C; Ç

A-B-C;Ç-D-E-Ə-F-G-H-İ;-J-K-L-M-N-O;Ö-P-Q-R-S;Ş-T-U;Ü-V-X-Y-ZCabbarov R. Axşam (növbəli) orta ümumtəhsil məktəbinin istehsalatla əlaqəli   işinin aktual problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s.40-43.
Cabbarov R. Axşam və qiyabi məktəblərdə metodik işin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №5, s.12-21.
Cabbarov R.,Vəliyev L. İşləyən gənclərin orta təhsilinə qayğının müsbət nəticələri.   //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №2, s. 56-60.
Cabbarov Ş. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №3, s. 33-37.
Cabbarova M. Təbiətşünaslıq üzrə şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №4, s. 63-74.
Cahangirov A. Pionerlərin yeni beş illiyi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №11, s.31-35.
Cahangirov Z., QuliyevH. Elmi kommunizmin banisi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №5, s. 3-10.
Camallı K. Hüseyn Cavidin uşaq şeirlərində tərbiyəvi fikirlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №2, s. 82-87.
Camalov H. Məktəbdə metodiki işlərin təşkili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №3, s. 100-103.                
Camıyeva S. Yeni təlim metod, texnologiyaları və İKT-dən istifadə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №2, s.103-106.
Cananova X. Musiqi dərsində İKT-dən istifadə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,   №5, s. 98-100.
Cavadlı C. Əmək sevinc gətirir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №9, s. 73-79.
Cavadlı C. Ömrün bir günü. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №4, s. 64-71.
Cavadlı C. Təhrifə yol verməməli.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №10, s. 74-78.
Cavadlı C. Yeni şeirlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №2, s. 91-96.
Cavadov İ. Məktəbdaxili idarəetmə texnologiyalarına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №2, s. 66-71.
Cavadov İ. Şagird nailiyyətlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi: müasir yanaşmalar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 37-42.
Cavadov İ. Təhsil sistemində qiymətləndirmə  məsələlərinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №3, s .74-79.
Cavadov N. Kiçikyaşlı məktəblilərdə utanma hissinin xüsusiyyətləri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №4,  s. 44-49.
Cavadov N. Kiçikyaşlı məktəblilərdə vicdan hissini qiymətləndirmə amilləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №3, s. 42-47. 
Cavadov N. Qurultayın müəyyən etdiyi yolla. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №10, s.42-45.
Cavadov N. Şagirdlərdə həya hissinin tərbiyə edilməsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №1, s. 31-36.
Cavadov T. İlk dünyəvi məktəblər və uşaq poeziyası. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007,  №6, s.82-92.
Cəbrayılbəyli C.  K.D.Uşinski təbiətin öyrənilməsi haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1946, №2-3,  s. 24-27.
Cəbrayılbəyli C. Altıncı sinifdə zoologiya proqramının “Giriş və ibtidai heyvanlar” bölməsinin keçilməsi üzrə metodik göstərişlər.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 8-9,  s. 74-77.
Cəbrayılbəyli C. Altıncı siniflərin təbiyyat proqramlarından “Mollusklar” bölməsinə görə metodik işləmə.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 1-2,   s. 31-33.
Cəbrayılbəyli C. Bir məktəbin imthahan yekunları haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1945, №4 s. 31-33.
Cəbrayılbəyli C. Səkkizinci tədris ilində “Hüceyrə və toxuma” mövzusunu nə cür keçməlidir.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 10-11,  s. 91-98.
Cəbrayılbəyli C. Təbiyyat proqramının 7-ci siniflərdə keçiləcək “Məməlilər” bölməsinə görə metodiki işləmə.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 1-2,   s. 33-37. 
Cəbrayılbəyli C. Təbiyyat proqramının yeddinci siniflərdə keçiləcək “Quşlar” mövzusuna görə metodik işləmə.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 12,   s. 23-26.
Cəbrayılov H. El bayramını yeni nailiyyətlərlə qarşılayırıq.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №8,  s. 11-12. 
Cəbrayılov İ.  N.Nərimanov - ideal və gerçəklik . //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №3, s.124-127.
Cəbrayılov İ. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi,  onun tədrisi problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №3, s.48-54.
Cəbrayılov İ. XX əsrin 80-90-cı illərində tarixin tədqiqi və tədrisinə yeni baxışlar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №6, s.37-43.
Cəbrayılov İ. Müasir ali təhsil və tələbə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №1, s. 99-115.           
Cəbrayılov İ. Şəxsiyyət və onun formalaşması  problemi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016, №1, s. 60 -64. 
Cəbrayılov İ. Tarixi proses: vahidlik və müxtəliflik. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №1, s.70-75.
Cəbrayılov İ. Təhsildə innovativ fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s.97-103.
Cəbrayılov İ., Mikayılova K. Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması   məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s.47-55.
Cəbrayılova R. Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan dilini mənimsəməsi zamanı yaranan psixoloji çətinliklər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №6, s. 75-81.
Cəbrayılova Z. Öz gələcəyimiz üçün. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №5, s.19-22.
Cəfəri H. Uşaqlarda pedaqoji işin təşkili yolları barədə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №4, s.62-69.
Cəfərli H. Bağçayaşlı uşaqların estetik tərbiyəsində təbiət mənzərələri və şagirdlərin rolu.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964,   №6,  s. 69-73. 
Cəfərli H. Burda təbəssüm də var, qayğı da. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,   №4, s.101-106.
Cəfərli H. Uşaq bağçasında uşaqların qrammatik cəhətdən düzgün danışmalarına nail olmaq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963,  №4, s. 75-80.
Cəfərli H. Uşaqların kollektivizm tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №1,  s. 62-67. 
Cəfərli M., Soloyev A., Anikonov E. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarından bəzi nəticələr.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №12,   s. 46-49.
Cəfərov  C. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilinin milliləşdirilməsi strategiyası.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №3, s. 7-12.
Cəfərov C. Müəllim hazırlığı: məqsədləsimiz , strateji hədəflərimiz. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5, s.15-25.
Cəfərov Ə. Bizim pedaqoji qabinet necə işləyir.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №3, s. 89-95.
Cəfərov Ə. Kirovabad pioner təşkilatı 40 illiyi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1962, №5,  s. 8-16.
Cəfərov Ə. Təlimdə formalizmə qarşı.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №11,  s. 8-14.
Cəfərov H. Muxtar Respublika təhsilinə Heydər Əliyev qayğısı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №3, s. 21-30.
Cəfərov H. Pedaqoji valeologiyanın bəzi problemləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.71-79.
Cəfərov İ. Fənlərarası əlaqə təlimin mühüm tələblərindən biridir.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №1,  s. 33-37.
Cəfərov Q. Tarix dərslərində sorğunu necə təşkil edirəm.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1960, №1, s. 50-53. 
Cəfərov M. İlk dünyəvi məktəblərdən biri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,   №4, s.91-96.
Cəfərov N. Azərbaycan xalqının tarixi... ümummilli idealları... və azərbaycançılıq ideologiyası. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s.12-21.
Cəfərov N. Azərbaycançılıq anlayışının təhsilalanlara mənimsədilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №6, s.14-17.
Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığın  predmeti.   //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,   №1, s. 5-8 .                 
Cəfərov N. Heydər Əliyevin və Azərbaycan dili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,   №2, s.10-15.
Cəfərov N. Respublikamızda mədəni inqilab səhifələrindən.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №3,  s. 21-27.
Cəfərov N. Sərgidə iştirak etmək şərəfi uğrunda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №6,  s. 13-17. 
Cəfərov S. Ailədaxili münasibətlərin formalaşmasına  verilən  sosial, pedaqoji və  psixoloji   tələblər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №2,   s.22-28 .             
Cəfərov S. Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” faciəsinin təhlili təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1957, №5,   s. 51-59.
Cəfərov S. Hal və nisbət şəkilçilərinin tədrisinə dair . // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1955, №5,  s. 37-42.
Cəfərov S. İnsanın sosiallaşmasının  pedaqoji və psixoloji parametrləri.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s.29-39.  
Cəfərov S. Məktəbin üzərinə düşən vəzifələr çoxcəhətlidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №5, s.83-87.
Cəfərov S. Məntiqi təfəkkürün pedaqoji və psixoloji səciyyəsi . //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017,  №2, s.19-24.                     
Cəfərov Ş. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf tarixindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №6, s.99-105.
Cəfərov V. Paradoks: aşkarlıq və məhdudiyyət (dialoq). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,   №10,      s.1-10.
Cəfərova L. Məktəbəqədər təhsil və onun perspektivləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5,        s.27-34.
Cəfərova L., Qafarova İ. İnteqrativ təlimin təşkili və onun əsas prinsipləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №2, s. 89-96.
Cəfərova N. İstedadlı şagirdlərin formlaşmasında fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №3, s. 37-46.                     
Cəfərova S. Təqlidi sözlər və onların tədrisdə nəzərə alınması.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №7,  s. 8-17. 
Cəfərzadə Ə. Qonağam dost evində. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №1, s .84-89.
Cəfərzadə Ə. Qüvvətli tərbiyəvi təsir mənbəyi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №6, s. 66-70. 
Cəfərzadə Ə. Məktəbi, ananı unutmamışdım ( Müsahibə).  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №3, s. 60-65.
Cəfərzadə Ə. Turq dili və ədəbiyyatı,  proqramı haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9, s. 65-68.
Cəfərzadə Ə. Yeni vəzifələr qarşısında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,   №3, s.32-35.
Cəlilov Ə. Ailə tərbiyəsi haqqında Süleyman Sani Axundovun fikirləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №7,   s. 65-71. 
Cəlilzadə Ş. Təhsil sisteminin inkişafında müəllim hazırlığına dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 66-71.
Cəlilzadə Ş. Təhsilalanlarla tərbiyə işinin təşkili texnologiyaları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s.81-86.
Cərullaqızı N. İslam fəlsəfəsində şəxsiyyət anlayışı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №2, s.31-35.
Cərullaqızı N. Məktəb şəxsiyyət yetişdirməlidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №3, s.31-34.
Cıstyaqov.  Qvadrat müadəalər haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 6-7,   s. 58-64.
Çavarlı T. Mürəkkəb məsələnin həlli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935, № 10-11,  s. 82-86.
Çernıx N. Məktəbimizdə metodik iş necə təşkil olunmuşdur. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №5,   s. 27-37.
Çirkov Y. Məktəblərdə bir may. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 5-6. 
Çukanov S. Praktikaya daha yaxınlaşmalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1941, №1,  s. 68-83.
Back to Top