və elmi fəaliyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №4, s. 71-77.
Hələtai S., Qəribov H. Məktəblilərdə mütaliəyə maraq tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №3, s. 48-54.
Hələtan S.  Qocaman maarif xadimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №4, s. 68-72.
Həmidov İ. Partiya təşkilatı və məktəb. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №3, s. 23-27.
Həmidova İ. Azərbaycan multikulturalizmi milli sərvətimizdir.//Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №2, s. 42-46.
Həmzəyev Ə. Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və perspektivlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s. 16 -20.
Həmzəyev Ə., Hüseynov A. Təlimlə tərbiyənin vəhdəti səmərəliliyi artırır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s. 61-67.
Həmzəyev F. Keyfiyyət göstəriciləri  yüksəlir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s. 42-47.
Həmzəyev M.  Pedaqoji ünsiyyətin formalaşdırılması yolları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990,   №1, s. 45-50.
Həmzəyev M. Dərsin təşkilində psixi proseslərin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 51-56.
Həmzəyev M. Düzgün yazı vərdişlərinə yiyələnməkdə fikri iş priyomlarının rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №2, s. 45-52.
Həmzəyev M. Düzgün yazı vərdişlərinin yaranmasında korrektura üsulunun rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №6, s. 46-50.
Həmzəyev M. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №10, s.47-52.
Həmzəyev M. Pedaqoji ünsiyyət və onun sosial – psixoloji mexanizmləri haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №9, s. 51-57.
Həmzəyev M. Təxəyyül haqqında yeni əsər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №5, s. 72-76.
Həmzəyev M. Tərbiyə prosesinin psixoloji əsasları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №10, s.49-54.
Həmzəyev M. Yeni “Psixologiya” dərsliyi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №12, s. 72-76.
Həmzəyev M., Məmmədov M. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №2, s. 40-45.
HəmzəyevM., Mustafayev T. Məktəblinin şəxsiyyətinin öyrənilməsi tərbiyə prosesinin idarə edilməsinin mühüm amili kimi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №3, s. 40-46.
Hənifəyeva R. Şagirdlərin ictimai – faydalı və məhsuldar əməyinin təşkili təcrübəsindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 46-49.
Hənifəyeva S. Müəllim-şagird münasibətləri pedaqoji prosesin indikatorudur. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №3, s. 38-45.
Hənifəyeva S. Pedaqoji prosesdə müəllim-şagird əməkdaşlığı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №4, s.81-86.
Hənifəyeva S. Şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə və onun tərbiyə olunması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №6, s. 53-58.
Həsən C. Azərbaycan mədəniyyətində valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların tərbiyəsinə klassik yanaşmalar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №1, s.62-67.
Həsənli B. Şagirdlərdə mütaliə bacarıqlarının formalaşdırılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №2, s.52-57.
Həsənli B. Təhsilin inkişafı strategiyası və müasir dərsin təşkili problemləri.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №6, s. 57-64.
Həsənli B. Təlim prosesində şagirdlərdə mütaliə  bacarıqlarının formalaşdırılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №3, s.66-71.
Həsənli F. “Natamam orta məktəblərdə lirik əsərlərin öyrənilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1941, №1, s. 108-114.
Həsənov A. Təlim-tərbiyə prosesinin vəhdəti və mahiyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №3, s.34-48.
Həsənov A. Tərbiyə - vahid pedaqoji prosesin əsas tərkib hissəsidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №6, s.104-110.
Həsənov E.  Narkotizm və gənclər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №1-2, s.44-49.
Həsənov Ə.  K.D.Uşinskinin savad təlimi haqqında fikri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1946, №2-3, s. 27-29.
Həsənov Ə. Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən xürafat və mövhumatın tənqidi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №12, s. 60-66.
Həsənov Ə. Hesab məsələlərinin həlli və şagirdlərin nitq inkişafı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №1, s. 25-29.
Həsənov Ə. IV – VIII sinif şagirdlərinin peşələrə istiqamətləndirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №4, s.26-29.
Həsənov Ə. Mədəni vərdiş və adətlərin tərbiyəsi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №8, s. 46-54.
Həsənov Ə. Təbii və həyatı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №11, s. 25-26.
Həsənov Ə., Məmmədov H. Sonsuz azalan həndəsi silsilənin sahə və həcm hesablamalarının tətbiqi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1962, №6, s. 58-74.
Həsənov F.  Məşələ dönmüş ömrün monoqrafiyası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №10, s. 62.
Həsənov H. Əqli fəaliyyətin formalaşmasını idarə etmə məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №1, s. 45-47.
Həsənov H. İbtidai məktəbdə ikisəsli mahnıların tədrisinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №8, s. 31-35.
Həsənov H. İbtidai məktəbdə musiqi ədəbiyyatı tədrisi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №4, s. 69-75.
Həsənov H. Mahnıların tədrisi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №9, s. 33-38.
Həsənov H. Nəğmə və musiqi daha güclü kursların. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №11, s. 50-55.
Həsənov H. Savad təlimi dövründə hərflərin öyrədilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1969, №8, s. 41-47.
Həsənov H. Sosialist maarifi və mədəniyyətimizin böyük yüksəlişi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №4, s. 44-52.
Həsənov İ. “Yaxşı oxumağın sirri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №6, s. 72-75.
Həsənov İ. Dərsin ikinci mərhələsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №4, s. 36-44.
Həsənov İ. Kontrol – toxum stansiyasına ekskursiyanın təşkili təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №12, s. 6-12.
Həsənov İ. Sovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyinin böyük qüvvəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №1, s. 32-39.
Həsənov İ. Təhsil ilə tərbiyənin vəhdəti müvəfəqiyyətlərimizin rəhnidir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №6.
Həsənov İ. Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi yollarında.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №3, s. 16-18.
Həsənov İ. Uşaqların kommunist tərbiyəsi üzrə ailə və məktəblə əlbir işi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №2.
Həsənov İ. Yaradıcı fikrin mənbəyi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №11, s. 30-34.
Həsənov K. Dərsin effektliliyinin yüksəldilməsində direktorun rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №8, s. 41-47.
Həsənov K. Gənc müəllimlə iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №8, s. 47-53.
Həsənov K. İlk kollektivin təşkili və tərbiyəsi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №8, s. 18-26.
Həsənov K. Məktəbdə hava üzərində müşahidənin aparılması yolları haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №6, s. 38-41.
Həsənov K. Müəllimlərimizin təcrübəsində problemli təlim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1972, №5, s. 34-41.
Həsənov K. Müəllimlərin siyasi və pedaqoji təhsil səviyyələrini yüksəltmək işini təşkil etmək təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №2, s. 54-61.
Həsənov K. Şagirdlərə intizam (əxlaq) qiyməti verilməsi təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №6, s. 39-42.
Həsənov Q. Təhsilimizin inkişafında ümumi orta təhsilin öz yeri vardır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №4, s. 72-78.
Həsənov Q. Uşaqların tərbiyəsində nümunənin rolu haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №10.
Həsənov M. “XIX əsr Azərbaycan məktəbi”. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №4, s. 60.
Həsənov M. “Müəllim – şagird ünsiyyəti məsələlərinə dair”. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №1-2, s. 62-63.
Həsənov M. “Rəhbər” jurnalında məktəb məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1971, №9, s. 68-74.
Həsənov M. Azərbaycanda sovet məktəbi və pedaqoji elmin inkişafı ( 1920 – 1940 –cı illər). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №7, s. 7-12.
Həsənov M. Görkəmli müəllim – pedaqoq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1973, №4, s. 69-74.
Həsənov M. Kənd müəllimi və dini mövhumat qalıqlarına qarşı mübarizə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №12, s. 38-43.
Həsənov M. Müəllimlik! Məni ucaldan ,  yaşadan odur! //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987, №11, s. 37-41.
Həsənov M. Təlim prosesinin optimallaşdırılmasına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №5, s. 37-41.
Həsənov M., Əlizadə X. Müdriklərdən öyrənə-öyrənə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №2, s. 81-90.
Həsənov M., Kərimov K. İmişli məktəblərində şagirdlərin ateizm tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №3, s. 27-34.
Həsənov N. Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyinin təşkili təcrübəsindən.// Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №8 s. 28-29.
Həsənov O. Şagirdlərin mənəvi keyfiyyətinin formalaşdırılmasına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №3, s. 68-71.
Həsənov R. Faydalı əsər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №2, s. 79.
Həsənov R. Günüuzadılmış qruplarda fiziki tərbiyənin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №3, s. 46-51.
Həsənov R. Oyunlar vasitəsilə uşaqların tərbiyəsi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977, №1, s. 63-68.
Həsənov R., Kərimov V. Tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının sinif rəhbərlərinə metodik köməyi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №12, s. 23-29.
Həsənov R., Mirzəliyev M. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında yeni pedaqoji texnologiyalar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №2, s. 91-98.
Həsənov S. Ənənələri yaşadaq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №4, s. 63.
Həsənov S. İnformasiya texnologiyaları tətbiqinin müasir vəziyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №3, s. 90-94.
Həsənov S. Kompüter texnologiyasına qoyulan tələblər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5,s. 93-96.
Həsənov T. Bir insan həyatı – tükənməz dərya. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1994,   №1, s. 46.
Həsənova E. Dərslik və məktəb təcrübəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №2, s. 69-73.
Həsənova E. Faydalı mülahizələr. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №3, s. 96-98.
Həsənova İ. Xoşbəxtəm ki. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №1, s. 21-23.
Həsənova L. Pedaqogikada kurturoloji. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5, s. 60-67.
Həsənova M. Məqsədimiz təhsilin inkişafına öz töhfəmizi verməkdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №3, s. 39-44.
Həsənova M. Yüksək etimadı doğruldacağıq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №1, s. 63.
Həsənova P. Bir dərsin icmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 64-66.
Həsənova P. Müəllim hazırlığında ilkin mərhələ. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014, №5, s. 81-84.
Həsənova S. Ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkilində adət-ənənələrin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №6,  s. 31-37.
Həsənova S. Bəzi çoxmənalı fellər üzərində müstəqil iş.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №11, s. 37-41.
Həsənova V. 130 yaşlı məktəb. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №5, s. 86-90.
HəsənovM., Huseynova F. N.K.Krupskaya xarici dil öyrənmək sistemi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990,  №1, s. 50-54.
Həsənzadə Ə. Bakı məktəbləri təcrübələrindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 7, s. 33-38.
Həsrət A.  Şagirdlərin informasiya  mədəniyyətinin formalaşdırılmasına dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5, s. 96-103.
Həşimov Ə. Arzu həqiqətə çevrildi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №6, s. 59-62.
Həşimov Ə. Dahi Lenin tərbiyə və təhsil haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №1, s. 51-59
Həşimov Ə. Dərs tiplərinin variantları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №5, s. 28-32.
Həşimov Ə. Dərsin quruluşu haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986, №3, s.6-11.
Həşimov Ə. Xalq müəllimi,  görkəmli pedaqoq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №3, s. 64-70.
Həşimov Ə. Xalq pedaqogikası məktəb və dərsliklərdə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №2, s. 35-44 .
Həşimov Ə. Xalq tərbiyəsinin bəzi üsulları haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №8, s. 48-55.
Həşimov Ə. İbtidai siniflərin ana dili dərslərindən estetik tərbiyə məsələlərinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №9, s. 53-60.
Həşimov Ə. Məktəb işini irəlilətməyin başlıca şərtləri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №4, s. 33-38.
Həşimov Ə. Məktəbdə estetik tərbiyənin qoyuluşu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №1, s. 30-35.
Həşimov Ə. Məktəblilərin hüquq tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,   №1-2, s.2-5.
Həşimov Ə. Müəllimlərin dahi müəllimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №4, s. 7-11.
Həşimov Ə. Nəciblik dərsliyi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №3, s. 72-78.
Həşimov Ə. Oktyabr və mədəni inqilab. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,   №3, s. 3-7.
Həşimov Ə. Pedaqogika tarixinin tədqiqində mühüm bir məsələ haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №4, s. 71-76.
Həşimov Ə. Problemli dərs və onun quruluşuna aid bəzi qeydlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №8, s. 14.
Həşimov Ə. Şagirdlərdə təlimə məsuliyyət hissi tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №4, s. 21-26.
Həşimov Ə. Təlimi məhsuldar əməklə birləşdirməyin formaları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №1, s. 12-17.
Həşimov Ə. Təlim-tərbiyə işində milli xüsusiyyətləri nəzərə almağın zəruriliyi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №9, s. 25-31.
Həşimov Ə. V sinfin “Ədəbiyyat “ kitabı haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №1, s. 67-73.
Həşimov Ə. Vurğun və xalq pedaqogikası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №3, s.60.
Həşimov İ. Şagirdlərdə diqqətin təşkilinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №3, s. 43-48.
Həşimova K.  Multikulturalizmin  metodiki aspektləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016, №4, s. 75-78.
Hətəmov A. Məktəb valideyn-müəllim assosiasiyasının işi barədə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №5, s. 39-42.
Hidayətova F. Şagirdlərdə vətənin müstəqilliyinin qorunması hisslərinin musiqi vasitəsilə tərbiyəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №4, s. 69-73.
Huseynov İ., Yunuszadə Ə. M.Butlerovun kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əsasları haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №2, s. 51-57.
Huseynov M. Ən yeni tarix kursunda bəzi mövzuların öyrədilməsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №7-12, s. 50-54.
Hümbətov Q. Azərbaycan kəndində xalq maarifinin inkişafı səhifələrindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №10, s. 14-20.
Hüseynqızı M. Y.A.Komesnskinin “Ana qucağı məktəbi” və onun əsas ideyaları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s. 83-91.
Hüseynov  H. İnsan təkmilləşdirilməsi yolunda cəhdlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №6, s. 95-102.
Hüseynov A.  “Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinə dair”.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992, №1-2, s. 63.
Hüseynov A. Bizim fikrimizcə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 19-21.
Hüseynov A. Daim diqqət tələb edən məsələ. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1971, №9, s. 31-38.
Hüseynov A. Məktəbləri tədris -əyani vəsait və ədəbiyyatla təmin etməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №2, s. 70-73.
Hüseynov A. Müəllimin fəaliyyətinə müasir elmi-pedaqoji yanaşma məsələsinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №5, s. 84-88.
Hüseynov A. Şagirdlərin ideya – siyasi tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №8, s. 29-36.
Hüseynov E. İnformatikadan sinifdənxaric işlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987, №2, s. 18-21.
Hüseynov Ə. Qəcmlər (Q. C. M) quruluşunun dəyişməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 1-2, -s. 7-10.
Hüseynov Ə. Məktəb ilk partiya təşkilatı və şagirdlərin ideya – siyasi tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №6, s. 39-42.
Hüseynov Ə. Məktəbyanı internatda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №1, s. 22-24 .
Hüseynov Ə. Müasir ingilis dilində indiki zaman feli sifətin Azərbaycan dilində ifadə vasitələri . // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971,  №3, s. 17-22.
Hüseynov Ə.,  Kərimov İ.   İngilis dilindəki bəzi formaların tədrisinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №8, s. 31-36.
Hüseynov Ə., Mehdiyeva S. Təhsildə fəndaxili inteqrasiya anlayışının inkişaf yolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №1, s. 51-57.
Hüseynov Ə., Mirzəyeva A. Sinifdənkənar məşğələlərdə fəal təlim metodlarının tətbiqi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №3, s. 70-75.
Hüseynov F. Məktəb və uşaqların ailədə əmək tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №7, s. 36-42.
Hüseynov F. Şagirdlərin əməksevərlik tərbiyəsində nümunənin təsiri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №1, s. 42-45.
Hüseynov F. Uşaqların intizam tərbiyəsində ailənin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №1, s. 35-42.
Hüseynov F. Yeniyetmələrin əmək tərbiyəsində bəzi çətinliklər və onların aradan qaldırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969,  №11, s. 67-71.
Hüseynov F. Yeniyetmələrin tərbiyəsində məktəblə ailənin birgə işi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №5, s. 65-71.
Hüseynov H. İbtidai siniflərdə dekorativ rəsmin metodikası. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s. 119.
Hüseynov H. Mühüm vəzifələr və konsepsiyalar (Müsahibə). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №3, s. 4-9.
Hüseynov H. Şagirdlərin beynəlmiləçilik tərbiyəsində beynəlmiləl dostluq klublarının rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №11, s. 16-18.
Hüseynov H. Valideynlərlə əlaqə qüvvətlənir.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №11, s. 60-62.
Hüseynov H. Yüksək mütəşəkkillik şəraitində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №7, s. 40-44.
Hüseynov H. Yüksəliş yollarında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №11, s. 17-20.
Hüseynov X. Həyatın tələbi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 21-24.
Hüseynov X. Yüksək məsuliyyət hissi ilə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №2, s. 24-25.
Hüseynov İ. Müsbət dinamikaya doğru. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,   №5, s. 56-60.
Hüseynov Q.  Nəticəyönümlü və şəffaf idarəetmə modelinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,   №3, s. 25-31.
Hüseynov Q. İnformasiya bankı yaradılması təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №3, s. 43-50.
Hüseynov Q. İnklüziv təhsil psixoloji hazırlıqdan başlamalıdır. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №1, s. 97-99.
Hüseynov Q. Məktəbin inkişaf proqramı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,   №2, s.50-60.
Hüseynov M. Krupskaya politexnik təlim və əmək tərbiyəsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №1, s. 19-27.
Hüseynov M. Məktəblərdə ictimai-faydalı işlərin təşkili haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955, №3, s. 19-25.
Hüseynov M. Məktəbliləri əməksevərlik ruhunda tərbiyə etməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №3, s. 31-38.
Hüseynov M. Məktəblilərin əməli fəaliyyətə hazırlanması haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №1, s. 20-25.
Hüseynov M. Məktəblilərin əməli fəaliyyətə hazırlanması haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №1, s. 20-25.
Hüseynov M. Sabirin əxlaq və təlim-tərbiyə haqqında fikirləri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №7, s. 58-64.
Hüseynov R. Dərsin dinlənilməsi və açıq dərslərin təşkili haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №1, s. 78.
Hüseynov R. Respublikanın pedaqoji institutları və pedoqoji məktəbləri yeni dərs ilində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1955,  №11. s. 27-36.
Hüseynov R. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində dərslik materiallarından istifadə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №10, s. 25-35.
Hüseynov R., Əhmədov H. Diferensial təlim və xalq təhsilinin inkişafının bəzi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1992,  №1-2, s. 13-18.
Hüseynov S.  Kimya terminləri haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №7, s. 47-57.
Hüseynov S. Hamı üçün zəruri bilik.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №2, s. 68-77.
Hüseynov S. Xarici dil tədrisinin bəzi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №12, s. 33-39.
Hüseynov S. Q.B.Zakirin bədii irsində tərbiyəvi fikirlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №1, s. 37-41.
Hüseynov Ş. Gözəllik astanasında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №9, s. 67-71.
Hüseynov Ş. Millət, istiqlal və maarif fədaisi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1994,  №1, s. 3-6.
Hüseynov Ş. Şagirdlərin əmək tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №6, s. 49-52.
Hüseynov T. I sinifdə məsələ həllinin tədrisi metodikasına dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №4, s. 61-63.
Hüseynov T. Şagird hafizəsinin bəzi xüsusiyyətləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,   №3, s. 36-38.
Hüseynov T. Təlim prosesində operativ yaddasaxlamanın tərbiyə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №5, s. 56-63.
Hüseynov V., Süleymanov S. Xarici dil dərslərinin planlaşdırılmasında sinfin xüsusiyyətinin nəzərə alınması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №10, s.  36-38.
Hüseynova A. Mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №2, s. 96-98.
Hüseynova B. Mülahizələrim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №1, s. 9-13.
Hüseynova E. Cədidizm hərəkatı və onun beynəlxalq aləmə inteqrasiyası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №2, s. 98-103.
Hüseynova E. İsmayıl bəy Qaspiralının maarifçilik fəaliyyəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №5, s. 65-72.
Hüseynova Ə. Sinif rəhbərlərinin valideynlərlə apardığı iş haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №7, s. 23-29.
Hüseynova F. Diafilmlərin yaradılması və ondan istifadə təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №2, s. 30-31.
Hüseynova F. Fənn kurikulumu və kommunikativ bacarıqların qazanılması məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 50-55.
Hüseynova F. Tədrisdə kommunikativ bacarıqların formalaşmasına dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №1, s. 85-90.
Hüseynova F. Təlim materialının yadda saxlanmasında əyaniliyin rolu haqqında.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №7, s. 55-61.
Hüseynova G., Əhmədova Z. Təlim prosesində bilik və bacarıqların müstəqil əldə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №4, s. 54-58.
Hüseynova H. Məktəbli gənclərin tərbiyə və özünütərbiyəsinin vəhdəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №6, s. 20-25.
Hüseynova X . Təhsilin keyfiyyəti və təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №2, s. 92.
Hüseynova N. Dərsdə proqramlaşdırma elementləri . //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1976,   №2, s. 32-41.
Hüseynova P. İşə məsuliyyətlə yanaşdıqda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №1, s. 60-64.
Hüseynova S. Bəzi mənəvi dəyərlərimiz haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,   №2, s. 95-97.
Hüseynzadə A. Xalq müəllimi, xalq elçisi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №10, s. 58-62.
Hüseynzadə A. İlk müəllim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №5, s. 61-66.
Hüseynzadə A. Seyid Hüseynin maarifçilik fikirləri haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №8, s. 64-71.
Hüseynzadə G. Qiymətləndirmə zəruri bir prosesdir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,   №2, s. 66-70.
Hüseynzadə O. “Bacarıqlı əllər” dərnəyinin təşkili təcrübəsindən.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №3, s. 46-52.
Hüseynzadə R. Əsrimizin həmyaşıdı ilə xatirə-söhbət. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №1, s. 81-91.
Hüseynzadə R. Farabinin pedaqoji görüşləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,   №4, s. 111-115.
Hüseynzadə R. Hər bir şagirdə hörmətlə yanaşmalı.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №5, s. 54-56.
Hüseynzadə R. Qədim türklərdə - hunlarda  və göytürklərdə tərbiyə məsələlərinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,   №5, s. 90-94.
Hüseynzadə R. Qətran Təbrizi "Divan"ında pedaqoji fikirlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №6, s. 87-93.
Hüseynzadə R. Mövlana Cəlaləddin Rumi mənəvi dəyərlər haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №2, s. 110.
Hüseynzadə R. Pedaqoji fikir tariximizdə qədim yazılarımız.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №5, s. 88-95.
Hüseynzadə R. Pioner təşkilatında zehni əməyin elmi təşkilinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №6, s. 42-45.
Back to Top