Некоторые проблемы о формировании студентов как личность - З.Шириева

TƏLƏBƏLƏRİN ŞƏXSİYYƏT KİMİ FORMALAŞMASINA DAİR
Zülfiyyə Şiriyeva
Xalq Təhsili Muzeyinin direktor müavini
З.Шириева
Некоторые проблемы о формировании студентов как личность
Z.Shiriyeva
Problems of formulating personality of university students
“Azərbaycan məktəbi” 2013/3, May-İyun № 3 (655)
File: zulfiyye-shiriyeva_-nekotorye-problemy-o-formirovanii-studentov-kak-lichnost_-problems-of-formulating-personality-of-university-students100-103.pdf
View: zulfiyye-shiriyeva_-nekotorye-problemy-o-formirovanii-studentov-kak-lichnost_-problems-of-formulating-personality-of-university-students100-103.pdf
Back to Top