The first stage in teacher preparation - Huseyin Ahmadov

MÜƏLLİM HAZIRLIĞINDA İLKİN MƏRHƏLƏ
Hüseyn Əhmədov
ADPU-nun kafedra müdiri, SSRİ PEA-nın müxbir üzvü, professor
Elnarə Məmmədova
TPİ-nun aparıcı elmi işçisi,pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
“Azərbaycan məktəbi” (Azerbaijan Journal of Educational Studies) 2013/3, May-İyun № 3 (655)

Г.Ахмедов,
Е.Мамедова
Начальный период в подготовке педагогических кадров
H.Ahmadov,
E.Mammadova
The first stage in teacher preparation
File: huseyin-ahmadov-and-elnara-mammadova-the-first-stage-in-teacher-preparation.pdf
View: huseyin-ahmadov-and-elnara-mammadova-the-first-stage-in-teacher-preparation.pdf


Back to Top