Latest Issue - Sonuncu nömrə


ISSN 0134-3289 (Print): ISSN 2617-8060 (Online); doi: 10.32906 
Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal. 1924-cü ildən nəşr olunur.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (1924)
Academic, theoretical and educational journal published quarterly by the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Baş Redaktor // Editor: Dr.Rahil Najaf
www.journal.edu.az

Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2018, № 4, Sayı 685

Azerbaijan Journal of Educational Studies, Volume 685, Issue 4, 2018


İÇİNDƏKİLƏR CONTENTS

REDAKTOR SÖZÜ - EDİTORİAL
Gələcək zaman inkişaf etmiş texnologiyalar çağıdır
səh.9-10  Download: PDF  
SOSİOLOGİYA
Burcu Gündüz, Əbülfəz Süleymanov
Türkiyədə məktəblilərlə sosial işin tətbiqi sahəsinin qiymətləndirilməsi: yeni üfüqlər və proqnozlar
Evaluation of School Social Work Application Area: Further Expansions and Insights
səh.11 - 25  Download: PDF 
METODİKA
Sofiya Qaponova, İrina Revina
Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçiminə hazırlığı məqsədilə keçirilən təlim metodları
Training form of preprofile preparation works within high school students
səh.27-40 / Download: PDF  
İMTAHAN və QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Nəzakət Mehdiyeva
Ümumi təhsil məktəblərində aparılan summativ qiymətləndirmələrin xüsusiyyətləri
Opportunities to use the results of assessments in the secondary schools
səh.41-53  / Download: PDF 
TƏHSİL TEXNOLOGİYALARI
Oksana Soroka
Təhsildə və praktikada «müasir texnologiya» konsepti
The concept of «modern technology» in educational science and practice
səh.55-76   / Download: PDF 
PSİXOLOGİYA
Kamilə Əliyeva, Rəşid Cabbarov, İranə Məmmədli, Turanə Əliyeva
Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri
Contemporary values and psychological functions of its formation summary
səh.77-84  / Download: PDF 

Alev Elmas
İnkişaf geriliyi olan uşaqların valideynləri ilə aparılan psixoloji təlimin nəticələrinin təhlili: sistematik baxış
The Result of the Investigations about the Effects of Mindfulness Based Stress Reduction Training on Parents whose Children Developmental Delay: a Sistematic Overview

səh.85-94  / Download: PDF 

NƏŞRLƏR
Misir Mərdanov, Aynur Həsənova
Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə hazırlamağın yolları
How to write a scientific article for prestigious academic journals
səh.95-106  / Download: PDF 

TƏHSİL TARİXİ
Sevinc Rəsulova
Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri)
Russian and European writer’s works on children in Azerbaijan language and their role in the development of national, enlightened children’s literature (The second half of the 19th century — beginning of the 20th century)
səh.107-121 / Download: PDF 

Əkbər Nəcəf
Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və
ən qədim təhsil anlayışı

The first teacher’s daybook in history: On the life of Sumerian Ludingirra and the mean of the oldest educational system
səh.123-132  / Download: PDF

Müəllifərin nəzərinə 
View: PDF

For authors
View: PDF

К сведению авторов
View: PDF

Latest Articles

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top